Aktualności

stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Zgodnie z delegacją, zawartą w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, w art. 186 ust. 1, Rektor w porozumieniu z samorządem studentów posiada prawo do ustalenia ścisłych kryteriów obowiązujących w danym roku akademickim. Poniżej podajemy podstawowe kryteria, które student ubiegający się o świadczenie musi spełnić:

 1. Obowiązkiem Studenta jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów w dniach 01.10.2015 – 15.10.2015. Wygenerowaną wersję papierową podania wraz załącznikami należy złożyć w dziekanacie najpóźniej do dnia 20.10.2015. (Studencie pamiętaj – brak podpisu powoduje nieważność wniosku!)
 2. Podstawowym kryterium rozpatrywanym przez UKS-S jest uzyskanie przez studenta średniej ocen, wyliczanej arytmetycznie za rok akademicki poprzedzający rok akademicki, na który student złożył wniosek, nie mniejszej niż 4,0000.
 3. Student musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30 września. Podstawą obliczenia średniej ocen są oceny z egzaminów oraz oceny z innych, określonych przez rady wydziałów, przedmiotów z wyjątkiem wychowania fizycznego. Wykaz przedmiotów, o których wyżej mowa dla poszczególnych kierunków dziekan podaje do wiadomości przed rozpoczęciem roku akademickiego w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce.
 4. Dodatkowe osiągnięcia studenta naukowe, artystyczne lub sportowe są punktowane zgodnie z załącznikiem nr 11 do Regulaminu. Obowiązkiem Studenta jest udokumentowanie osiągnięć zgodnie z informacjami przypisanymi danemu osiągnięciu w załączniku nr 11, np. w sprawie konferencji krajowej do wniosku dołączyć kopie materiałów pokonferencyjnych (abstrakt) oraz certyfikat potwierdzający czynny udział i tytuł wygłoszonego referatu, posteru. WAŻNE! Pod uwagę UKS-S bierze tylko osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok, na który student składa wniosek, a więc w okresie 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. Jeżeli student nie spełnia kryterium uzyskania średniej ocen nie mniejszej niż 4,0000, a posiada dodatkowe osiągnięcia, Komisja nie może przyznać mu stypendium, ponieważ nie zastosowałaby się do przepisów Regulaminu.
 5. Stypendia w pierwszej turze przyznawane są dla 9% najlepszych studentów danego kierunku studiów, którzy złożyli wnioski do dnia 20 października. Następnie, po zebraniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy UKS-S rozdysponowuje 1% puli środków przeznaczonych na ten cel. Wnioski złożone po terminie 20 października będą rozpatrywane w późniejszym terminie w obu turach.
 6. Studencie pamiętaj, żeby na wygenerowanym wniosku sprawdzić dane osobowe i adresowe oraz swój numer konta, na który chcesz otrzymywać wypłaty stypendium (uzupełnienie w przypadku jego braku bądź zmiana nr konta jest możliwa w dziekanacie bądź drogą emailową w Centrum Obsługi Studenta).

Pozostałe informacje:

 1. Informujemy, że student niespełniający podstawowego kryterium uzyskania średniej nie mniejszej niż 4,0000, a wykazujący dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe otrzyma decyzję negatywną w sprawie przyznania świadczenia.
 2. Zgodnie z §20 ust. 4 Regulaminu „Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na kolejnym kierunku studiów (dotyczy również studentów innych uczelni, którzy uzyskali zgodę na studiowanie kolejnego kierunku w UŁ), świadczenia, o których mowa w § 5 ust 1 lit. a-e oraz ust. 2 lit. a-e nie przysługują, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. „ wyjaśniamy: jeżeli student ukończył studia pierwszego stopnia-licencjat, na drugim kierunku studiów pierwszego stopnia nie może otrzymać świadczeń, natomiast świadczenia przysługują studentowi na studiach drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, a więc prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra.Odpowiednio, jeżeli student ukończył studia uzupełniające magisterskie lub studia jednolite magisterskie, na drugim kierunku studiów drugiego stopnia lub  studiów jednolitych magisterskich nie może otrzymać świadczeń, natomiast świadczenia przysługują studentowi na studiach trzeciego stopnia-doktoranckich.
 1. Kto może się ubiegać o stypendium rektora dla najlepszych studentów?
  1. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w  § 28, może ubiegać się student: studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, jednakże nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
  2. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w  § 28,  może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w § 28 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
  3. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
 2. Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną według zasad określonych w §33 ust. 1 lit. a-c, f oraz ust. 2-4 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 06.06.2012 r. Wyliczenie średniej następuje na podstawie danych z USOS. W przypadku braku ocen w USOS należy wyznaczyć średnią na podstawie ocen wpisanych do indeksu, w karcie okresowych osiągnięć lub na podstawie protokołów egzaminacyjnych.
 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca włącznie, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.
 4. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych UE.

 

Załączniki:

 1. Regulamin
 2. Zarządzenie Rektora nr 118 z dnia 07-09-2015 w sprawie: określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015/2016
 3. Załącznik nr 11 – dotyczący punktacji za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
 4. Szczegółowy opis procesu składania wniosku – Komunikat dla studentów o sposobie składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