Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 16.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia (…) na podstawie par. 1 na obszarze kraju objętego obszarem czerwonym w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz w podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów – zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia – są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie dopuszcza wyjątek prowadzenia zajęć stacjonarnie, jeżeli niemożliwe jest ich przeprowadzenie w formie zdalnej. W takim przypadku zgodnie z par. 1 ust. 4 rozporządzenia decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor lub kierownik innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury odpowiednio uczelni lub innego podmiotu zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

Z przesłanej treści komunikatu Rektora UŁ wynika, że Pani Rektor podjęła decyzję, że praktyki mają również odbywać się zdalnie lub w terminie późniejszym, a więc nie ma aktualnie możliwości przeprowadzenia praktyk w trybie stacjonarnym i mieszanym.

Akty prawne dotyczące praktyk studenckich – www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki organizuje przewidziane w planach studiów i w programach kształcenia studenckie praktyki zawodowe zgodnie z zarządzeniem nr 5 Rektora UŁ z dnia 1.10.2019 r. w sprawie: organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim wraz z załącznikami.

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20.01.2021 r.w sprawie: organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim wraz z załącznikami.

Opiekunowie praktyk studenckich kierunku Turystyka i Rekreacja:
– opiekun dr Maria Piech
Regulamin praktyk dla kierunku Turystyka i Rekreacja

Na kierunku Turystyka i Rekreacja praktyki odbywają się w wymiarze 3 miesięcy. Po miesiącu na każdym z lat studiów. Praktyki realizowane są w hotelach, biurach podróży, muzeach, klubach fitness, gminach turystycznych, parkach narodowych, jednostkach samorządowych, organizacjach turystycznych.

Opiekun praktyk studenckich kierunku Administracja:
– opiekun dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf
Regulamin praktyk dla kierunku Administracja

Opiekun praktyk studenckich kierunku Zarządzanie:
– opiekun dr Piotr Smejda
Regulamin praktyk dla kierunku Zarządzanie

Opiekunowie praktyk studenckich na kierunku Leśnictwo:
– opiekun dr inż. Zbigniew Neugebauer
– opiekun dr inż. Katarzyna Żak
Regulamin praktyk dla kierunku Leśnictwo
Program praktyk zawodowych

Regulamin praktyk zawodowych 6-miesięcznych
Program praktyk zawodowych 6-miesięcznych

Dokumenty praktyk zawodowych dla wszystkich kierunków