Aktualności

Utrzymanie aktualnych zasad funkcjonowania Uczelni.

Szanowni Studenci,
W związku z komunikatem Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej (tekst poniżej) uprzejmie informujemy, że do odwołania na Wydziale Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco aktualnych informacji.

W Szanowni Państwo, 

w związku z przedłużeniem terminu obowiązywania obostrzeń związanych ze złą sytuacją epidemiczną zwracam się do Państwa z prośbą o utrzymanie aktualnych zasad funkcjonowania Uczelni.  

W związku z tym uprzejmie przypominam – proszę o takie organizowanie pracy w podległych Państwu jednostkach, aby do minimum ograniczyć możliwość zakażenia się koronawirusem przez naszych studentów, doktorantów i pracowników. W szczególności chodzi o prowadzenie wszystkich zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, a w przypadku, gdyby nie było to możliwe (zajęcia praktyczne), o przełożenie ich na termin późniejszy. 

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA SEMESTR LETNI 2020/2021

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA SEMESTR LETNI  2020/2021  (4 miesiące)

– leśnictwo Wydział Filia w Tomaszowie Mazowieckim

NIE DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY POBIERAJĄ STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że w dniach 22-26.04.2021 r.  zostanie otwarta dodatkowa tura składania wniosków o stypendium rektora dla kierunków:

– leśnictwo na Wydziale Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Tura zostanie uruchomiona, ponieważ studenci tych kierunków ukończyli studia (3,5 letnie inżynierskie) w związku z czym pozostały nam dodatkowe miejsca na semestr letni 2020/21 r.

Wnioski będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

22-26.04.2021 r. – rejestracja wniosków przez platformę USOSweb – wydrukowany i podpisany przez studenta wniosek należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i odesłać najpóźniej do 26.04.2021r.  do KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO na adres email:

– leśnictwo Wydział Filia w Tomaszowie Mazowieckim

  1. 27-29. 04.2021 r. – tworzenie list rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na lata, tryb i formę studiów);
  2. 30.04.2021  r. – przesłanie gotowych list rankingowych oraz wniosków studentów do COSiD- SB
  3. 06.05.2021 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S
  4. Wypłata świadczeń nastąpi 24.05.2021 r. z wyrównaniem od marca 2021 r.

Student, aby otrzymać stypendium rektora na semestr letni  2020/2021, powinien:

Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.

Następnie Student będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku, na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.

Obowiązkiem Studenta jest weryfikacja danych osobowych zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne lub nieuzupełnione, powinien skontaktować się z Dziekanatem swojego Wydziału w celu ich uzupełnienia.

Student zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Student nie wykonuje żadnych kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Student chce zmienić numer konta, zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto bankowe studenta. Bez podania numeru konta Student nie zostanie przepuszczony przez system na kolejne ekrany formularza.

Student ubiegający się o stypendium rektora musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2020  r., zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych.

Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki 2019/2020, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum 4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być wypełnione zgodnie z informacją na ekranie.

Student wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który student składa wniosek, tzn. za okres 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. W USOSweb dostępny jest załącznik nr 11 do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11 nie będą brane pod uwagę). Student zobowiązany jest do poprawnego uzupełnienia pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz „Data” przy każdym osiągnięciu.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Student musi „Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności Student nie może wprowadzać żadnych zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Student źle uzupełnił wymagane pola) i tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy” z informacją, co należy poprawić.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków we wniosku, w którym Student wskazał dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne lub sportowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy”, za pośrednictwem platformy USOSweb. Student otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o takiej samej treści, jak w USOSweb.

Po spełnieniu przez Studenta wymaganych formalności, po tym jak otrzymał informację „wniosek cofnięty do poprawy”, Student ponowne musi „Zarejestrować” wniosek w USOSweb.

Po zarejestrowaniu wniosku Student:

drukuje wniosek wraz z oświadczeniem z systemu USOSweb (wygenerowany w pliku pdf);

podpisuje wniosek i oświadczenie oraz potwierdza własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia;

SKANUJE LUB ROBI ZDJĘCIE  I WYSYŁA NA ADRES EMAILOWY KOORDYNATORA  WYDZIAŁOWEGO   W  DZIEKANACIE.

Do 26.04.2021 r.  STUDENT MOŻE WYSŁAĆ SKAN LUB ZDJĘCIA WNIOSKU oraz komplet dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium rektora  po 26.04.2021 r., wnioski będą rozpatrywane negatywnie.

Na Ekranie „0” Student zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej kierunków studiów z innych uczelni w kraju za granicą. Każde ukończone studia z UŁ zostaną automatycznie zaciągnięte przez system.

