Sposoby postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz sposoby dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia i życia

 Każda osoba będąca świadkiem powstania zagrożenia dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym zdarzeniu Centrum Powiadomienia Ratunkowego (tel. 112) oraz kierownika dziekanatu.

Awarie wymagające natychmiastowego usunięcia należy zgłaszać do odpowiednich służb:

  • pogotowia energetycznego (tel. 991);
  • pogotowia gazowego (tel. 992);
  • pogotowia ciepłowniczego (tel. 993);
  • pogotowia wodno-kanalizacyjnego (tel. 994);
  • Straży Pożarnej (tel. 998).

 

Zagrożenie działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego określa obowiązująca w UŁ Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Łódzkiego.

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, w tym wyposażenia technicznego UŁ oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii

Instrukcja BHP - Przepisy ogólne