Egzamin dyplomowy

Opłaty za dyplom
absolwent studiów rozpoczętych w 2018/2019 i wcześniej:  
opłata w wysokości 60 zł
za wydanie:
– oryginału dyplomu i suplementu oraz dwóch odpisów dyplomu w języku polskim i dwóch odpisów suplementu w języku polskim lub
– oryginału dyplomu i suplementu, jednego odpisu dyplomu i odpisu suplementu w języku polskim oraz jednego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wraz suplementem w języku angielskim

absolwent studiów rozpoczętych w 2019/2020 i później:  
nie ponosi opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu  
20 zł – za wydanie 1 egzemplarza:  
dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym, duplikatu dyplomu, duplikatu suplementu  
26 zł – opłata za uwierzytelnianie dokumentów w zakresie dokonywanym przez uczelnię