Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia planuje i zajmuje się implementacją zmian, koordynując współpracę Władz Uczelni, Kadry, Studentów i jednostkami zewnętrznymi w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Skład Komisji:

Przewodniczący:

 • dr hab. Noemi Modnicka

Członkowie:

 • dr hab. Dorota Zawadzka, prof. UŁ.
 • dr Blanka Gosik
 • dr Agnieszka Jaworowicz - Rudolf
 • dr inż. Piotr Ozga
 • dr Dorota Żelazna – Jochim

 

Do głównych zadań Komisji należy:

 • podejmowanie działań zapewniających stworzenie warunków do wdrożenia działań podnoszących jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Filia UŁ w Tomaszowie Maz.
 • opracowanie jednolitych procedur służących zarządzaniu jakością kształcenia
 • ocena i kontrola form działania w celu podnoszenia jakości kształcenia
 • opiniowanie programów kształcenia
 • wdrażanie zaleceń Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia
 • przegląd aktów prawa pod kątem przepisów regulujących system jakości kształcenia
 • przygotowywanie rocznych raportów dotyczących efektów funkcjonowania systemu jakości kształcenia.