Aktualności

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA SEMESTR LETNI 2019/2020

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA SEMESTR LETNI  2019/2020                 DOTYCZY TYLKO KIERUNKÓW

– gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych

– leśnictwo  Filia w Tomaszowie Mazowieckim

– informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

– analiza danych na Wydziale Matematyki i Informatyki

NIE DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY POBIERAJĄ STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że od 5 maja 2020 r. od godz. 12.00 do 12.05.2020 r zostanie otwarta dodatkowa tura składania wniosków o stypendium rektora dla kierunków:

– gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych

– leśnictwo Filia w Tomaszowie Mazowieckim

– informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

– analiza danych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Tura zostanie uruchomiona, ponieważ studenci tych kierunków ukończyli studia (3,5 letnie inżynierskie) w związku z czym pozostały nam dodatkowe miejsca na semestr letni 2019/20 r.

Wnioski będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

05.05 od godz. 12.00 do 12.05.2020 r. – rejestracja wniosków przez platformę USOSweb – wydrukowany i podpisany przez studenta wniosek należy zeskano-wać lub zrobić zdjęcie i odesłać najpóźniej do 12 maja 2020 r. do KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO
na
adres email:

Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych:

studia I stopnia licencjat kod programu  DLGP(14)_N  tylko 6 semestr,  inżynier kod programu DIGP(14) tylko semestr 4 i semestr 6.
magdalena.siemienczuk@geo.uni.lodz.pl

studia II stopnia  tylko 2 rok DUGP(14)_N, etap L-19/20  DUGP(14)4

kinga.napiora@geo.uni.lodz.pl

Leśnictwo Filia w Tomaszowie Mazowieckim

filiaul@uni.lodz.pl

Informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej  monika.filipkowska@fis.uni.lodz.pl

 Analiza danych na Wydziale Matematyki i Informatyki

agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl

Harmonogram prac koordynatorów i UKSS.

  1. 11.05-12.05.2020 r. – tworzenie list rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na lata, tryb i formę studiów);
  2. 13.05.2020 r. – przesłanie gotowych list rankingowych do COSiD- SB
  3. 14.05.2020 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S
  4. Wypłata świadczeń nastąpi 22.05.2020 r. z wyrównaniem od marca 2020 r.

Dziekanat do listy rankingowej dołącza zeskanowane wnioski w formie PDF z zaznaczeniem, które wnioski zawierają osiągnięcia naukowe.

Wnioski w formie papierowej Dziekanat jest zobowiązany do przesłania do COSiD po  zakończeniu przez UŁ pracy zdalnej.

Student, aby otrzymać stypendium rektora na semestr letni  2019/2020, powinien:

Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.

Następnie Student będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku, na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.

Obowiązkiem Studenta jest weryfikacja danych osobowych zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne lub nieuzupełnione, powinien skontaktować się z Dziekanatem swojego Wydziału w celu ich uzupełnienia.

Student zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Student nie wykonuje żadnych kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Student chce zmienić numer konta, zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto bankowe studenta. Bez podania numeru konta Student nie zostanie przepuszczony przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w terminie do 10 .05.2020 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na jedno konto podane przez studenta.

Student ubiegający się o stypendium rektora musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2019 r., zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych.

Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki 2018/2019, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum 4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być wypełnione zgodnie z informacją na ekranie. Ważona średnia ocen jest wyliczana zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych (§30 ust. 3-5).

Student wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który student składa wniosek, tzn. za okres 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. W USOSweb dostępny jest załącznik nr 11 do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11 nie będą brane pod uwagę). Student zobowiązany jest do poprawnego uzupełnienia pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz „Data” przy każdym osiągnięciu.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Student musi „Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności Student nie może wprowadzać żadnych zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Student źle uzupełnił wymagane pola) i tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy” z informacją, co należy poprawić.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków we wniosku, w którym Student wskazał dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne lub sportowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy”, za pośrednictwem platformy USOSweb. Student otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o takiej samej treści, jak w USOSweb.

Po spełnieniu przez Studenta wymaganych formalności, po tym jak otrzymał informację „wniosek cofnięty do poprawy”, Student ponowne musi „Zarejestrować” wniosek w USOSweb.

Po zarejestrowaniu wniosku Student:

drukuje wniosek wraz z oświadczeniem z systemu USOSweb (wygenerowany w pliku pdf);

podpisuje wniosek i oświadczenie oraz potwierdza własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia;

SKANUJE LUB ROBI ZDJĘCIE  I WYSYŁA NA ADRES EMAILOWY KOORDYNATORA  WYDZIAŁOWEGO   W  DZIEKANACIE – wskazany wyżej.

Do 10.05.2020 r.  STUDENT MOŻE WYSŁAĆ SKAN LUB ZDJĘCIA WNIOSKU oraz komplet dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium rektora  po 10.05.2020 r., wnioski będą rozpatrywane negatywnie.

Na Ekranie „0” Student zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej kierunków studiów z innych uczelni w kraju za granicą. Każde ukończone studia z UŁ zostaną automatycznie zaciągnięte przez system.

Stypendium rektora przysługuje na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Treść dokumentu

W kategorii: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne

Zostaw komentarz (0) ↓