Stypendium rektora przysługuje na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat ( pobierania świadczeń|).

Posted in: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Staż w firmie PepsiCo

Stażysta/ Stażystka w Dziale Finansowym
Miejsce pracy: Tomaszów Mazowiecki
Rekrutacja zdalna

Szukamy osób do Działu Finansowego – na płatny staż rozpoczynający się od czerwca (od 2 do 4 miesięcy
z możliwością przedłużenia), który umożliwi Ci dogłębne poznanie działu i naszej organizacji.

Udział w naszym programie stażowym da Ci szansę na rozwój kompetencji i zdobycie doświadczenia w dziale księgowo-finansowym dużej międzynarodowej firmy!

Nie musisz mieć doświadczenia – wszystkiego Cię nauczymy!

Jeżeli:
– Masz wykształcenie ekonomiczne (szkoła średnia lub studia o kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość);
– Znasz podstawy zasad rachunkowości;
– Znasz pakiet MS Office w tym arkusz Excel w stopniu dobrym;
· Jesteś komunikatywny, pełen energii i łatwo się uczysz…
… to mamy dla Ciebie ciekawą przygodę w Dziale Finansowym w naszej organizacji!

Możemy Ci zaproponować:
– Płatny staż w Dziale Finansowym – od 2 do 4 miesięcy z możliwością przedłużenia;
– Umowę o pracę tymczasową w pełnym wymiarze godzin (poprzez firmę zewnętrzną);
Benefity pozapłacowe (prywatna opieka medyczna, karta sportowa);
– Wsparcie opiekuna i mentora oraz atrakcyjny pakiet szkoleń wewnętrznych (między innymi z takich obszarów jak: sztuka prezentacji, konstruktywna komunikacja, poruszanie się w środowisku biznesowym);

Podczas stażu:

– Zdobędziesz wiedzę praktyczną w obszarze księgowo – finansowym;
– Poznasz specyfikę pracy w dziale finansowym (procesy/systemy/zadania etc.);
– Poznasz różne obszary biznesowe i funkcje w ramach działu oraz naszej organizacji;
– Poznasz ciekawych i pełnych pasji ludzi, dzięki którym odkryjesz swój potencjał i rozwiniesz mocne strony;
– Zdobędziesz wpis w swoim CV, z którym będzie Ci łatwiej rozpocząć karierę zawodową!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: malgorzata.kwiatkowska@pepsico.com lub karolina.matczak@pepsico.com

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Egzamin dyplomowy-inżynierski

W dniu 30 marca 2021 r. (wtorek) odbędą się egzaminy dyplomowe-inżynierskie w formie zdalnej.

Oświadczenie obrona.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW
NA KIERUNKU LEŚNICTWO W DNIU 30.03.2021r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ: DR HAB. DOROTA ZAWADZKA, PROF. UŁ

Godz. Dyplomant Promotor Recenzent
9:00-9:30 Nr indeksu 378232 Dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ Dr inż. Zbigniew Neugebauer
9:35-10:05 Nr indeksu 377504 Dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ Dr inż. Zbigniew Neugebauer
10:10-10:40 Nr indeksu 377500 Dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ Dr inż. Zbigniew Neugebauer
10:45-11:15 Nr indeksu
377490
Dr hab. Jan Kowalczyk, prof. UŁ Dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ: DR HAB. JACEK BRZÓZKO, PROF. UŁ

Godz. Dyplomant Promotor Recenzent
12:00-12:30 Nr indeksu 377494 Dr hab. Jan Kowalczyk, prof. UŁ Dr inż. Jacek Adamczyk
12:35-13:05 Nr indeksu 353840 Dr hab. Jan Kowalczyk, prof. UŁ Dr inż. Jacek Adamczyk
13:10-13:40 Nr indeksu 371770 Dr hab. Dorota Zawadzka, prof. UŁ Dr hab. Jan Kowalczyk, prof. UŁ
13:45-14:15 Nr indeksu 370084 Dr hab. Dorota Zawadzka, prof. UŁ Dr inż. Piotr Ozga
14:20-14:50 Nr indeksu 359522 Dr hab. Dorota Zawadzka, prof. UŁ Dr inż. Piotr Ozga
14:55-15:25 Nr indeksu 372336 Dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ Prof. dr hab. Stanisław Zając

Posted in: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Otwarty nabór na Programy Fulbrighta!

Szanowni Państwo,

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który od 75 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 60 laureatów Nagrody Nobla i 88 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentek i absolwentów, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie. 

