Stypendia

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA 2019/2020

ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów*. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

W związku z tym nastąpiły zmiany w terminach składania wniosków

1. stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych na 2019/2020

Termin dla studentów i doktorantów od II roku studiów 01.06.2019 r. – 30.06.2019 r.

Termin dla studentów i doktorantów I roku ( z rekrutacji) na stypendium socjalne (wnioski papierowe, wzory wniosków) 05.07.2019 r. – 21.08.2019 r. lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.

Termin dla studentów I roku (z rekrutacji na stypendium dla osób niepełnosprawnych – po wpisaniu do systemu USOS) 19.08.2019 r. – 06.09.2019 r. Wnioski należy wygenerować w systemie USOSweb, wydrukować i dostarczyć do COSiD.

2. Stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020

Termin dla studentów i doktorantów (wyłącznie ci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020) 23.09.2019 r. – 21.10.2019 r.

Tura będzie otwarta w tym terminie, a wygenerowane z USOSweb wnioski należy złożyć w dziekanacie. Szczegółowe komunikaty zostaną ogłoszone na początku września.

UWAGA

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W W/W TERMINACH WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI.

Niezłożenie wniosku w terminie porządkowym określonym wyżej, może skutkować odmową

przyznania świadczenia, nawet jeśli zostaną spełnione kryteria do jego przyznania. Wynika to

z ograniczonych środków budżetowych otrzymanych przez Uczelnię na cele stypendialne.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne zawierającego braki formalne, dostarczenie przez studenta wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji materialnej rodziny, może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach do 30 września 2019 r.

Doktoranci II roku i wyższych lat ubiegają się o ww. świadczenia na podstawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

– zwiększenie stypendium socjalnego może być przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego 528 zł,

– zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów

– stypendium rektora może być przyznane studentowi, który osiągnie „wyróżniające się wyniki w nauce”.

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student i doktorant*, obejmuje:

• stypendium socjalne,

• stypendium dla osób niepełnosprawnych,

• zapomogę,

• stypendium rektora

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

STYPENDIUM SOCJALNE

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne. Zasadniczo zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została sytuacja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób.

UWAGA

Istotną zmianą w przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz

student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

Istotną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”.

Sprecyzowanie takich przypadków znajdzie się w Regulaminie przyznawania świadczeń studentom. Aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

W założeniach nowego Regulaminu jest, aby zwiększenie stypendium socjalnego otrzymał student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 528 zł. Zwiększenie stawki stypendium socjalnego będzie mógł pobierać również student studiów niestacjonarnych.

STYPENDIUM REKTORA

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały zmienione.

Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

• laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni

• medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszym roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Student/doktorant* może otrzymać świadczenie jeśli posiada jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  •  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  •  orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

ZAPOMOGA

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

FUNDUSZ STYPENDIALNY

Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra na świadczenia dla studentów i doktorantów* oraz zwiększenia z innych źródeł. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych przez Ministra na fundusz stypendialny dla studentów. Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora nie może stanowić więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

CUDZOZIEMCY

Studenci/doktoranci* cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia wymienione w art.98 ust. 1 ustawy PoSWiN, czyli o stypendium socjalne.

Art. 324 ust. 2 pkt 2-7 wymienia cudzoziemców, którzy mogą ubiegać się o świadczenie socjalne. Są to:

– cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

– cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

– cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

– posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

– cudzoziemców będących małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

* dotyczy wyłącznie doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów