Aktualności

Zdalny tryb zajęć – informacja !

Drodzy studenci !
W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w sobotę (24-10-2020 r.) weszły w życie nowe obostrzenia rządowe na terenie całego kraju. Jednym z nich jest wprowadzenie, do odwołania, w pełni zdalnego trybu zajęć dydaktycznych na uczelniach. Tzw. zajęcia praktyczne nie są już objęte tym wyjątkiem i również muszą odbywać się zdalnie lub w terminie późniejszym.
PROSZĘ ŚLEDZIĆ AKTUALNOŚCI !!!
Przypominamy o regularnym logowaniu się na konta uniwersyteckie oraz korzystanie po zalogowaniu z oprogramowania MS Teams, który jest obowiązującym komunikatorem w Uniwersytecie Łódzkim służącym do prowadzenia zajęć on-line. Uruchomienie Teams`ów bez uprzedniego zalogowania może skutkować rożnymi komplikacjami (np. brakiem zajęć w kalendarzu).

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

WAŻNE INFORMCJE!

Drodzy studenci! WAŻNE INFORMCJE!

Niestety w związku z gwałtownym pogorszeniem się w ostatnich dniach sytuacji epidemicznej zostaliśmy zmuszeni, by podjąć decyzję, która od dnia 24.10.20r., zmienia sposób prowadzenia działalności dydaktycznej. Prosimy, byście dokładnie zapoznali się z zarządzeniem dziekana, (w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji pracy dydaktycznej na Wydziale Filia UŁ w semestrze zimowym 2020/2021), które wprowadza nowe zasady nauczania.

Najważniejsze z postanowień dotyczą tego, że:

· w semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na naszym Wydziale prowadzone są co do zasady zdalnie – głównie przez MS Teams i Moodle.

· Wyjątkiem są niektóre zajęcia praktyczne, które będą mogły odbywać się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Lista przedmiotów prowadzonych stacjonarnie oraz terminy ich odbywania, ukarzą się na stronie WWW Filii w najbliższych dniach. PROSZĘ ŚLEDZIĆ AKTUALNOŚCI!!!!

· konsultacje (dyżury) wykładowcow również odbywają się w formie zdalnej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w formie kontaktowej, przy zachowaniu ścisłych rygorów sanitarnych, przewidzianych Zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ i po uprzednim umówieniu studenta z wykładowcą.

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH RCZNIKOW!!!

· Spotkania organizacyjne pierwszych roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą odbywać się w formie kontaktowej, przy zachowaniu ścisłych rygorów sanitarnych, przewidzianych Zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ. Terminy spotkań będą zamieszczane na stronie WWW Filii UŁ. PROSZĘ ŚLEDZIĆ AKTUALNOŚCI!!!!

Przypominamy, że:

– w roku akademickim 2020/2021 uruchomiliśmy Ślubowanie elektroniczne. Każdemu nowo przyjętemu studentowi podczas logowania do systemu UsosWeb wyświetla się okno ze ślubowaniem.. Akceptacja Ślubowania jest niezbędnym krokiem aby móc korzystać z systemu Usosweb.

– wszyscy studenci otrzymali adresy pocztowe według wzoru: UL(Twój_UsosOsId)@edu.uni.lodz.pl

Adresy te znajdują się w USOS`ie. Proszę o regularne logowanie się z tych adresów na pocztę oraz korzystanie po zalogowaniu z oprogramowania MS Teams, który jest obowiązującym komunikatorem w Uniwersytecie Łódzkim służącym do prowadzenia zajęć on-line. Uruchomienie Teams`ów bez uprzedniego zalogowania może skutkować rożnymi komplikacjami (np. brakiem zajęć w kalendarzu). Dane logowania oraz instrukcje dostępu do konta zostały Państwu rozesłane na wszystkie dotychczasowe adresy mailowe, którymi dysponował uniwersytet.

UWAGA: Ogłaszamy dziś wyłącznie zasady dla semestru zimowego – nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji w semestrze letnim.

Apelujemy również o przeczytanie załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 174 (znajdują się tam wypunktowane zasady i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w UŁ).

Wszelkie informacje co do zasad funkcjonowania uczelni znaleźć można na stronie www.covid19.uni.lodz.pl.

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM NR 1 z dnia 23.10.2020r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji pracy dydaktycznej na Wydziale Filia UŁ w semestrze zimowym 2020/2021

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Stypendium Rektora

od 28.10.2020r do 13.11.2020r uruchomiona będzie rejestracja wniosków przez platformę USOSweb . 
W związku z obserwowanym w ostatnim czasie znacznym wzrostem zachorowań na wirusa COVID-19, preferowaną formą złożenia wniosku o stypendium Rektora jest wysłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Wydziału (Filia Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) z dopiskiem na kopercie KIERUNK studiów.

Wnioski powinny być wysłane w terminie do 13.11.2020r.

Możliwe będzie również składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków studenckich w formie papierowej w budynku Filii UŁ. 

Przed Dziekanatem w Filii UŁ przy szatni udostępniona będzie skrzynka na wnioski studenckie o stypendium Rektora. Uprzejmie prosimy o składanie wniosków w kopertach z opisanym KIERUNKIEM STUDIÓW. 

Szczegółowe warunki przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

  • Starając się o stypendium rektora należy zaliczyć rok studiów do 30 września 2020 r. (zaliczenie roku nie może być warunkowe), w przypadku studentów 3 roku studiów I stopnia, egzamin dyplomowy musi się odbyć do 30 października 2020. Zgodnie z regulaminem sesji – wszystkie oceny muszą być wpisane w systemie USOSweb najpóźniej ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. 24.09.2020 r.
  • O stypendium rektora może się starać student, który otrzymał za rok studiów w roku akademicki 2019/2020 średnią ważoną ocen, nie mniejszą niż 4,00. Średnia ważona ocen jest wyliczana zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UŁ.
  • Student studiujący na kilku kierunkach może otrzymać świadczenia tylko na jednym kierunku, wskazanym przez studenta.

     O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego oraz medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo nieobejmujące wymaganych załączników mogą pozostać nierozpatrzone.

     Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczeni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

     Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku niż administracja Filii UŁ w Tomaszowie Maz. zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

     Niezłożenie zaświadczenia albo złożenie go po 13 listopada jest jednoznaczne z niespełnieniem warunku uzyskania punktów za wysoką średnią ocen.

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Ślubowanie elektroniczne

Szanowni Państwo,

W roku akademickim  2020/2021 uruchomiliśmy Ślubowanie elektroniczne. Każdemu nowo przyjętemu studentowi podczas logowania do systemu UsosWeb wyświetla się okno ze ślubowaniem.

Akceptacja Ślubowania jest niezbędnym krokiem aby móc korzystać z systemu Usosweb.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Rektoratu UŁ od 15.10.2020 r będzie można zatwierdzić ślubowanie w systemie USOSweb, co jest niezbędne do wpisania Państwa na listę pełnoprawnych studentów UŁ.

Po zatwierdzeniu ślubowania i pod warunkiem, dostarczenia przez każdego studenta do Dziekanatu potwierdzenia opłaty za legitymację studencką, Dziekanat wyda następujące dokumenty:

– umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne,
– legitymację studencką,

Obowiązkiem Państwa jest podpisanie umowy.

Potwierdzenie opłaty za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Łódzki
Filia w Tomaszowie Mazowieckim
BANK PEKAO S.A. II O/Łódź
33 1240 3028 1111 0010 3777 9848

Potwierdzenie opłaty za legitymację studencką należy dostarczyć do Dziekanatu w dniu odbioru legitymacji studenckiej.

Potwierdzenie opłaty dostarczają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany.

Regulacje związane z odpłatnością za studia:
Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 186 Rektora UŁ z dnia 30.09.2020 r. w sprawie rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 186 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2020/2021

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Nowe konta pocztowe

Szanowni Państwo,

przypominamy Państwu, że wszyscy studenci (również starszych lat) otrzymali adresy pocztowe według wzoru:

UL(Twój_UsosOsId)@edu.uni.lodz.pl

Adresy te znajdują się w USOS`ie. Proszę o regularne logowanie się z tych adresów na pocztę oraz korzystanie po zalogowaniu z oprogramowania MS Teams, który jest obowiązującym komunikatorem
w Uniwersytecie Łódzkim służącym do prowadzenia zajęć on-line. Uruchomienie Teams`ów bez uprzedniego zalogowania może skutkować rożnymi komplikacjami (np. brakiem zajęć w kalendarzu).
Dane logowania oraz instrukcje dostępu do konta zostały Państwu rozesłane na wszystkie dotychczasowe adresy mailowe, którymi dysponował uniwersytet.

(Szanowni Państwo, po zalogowaniu na nowe konto w http://outlook.uni.lodz.pl/ i wybraniu aplikacji MS Teams dołączenie do zajęć możliwe jest po uprzednim utworzeniu ich przez wykładowcę tj. od 24 do 48 godzin przed planowanymi zajęciami online w aplikacji MS Teams )

Od teraz wszystkie maile związane ze studiami będziemy przesyłać na konto

UL(Twój_usososid)@edu.uni.lodz.pl
– czyli logujesz się UL(Twój_usososid)@edu.uni.lodz.pl, ale wysyłasz i odbierasz wiadomości jako imię.nazwisko@edu.uni.lodz.pl.

Na Twoją prywatną skrzynkę mailową nie będą przychodzić już żadne wiadomości, chyba że zapomnisz loginu lub zgubisz hasło dostępu do Active Directory.

Jeśli zapomnisz loginu lub hasła, wejdź na logowanie.uni.lodz.pl – tam wszystko załatwisz.!!!

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Zarządzanie (studia stacjonarne) – REKRUTACJA – III TERMIN

III termin rekrutacji na kierunek:

ZARZĄDZANIE – studia stacjonarne I stopnia

Zapisy
Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani powinni pocztą tradycyjną jak najszybciej przesłać komplet dokumentów (rekrutacja trwa do wypełnienia limitu przyjęć). Dokumenty muszą zostać wysłane nie później niż 26 października (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:
Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:
budynek Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:
poniedziałek-piątek godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:
adres e-mail: filiaul@uni.lodz.pl
numer telefonu: 44 724-97-20 – poniedziałek – piątek w  godzinach 10.00 – 13.00

Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

Przyjmowanie dokumentów zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w UŁ.

Wymagane dokumenty

świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Posted in: Ogólne, Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →
Page 5 of 54 «...34567...»