Fulbright Graduate Student Award 2022-23

Program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem programów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór trwa do 23 kwietnia.
Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award

Fulbright Junior Research Award 2022-23 

Program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 28 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright Senior Award 2022-23

Program dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. W czasie pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej, trwającego od 3 do 10 miesięcy, stypendyst(k)a realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny. Przyjmowane są wnioski ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 28 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/senior-award

Fulbright STEM Impact Award 2021-2022

Program dla aktywnych badaczek i badaczy reprezentujących obszary STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni, stypendyści i stypendystki mają okazję realizować własne projekty badawcze i/lub dydaktyczne w instytucjach w USA oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych. Przyjmowane są wnioski z obszarów STEM z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 28 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

Zachęcamy również do dołączenia do naszego newslettera, w którym co miesiąc znajdą Państwo informacje na temat naszych aktywności, tutaj link.

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Praktyki

Szanowni Państwo,

w zakładce „Pliki do pobrania” znajduje się plik o nazwie Praktyki wniosek i zaświadczenie.

Dotyczy tylko osób, które chcą zaliczyć praktyki na podstawie umowy o pracę.

Osoby posiadające zaświadczenie zakładu pracy z zakresem obowiązków administracyjnych, mogą też wysłać mailowo do opiekuna praktyk – Pani dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, takie zaświadczenie wraz z wnioskiem.

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia)

Leave a Comment (0) →

Egzamin Dyplomowy online – aktualizacja

PLAN ZDALNYCH OBRON PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

NA KIERUNKU LEŚNICTWO W DNIU 15.02.2021r.

Przewodniczący KOMISJI EGZAMINACYJNEJ: dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ

Godz. Dyplomant Promotor Recenzent
9:00-9:30 nr 377497 Dr hab. Jan Kowalczyk, prof. UŁ Dr inż. Piotr Ozga
9:35-10:05 nr 377493 Dr inż. Piotr Ozga Prof. dr hab. Stanisław Zając
10:10-10:40 nr 377506 Dr inż. Piotr Ozga Dr inż. Jarosław Staniaszek
10:45-11:15 nr 377530 Dr inż. Jacek Adamczyk Dr hab. Jan Kowalczyk, prof. UŁ
11:20-11:50 nr 377489 Dr inż. Jacek Adamczyk Dr hab. Dorota Zawadzka, prof. UŁ
16:00-16:30 nr 377495 Dr inż. Jacek Adamczyk Dr hab. Wojciech Jurasz, prof. UŁ
16:35-17:05 nr 377492 Prof. dr hab. Sławomir Mazur Dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
17:10-17:40 nr 377489 Dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ Prof. dr hab. Sławomir Mazur

Proszę być przygotowanym na ewentualne korekty nawet 14 lutego.

Posted in: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Studencka Łódź w obliczu pandemii Covid-19

Drodzy Studenci,

chcemy się dowiedzieć, jak funkcjonuje Łódź jako miasto studenckie w okresie pandemii COVID-19: gdzie i jak mieszkacie, robicie zakupy oraz spędzacie czas wolny, a także jak chcielibyście studiować w przyszłości. Do wypełnienia ankiety zapraszamy zarówno tych z Was, którzy mieszkają obecnie w Łodzi, jak i tych, którzy uczą się zdalnie z innych miejscowości. Wśród osób, które wypełnią ankietę, rozlosujemy nagrody: karty podarunkowe na zakupy do Empiku oraz gadżety uniwersyteckie!

Więcej informacji znajdziecie na stronie http://www.region.uni.lodz.pl/studencka-lodz/.

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Rekrutacja do AIESEC ruszyła!

Dołącz do największej na świecie organizacji dla młodych ludzi!

Nowy rok to nowe możliwości, nowe wyzwania. To moment, w którym mamy najwięcej motywacji by rozwijać nasze znajomości, siebie i środowisko wokół.My chcemy rozwijać się na każdym z wymienionych trzech pól – a jaki jest Twój cel na 2021?
W AIESEC zdobędziesz praktyczne doświadczenie i umiejętności miękkie z zakresu zarządzania, marketingu czy sprzedaży. Jesteśmy organizacją międzynarodową, poznasz u nas ludzi z całego świata.

Aplikuj już teraz na: aiesec.pl/rekrutacja(Wybierz AIESEC for Łódź jako najbliższy komitet lokalny)

Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym Facebooku: facebook.com/aiesecpoland
Czekamy na Ciebie,AIESECerzy z oddziału lokalnego w Łodzi'
Prosiłbym o informację zwrotną czy załączenie informacji jest możliwe do zrealizowania oraz kiedy moglibyśmy się spodziewać rozesłania powyższej notki.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,


Lukasz Mroczkowski
AIESEC in Lodz, Poland
+48 721 313 127
lukasz.mroczkowski@aiesec.net
POW 3/5, D313, Lodz, 90-255
Aiesec-blue-1 small.png

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 54 12345...»