Stypendia

 

Stypendia dla studentów

Uniwersytet Łódzki oferuje studentom i doktorantom następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne
 2. zapomoga
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
 4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania w/w świadczeń reguluje Zarządzenie Rektora nr 119 z dnia 22.07.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego (zm. dnia 26.09.2016).

Wnioski o udzielenie pomocy materialnej w zakresie świadczeń, o których mowa w punktach 1, 2 i 4 składa się w siedzibie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe. UŁ (ul. Lumumby 1/3). Szczegółowe informacje dotyczące tych świadczeń dostępne są na stronie internetowej COSiD SB UŁ www.cos.uni.lodz.pl.


Sposób wyliczenia średniej ważonej

Stypendium socjalne

KOMUNIKAT

w sprawie stawek stypendialnych w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018

Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów i uczelnianym organem samorządu doktorantów, zadecydował o podwyższeniu progu dochodowego z 850 do 950 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie, uprawniającego do przyznania stypendium socjalnego.

W związku z tym uległy zmianie stawki stypendium socjalnego i zwiększenia stypendium socjalnego oraz obowiązujące dla nich progi dochodowe.

Stypendium socjalne przyznawane są w wysokości:

 1. dochód 0 zł – 200,49 zł                 – stypendium w wysokości – 700 zł,
 2. dochód 200,50 zł  – 450,49 zł      – stypendium w wysokości – 500 zł,
 3. dochód 450,50 zł  – 650,49 zł      – stypendium w wysokości – 400 zł,
 4. dochód 650,50 zł – 950,00 zł       – stypendium w wysokości – 300 zł,

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w innym obiekcie wynosi  – 200 zł.

Zmianie ulegnie również wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

– w stopniu znacznym – 600 zł,

– w stopniu umiarkowanym – 450 zł,

– w stopniu lekkim – 300 zł.

Bez zmian pozostaje maksymalna kwota jednorazowej zapomogi losowej, która wynosi 1000 zł.

W zasadach przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów zostało zniesione kryterium minimalnej średniej ważonej ocen 4,0000, która uprawniała do otrzymania świadczenia.

Teraz uzyskanie średniej poniżej 4,0000 nie skutkuje odmową przyznania świadczenia. Decyduje ogólna liczba uzyskanych przez studenta punktów oraz to, czy znalazł się w 9% najlepszych studentów danego kierunku. Stawki stypendium rektora zostaną określone po dokonaniu procedury rankingowej.

Na podstawie: Zarządzenie nr 7  z dnia 10.10.2017 r.  wprowadzające zmiany do Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium  socjalnego składa w Centrum  Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów 3 – wniosek o stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Obowiązują dwa terminy organizacyjne składania wniosku:

 • do dnia 21 czerwca – studenci,
 • do dnia 21 sierpnia – osoby przyjęte na pierwszy rok studiów I, II, III – stopnia i jednolitych magisterskich.

Po więcej informacji zapraszamy TU!.

Regulamin wraz z złącznikami, które uległy zmianie, znajdują się w bazie aktów wewnętrznych pod linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/lbd/Default.aspx#docid=5684.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

W roku akademickim 2017/2018 wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą generowane w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów od 25.09.2017 do 15.10.2017. Wygenerowany za pomocą systemu wniosek wraz z oświadczeniem i załącznikami należy złożyć w okresie od 16.10.2017 do 23.10.2017 w Centrum Obsługi Studentów.

Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do stypendium rektora dla najlepszych studentów wylicza się średnią ważoną z roku studiów z roku akademickiego 2016/2017.

Wszystkie osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego 2016/2017 (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe) muszą być potwierdzone zaświadczeniami. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcie punkty nie zostaną przyznane.
Szczegółowe warunki przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 • Starając się o stypendium rektora należy zaliczyć rok studiów do 30 września 2017 r. (zaliczenie roku nie może być warunkowe). Zgodnie z regulaminem sesji – wszystkie oceny muszą być wpisane w systemie USOSweb najpóźniej ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. 24.09.2017 r.
 • O stypendium rektora może się starać student, który otrzymał za rok studiów w roku akademicki 2016/2017 średnią ważoną ocen, nie mniejszą niż 4,00. Średnia ocen jest wyliczana zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UŁ.
 • Student studiujący na kilku kierunkach może otrzymać świadczenia tylko na jednym kierunku, wskazanym przez studenta.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolski,jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.


Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo nieobejmujące wymaganych załączników mogą pozostać nierozpatrzone.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczeni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innym wydziale niż Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Niezłożenie zaświadczenia albo złożenie go po 23 października jest jednoznaczne z niespełnieniem warunku uzyskania punktów za wysoką średnią ocen.

Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademickim, na który został złożony wniosek o stypendium rektora tzn. wniosek złożony w roku akademickim 2017/2018 powinien zawierać osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2016/2017.

Za poszczególne rodzaje osiągnięć: średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe przyznane może być nie więcej niż po 50 punktów. Punkty te sumują się. Całkowita suma punktów stypendialnych nie może przekroczyć 200 punktów.

Stypendium rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ. Stypendium przyznawane jest w skali czterostopniowej. Wysokość stypendium i jego zróżnicowanie dla poszczególnych stopni ustala Rektor w porozumieniu z URSS.

Stypendium rektora przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane jest na podany numer konta bankowego studenta począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Wypłaty dokonywane są do końca każdego miesiąca, za wyjątkiem stypendium za październik, które jest wypłacane do końca listopada.

 

Od negatywnej decyzji UKS-S można odwołać się najwcześniej w dniu jej otrzymania, ale nie później niż 14 dni od jej odbioru.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów (szczegółowe warunki przyznawania stypendium ministra). Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium na rok akademicki 2015/2016 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub,
 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom i doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl. (Dla studentów i uczelni – Sudia: dla studentów i doktorantów)

Pozostałe stypendia

Stypendia na studia zagraniczne w ramach programu Sokrates/Erasmus www.zagranica.uni.lodz.pl

Stypendia na studia na innych polskich uczelniach w ramach programu wymiany studenckiej MOST

 

Załączniki:

 1. Regulamin
 2. Zarządzenie Rektora nr 118 z dnia 07-09-2015 w sprawie: określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015/2016
 3. Załącznik nr 11 – dotyczący punktacji za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
 4. Szczegółowy opis procesu składania wniosku – Komunikat dla studentów o sposobie składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów