Stypendia

Stypendia dla studentów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 poz. 1842), zwaną dalej ‘Ustawą’  studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać z systemu pomocy materialnej, który tworzą następujące formy pomocy:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów od 1 października 2012
 • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów od 1 października 2012
 • zapomoga

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) są przyznawane przez Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne. W związku z tym wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę  należy składać w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe.

Szczegółowe informacje dotyczące tych świadczeń dostępne są na stronie internetowej COSiD UŁ www.cos.uni.lodz.pl.

 

Stypendium socjalne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium  socjalnego składa w Centrum  Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe  3 – wniosek o stypendium socjalne.

Obowiązują dwa terminy organizacyjne składania wniosku:

 • do dnia 21 czerwca – studenci,
 • do dnia 21 sierpnia – osoby przyjęte na pierwszy rok studiów I, II stopnia.

Jeżeli termin do złożenia wniosku przewidzianego niniejszym  regulaminem upływa w sobotę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin do złożenia wniosku upływa w pierwszym  kolejnym  dniu roboczym.

Osoby przyjęte na studia po 21 sierpnia mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.

Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych, złożony  w trakcie trwania roku akademickiego może być rozpatrzony pozytywnie jeśli nie zostały jeszcze rozdysponowane środki na wypłatę stypendiów i tylko od miesiąca, w którym został złożony.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Student studiów stacjonarnych , znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o zwiększenie stawki stypendium  socjalnego z tytułu  zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym  niż dom  studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym  stopniu utrudniał studiowanie.   Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się w postaci wyboru odpowiedniej opcji we  wiosek o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS bądź innym obiekcie niż DS UŁ

Do wniosku o zwiększenie stawki stypendium socjalnego należy dołączyć odpowiednio:

 • w przypadku zamieszkania w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, innym niż UŁ, student przedkłada dokument o zamieszkiwaniu w tym obiekcie wydany przez kierownika obiektu.
 • student wyjeżdżający w ramach programu studiów za granicę zobowiązany jest do przedłożenia kopii umowy dotyczącej wyjazdu.

 

Stypendium  socjalne student może otrzymywać tylko na jednym  kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, za wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.  Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Wzory wniosków oraz wzory oświadczeń można pobrać tutaj

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta / doktoranta:

1) Stypendium socjalne przysługuje studentowi / doktorantowi, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę nie przekracza 1050 zł.

2) Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

a) dochód  0 zł– 200,49 zł– stypendium w wysokości – 700 zł,

b) dochód  200,50 zł– 450,49 zł – stypendium w wysokości – 500 zł,

c) dochód  450,50 zł– 650,49 zł – stypendium w wysokości – 400 zł,

d) dochód  650,50 zł– 1050,-zł – stypendium w wysokości – 300 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS lub w obiekcie innym niż DS wynosi – 200 zł

Stawki świadczeń pomocy materialnej obowiązują od 01.10.2018 r.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

W roku akademickim 2018/2019 wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą generowane w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów od 25.09.2018 do 22.10.2018. Wygenerowany za pomocą systemu wniosek wraz z oświadczeniem i załącznikami należy złożyć w okresie od 25.09.2018 do 22.10.2018 w Centrum Obsługi Studentów.

 

Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do stypendium rektora dla najlepszych studentów wylicza się średnią ważoną z roku studiów z roku akademickiego 2017/2018.

Wszystkie osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego 2017/2018 (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe) muszą być potwierdzone zaświadczeniami. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcie punkty nie zostaną przyznane.

Szczegółowe warunki przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 • Starając się o stypendium rektora należy zaliczyć rok studiów do 30 września 2018 r. (zaliczenie roku nie może być warunkowe). Zgodnie z regulaminem sesji – wszystkie oceny muszą być wpisane w systemie USOSweb najpóźniej ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. 23.09.2018 r.
 • Średnia ważona ocen jest wyliczana zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UŁ.
 • Student studiujący na kilku kierunkach może otrzymać świadczenia tylko na jednym kierunku, wskazanym przez studenta.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolski (Od 01.10.2016 r. profil olimpiady nie musi być zgodny z kierunekiem studiów).


Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo nieobejmujące wymaganych załączników mogą pozostać nierozpatrzone.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczeni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Niezłożenie zaświadczenia albo złożenie go po 22 października jest jednoznaczne z niespełnieniem warunku uzyskania punktów za wysoką średnią ocen.

Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademickim, na który został złożony wniosek o stypendium rektora tzn. wniosek złożony w roku akademickim 2018/2019 powinien zawierać osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2017/2018.

Za poszczególne rodzaje osiągnięć: średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe przyznane może być nie więcej niż po 50 punktów. Punkty te sumują się. Całkowita suma punktów stypendialnych nie może przekroczyć 200 punktów.

Stypendium rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ. Stypendium przyznawane jest w skali czterostopniowej. Wysokość stypendium i jego zróżnicowanie dla poszczególnych stopni ustala Rektor w porozumieniu z URSS.

Stypendium rektora przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane jest na podany numer konta bankowego studenta począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Wypłaty dokonywane są do końca każdego miesiąca, za wyjątkiem stypendium za październik, które jest wypłacane do końca listopada.

 

Od negatywnej decyzji UKS-S można odwołać się najwcześniej w dniu jej otrzymania, ale nie później niż 14 dni od jej odbioru.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów (szczegółowe warunki przyznawania stypendium ministra). Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium na rok akademicki 2015/2016 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub,
 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom i doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl. (Dla studentów i uczelni – Sudia: dla studentów i doktorantów)

Pozostałe stypendia

Stypendia na studia zagraniczne w ramach programu Sokrates/Erasmus www.zagranica.uni.lodz.pl

Stypendia na studia na innych polskich uczelniach w ramach programu wymiany studenckiej MOST

 

Załączniki:

 1. Regulamin
 2. Zarządzenie Rektora nr 118 z dnia 07-09-2015 w sprawie: określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015/2016
 3. Załącznik nr 11 – dotyczący punktacji za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
 4. Szczegółowy opis procesu składania wniosku – Komunikat dla studentów o sposobie składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów