O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

„Rozum jest duszą wolności”
Gottfried Wilhelm Leibniz

„Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, czego podważyć się nie da”.
Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Koncepcja kształcenia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim jest zgodna z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego tym samym w pełni realizowana. Misja Uniwersytetu opiera się na filarach: wspólnota, otwartość, jedność w różnorodności, innowacyjność  i elitarność. Przez „wspólnotę” rozumie się współpracę władz Filii oraz kadry naukowo – dydaktycznej ze studentami oraz absolwentami. Dialog oparty jest na zasadach demokracji i humanizmu. Filar „otwartości” to działanie zgodne z wartościami etycznymi i europejskimi tradycjami akademickimi. „Jedność w różnorodności”  definiuje się jako odmienne działania obejmujące
i aprobujące różne punkty odniesienia w duchu wolności, swobody dyskusji akademickiej. „Innowacyjność” akcentuje się jako działanie w kierunku pobudzania aktywności zarządczej w środowisku lokalnym, determinując tym samym wzrost przedsiębiorczości.

Funkcjonowanie Filii w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jej ofertą edukacyjną daje możliwość uzyskania dyplomu państwowej uczelni. Kształcenie studentów w Filii odbywa się na czterech kierunkach:

– administracja (studia niestacjonarne I i II stopnia),

– leśnictwa (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia inżynierskie),

– turystyka i rekreacja (studia stacjonarne I stopnia),

– zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia).

Studia w Filii na wybranych kierunku i specjalnościach dają absolwentom podstawowy zakres wiedzy umiejętności, kompetencji oraz praktycznego przygotowania, które będzie predestynować go do pracy zawodowej.

Efekty kształcenia dedykowane filialnym kierunkom są spójne z wybranymi efektami kształcenia  dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu, do którego/ których kierunek został przyporządkowany i określony w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.