INFORMACJE OGÓLNE

Na Wydziale Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim prowadzone są cztery kierunki o profilu praktycznym: administracja I i II stopnia, leśnictwo (studia inżynierskie), turystyka i rekreacja oraz zarządzanie. W ramach prowadzonych kierunków przewidziane są praktyki w wymiarze:

 • administracja I stopnia – 720 godzin w ramach całego programu studiów
 • administracja II stopnia – 360 godzin w ramach całego programu studiów
 • leśnictwo - 960 godzin w ramach całego programu studiów
 • turystyka i rekreacja – 720 godzin w ramach całego programu studiów
 • zarządzanie – 720 godzin w ramach całego programu studiów

Praktyki zawodowe i specjalizacyjne są realizowane na Wydziale Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 82 z dnia 20.01.2021 r. ze zm. oraz  zgodnie z zapisami Kierunkowych Regulaminów Praktyk Zawodowych.

Zarządzenie Rektora nr 82 z dnia 20.01.2021

Praktyki służą przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu związanego ze studiowanym kierunkiem.
Szczegółowe informacje na temat zakresu, organizacji i regulaminów praktyk zawodowych  i specjalizacyjnych znajdują się na stronach poszczególnych kierunków.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Wykaz nazwisk opiekunów praktyk zawodowych

HOSPITACJA PRAKTYK

ANKIETA OCENIAJACA

Link do ankiety (wszystkie kierunki)

INNE FORMY REALIZACJI PRAKTYK

Na uzasadniony wniosek studenta opiekun kierunkowy praktyk może wyrazić zgodę na realizację praktyk w innej formie, o ile jest ona zgodna ze studiowanym kierunkiem i odbywa się w wymaganym wymiarze czasowym oraz jest zgodna z kierunkowymi zasadami odbywania praktyk, na przykład na podstawie:

 • wolontariatu,
 • różnych form zatrudnienia,
 • udziału w pracach obozu naukowego,   
 • odbycia stażu zawodowego lub praktyki studenckiej w ramach programów Erasmus+, lub innych programów wymiany.

Wymieniona działalność:

 • musi być zgodna ze studiowanym kierunkiem oraz powinna umożliwić osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się zawartych w Programie praktyk zawodowych
 • musi być realizowana w terminie praktyki, wynikającym z planu studiów.

Decyzja o całkowitym lub częściowym zaliczeniu praktyki zawodowej na podstawie innej działalności odbywanej przez studenta podejmowana jest w oparciu o złożoną dokumentację, a także wykaz osiągniętych efektów uczenia się.

Student ubiegający się o uznanie jako praktyki zawodowej innej działalności musi złożyć do dziekana Wydziału Filii UŁ w Tomaszowie Maz. następujące dokumenty:

 • Podanie o zaliczenie praktyki zawodowej, Załącznik nr 1
 • Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie zatrudnienia/stażu/wolontariatu” Załącznik nr 2,
 • Formularz efektów uczenia się uzyskanych w wyniku studenckiej praktyki zawodowej, podpisany przez pracodawcę Załącznik nr 3, oraz Arkuszu samooceny osiągniętych efektów uczenia się określonych dla praktyki zawodowej w programie studiów, potwierdzony przez studenta Załącznik nr 4,
 • Dokument potwierdzający zatrudnienie (umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, zaświadczenie o odbytym stażu),
 • Zakres obowiązków studenta w miejscu pracy, podpisany przez pracodawcę.

Do powyższych dokumentów opiekun praktyk dołącza podpisany dokument Opinia kierunkowego opiekuna praktyk
(
Załącznik nr 5 w plikach kierunków)