Opis studiów

Program studiów Leśnictwo – studia niestacjonarne

Studia na kierunku LEŚNICTWO dają możliwość kontynuowania i rozwijania pasji przyrodniczych. Poza przedmiotami ogólnymi, dużą część programu studiów stanowią przedmioty przyrodnicze. W połączeniu z przedmiotami zawodowymi, przygotowującymi do pracy leśnika daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w leśnictwie, ale również w ochronie środowiska, ochronie przyrody. Znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe realizowane w nadleśnictwach przez leśników praktyków. W ramach programu studiów organizowane są również kilkudniowe kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju (np. Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska). Studenci mogą również aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania w Kole Naukowym Leśników uczestnicząc w obozach naukowych oraz w Kole Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego działalność oparta jest na Statucie PTL. Jest to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pogodzić swoje zainteresowania i pasje przyrodnicze z pracą zawodową.

SPECJALNOŚCI

Hodowla lasu – obejmująca zakresem następujące przedmioty:

Hydrologia, Meteorologia i klimatologia, Botanika leśna, Fitosocjologia leśna, Fizjologia roślin drzewiastych, Ekologiczne podstawy hodowli lasu, Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwo, Hodowla lasu

Urządzanie lasu – obejmująca zakresem następujące przedmioty:

Geomatyka, Gleboznawstwo leśne, Dendrometria, Typologia leśna, Produkcyjność lasu, Urządzanie lasu, Ekonomika leśnictwa, Historia leśnictwa, Leśnictwo światowe, Zarządzanie gospodarstwem leśnym

Ochrona lasu – obejmująca zakresem następujące przedmioty:

Zoologia leśna, Ekologia, Gospodarka łowiecka, Fitopatologia leśna, Entomologia leśna, Ochrona lasu, Ochrona przyrody, Edukacja przyrodniczo-leśna

Użytkowanie Lasu – obejmująca zakresem następujące przedmioty:

Ergonomia i ochrona pracy, Nauka o surowcu drzewnym, Maszynoznawstwo leśne, Użytkowanie lasu, Inżynieria leśna.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Dendrologia
 • Zoologia leśna
 • Meteorologia i klimatologia
 • Informatyka w leśnictwie
 • Botanika leśna
 • Fitosocjologia leśna
 • Fizjologia roślin drzewiastych
 • Mikologia
 • Ekologia
 • Geomatyka w leśnictwie
 • Gleboznawstwo leśne
 • Hydrologia
 • Nauka o surowcu drzewnym
 • Dendrometria
 • Łowiectwo
 • Entomologia leśna
 • Fitopatologia leśna
 • Maszynoznawstwo leśne
 • Typologia leśna
 • Produkcyjność lasu
 • Selekcja-nasiennictwo i szkółkarstwo
 • Hodowla lasu
 • Użytkowanie lasu
 • Urządzanie lasu
 • Ochrona lasu
 • System informacji przestrzennej
 • Ergonomia i ochrona pracy
 • Ochrona przyrody
 • Inżynieria leśna
 • Ekonomika leśnictwa
 • Zarządzanie gospodarstwem leśnym
 • Edukacja przyrodniczo-leśna

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, oraz  dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; są przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych technologii pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach  narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych  oraz innych podmiotach związanych z leśnictwem. Studenci posiadają znajomość języka obcego, informatyki, systemów informacji przestrzennej oraz technologii geopatycznych.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska.