Aktualności

Stypendium Rektora

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczeni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

     Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innym wydziale niż Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

     Niezłożenie zaświadczenia albo złożenie go po 23 października jest jednoznaczne z niespełnieniem warunku uzyskania punktów za wysoką średnią ocen.

      Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademickim, na który został złożony wniosek o stypendium rektora tzn. wniosek złożony w roku akademickim 2019/2020 powinien zawierać osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2018/2019.Za poszczególne rodzaje osiągnięć: średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe przyznane może być nie więcej niż po 50 punktów. Punkty te sumują się. Całkowita suma punktów stypendialnych nie może przekroczyć 200 punktów.

      Stypendium rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ. Stypendium przyznawane jest w skali czterostopniowej. Wysokość stypendium i jego zróżnicowanie dla poszczególnych stopni ustala Rektor w porozumieniu z URSS.

Zgodnie z §31 ust. 8 i 9, wysokość stawek stypendium rektora dla
najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020 zostanie określona
osobnym zarządzeniem Rektora UŁ, które będzie podane do wiadomości przed
rozpoczęciem wypłat świadczeń.

     Stypendium rektora
przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane jest na podany numer
konta bankowego studenta począwszy od miesiąca, w którym został złożony
wniosek. Wypłaty dokonywane są do końca każdego miesiąca, za wyjątkiem
stypendium za październik, które jest wypłacane do końca listopada.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne II stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