Opis studiów

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie:

 • funkcjonowania organizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych publicznych i pozarządowych na różnych szczeblach ich działania czy zarządzania;
 • wykorzystywania w tych podmiotach różnorodnych metod, instrumentów, technik oraz narzędzi zarządzania.

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji i działań w zakresie organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz społecznych aspektów zarządzania. Studia dostarczą wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Pozwolą na poznanie nowoczesnych informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacji wprowadzanych w funkcjonowaniu organizacji (komercyjnych i niekomercyjnych) niezbędnych do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Program studiów (w ramach przedmiotów podstawowych) pozwala także nabyć umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania procesów zmian w organizacjach, ich przyczyn, przebiegu oraz konsekwencji;
 • stosowania nowoczesnych i odpowiednich do potrzeb organizacji metod zarządzania,
 • analizy sytuacji na rynku – relacji popytu i podaży produktów i usług (działania marketingowe, w tym badania marketingowe);
 • uruchamiania biznesu i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw;
 • posługiwania się narzędziami i technikami stosowanymi przez księgowego na średnim szczeblu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokumentowania
  i dekretowania zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz ich analizy i interpretacji, w szczególności +zasad projektowania prawidłowej i kompletnej dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości;
 • podejmowania efektywnych decyzji finansowych na rynku kapitałowym;
 • rozumienia podstawowych metod stosowanych w rachunku kosztów i rachunkowości
 • projektowania procesów i systemów gospodarczych oraz zarządzania nimi w kontekście przepływu towarów (surowców, materiałów, wyrobów gotowych), usług i towarzyszących informacji zarządzania logistyką produkcji, magazynowania, dystrybucji;
 • organizacji transportu i spedycji;
 • działań powiązanych z logistyką miejską oraz międzynarodową.

SPECJALNOŚCI

Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalność, tzw. moduł specjalizacyjny, w ramach którego prowadzone są zajęcia (wykłady, konwersatoria i ćwiczenia) pozwalające zdobyć wiedzę i kwalifikacje zawodowe w następujących obszarach:

 • LOGISTYKA
 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 • ZARZĄDZANIE OBSZARAMI WIEJSKIMI

LOGISTYKA

Logistyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin wiedzy praktycznej. Bada zjawiska i procesy determinujące przepływy produktów oraz związanych z nimi informacji. Dostarcza odpowiednich metod oraz instrumentów do kształtowania strumieni ładunków. Zajęcia w ramach modułu obejmują najnowsze zagadnienia dotyczące projektowania, optymalizacji i przebudowy procesów w łańcuchu dostaw w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych. Zajęcia prowadzone w ramach specjalności przygotowują do wykonywania pracy w firmach szybko rozwijającego się sektora TSL (transport- spedycja-logistyka). W tym segmencie są poszukiwani kierownicy oraz wysokiej klasy specjaliści z zakresu logistyki w firmach produkcyjnych, transportowo-spedycyjnych, hurtowniach
i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych oraz profesjonalnych magazynach centralnych, regionalnych, centrach dystrybucji, a także centrach logistycznych. Głównym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie działań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych mających na celu minimalizację kosztu i czasu realizacji wykonywanych przedsięwzięć. Podstawą studiowania jest poznanie nowoczesnych systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zarządzania produkcją, magazynowaniem i dystrybucją towarów.  Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwia zatrudnienie w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, zajmujących się przepływem ładunków w łańcuchu logistycznym.

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Absolwent zdobywa ogólną wiedzę ekonomiczną oraz zasób wiadomości z zakresu zarządzania, przede wszystkim z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, analizy finansowej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.
Nabywa też umiejętności praktyczne pozwalające nie tylko na prowadzenie rachunkowości w firmie, ale również sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analizę. Program specjalności jest dostosowany do europejskich standardów rachunkowości. Absolwent po ukończeniu nauki może podjąć pracę na stanowiskach: dyrektora finansowego, księgowego, specjalisty do spraw kosztów i rachunkowości zarządczej.
Kończąc studia pierwszego stopnia z charakteryzowaną specjalnością absolwent ma szansę na kontynuację studiów na II stopniu (magisterskim), które dają możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych, w tym biegłego rewidenta, uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego, controllingu.

ZARZĄDZANIE OBSZARAMI WIEJSKIMI

Specjalność została stworzona dla osób, planujących swoją działalność zawodową na obszarach wiejskich. Zakres przedmiotów pozwala kandydatowi zdobyć wiedzę z zakresu: zarządzania obszarami chronionej przyrody i terenami zielonymi, zarządzania gospodarstwami rolno – ogrodniczymi, regulacji prawnych dotyczących obszarów wiejskich, zrównoważonego rozwoju (odnawialne źródła energii), agroturystyki. Absolwent specjalności może podjąć zatrudnienie w placówkach administracji rządowej
i samorządowej, jak również założyć własną działalność gospodarczą.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy logistyki
 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy marketing, oraz zarządzania zasobami ludzkimi
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rynek kapitałowy
 • Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka małych i średnich przedsiębiorstw
 • Projektowanie procesów i systemów logistycznych

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent będzie potrafił ustalić dysfunkcyjne obszary funkcjonowania organizacji i zaproponować oraz wdrożyć odpowiednie rozwiązanie. Dzięki poznanym metodom
i technikom zarządzania, będzie w stanie podjąć indywidualną działalność gospodarczą i rozwiązać pojawiające się problemy na etapie tworzenia jak i rozwoju własnego biznesu. Zakłada się również, iż będzie gotów wykorzystać nowoczesne narzędzia informatyczne w miejscu pracy.