Opłaty za studia

Regulacje związane z odpłatnością za studia – aktualizacja 13-10-2020 r.

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 186 Rektora UŁ z dnia 30.09.2020 r. w sprawie rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 186 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2020/2021
– załącznik nr 13 – WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
– załącznik nr 15 – WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW/ INDYWIDUALNYM PLANEM I PROGRAMEM STUDIÓW
– załącznik nr 16 – Wysokość opłat za powtarzanie przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym (stacjonarnych i niestacjonarnych), z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie przedmiotów objętych zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów.

Opłata za wydanie legitymacji

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 61 z dnia 08.05.2019 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz dyplom. Opłaty te należy dokonywać na konto:

Nr konta Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim:

Numer rachunku: 33 1240 3028 1111 0010 3777 9848

22  zł – opłata za legitymację  

 • Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą, niż za wydanie oryginału. 

60 zł – opłata za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami i suplementu do dyplomu  

20 zł – za wydanie:

 • dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym,
 • dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym,
 • duplikatu dyplomu,
 • duplikatu suplementu

26 zł – opłata za uwierzytelnianie dokumentów w zakresie dokonywanym przez uczelnię 

Opłaty za studia niestacjonarne należy dokonywać TYLKO na indywidualne konto studenta, numer konta dostępny jest w systemie USOSweb oraz w dziekanacie wydziałowym

(każdy student ma inne konto)

UWAGA! PROSIMY NIE MYLIĆ KONT!

Opłaty za studia

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim obejmują:

 • opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych;
 • opłaty za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów albo indywidualnym planem studiów i programem kształcenia, w tym za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
 • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć objętych zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów;
 • opłaty za studia prowadzone w języku obcym.

Zasady odpłatności za zajęcia dydaktyczne reguluje Zarządzenie nr 60 Rektora UŁ z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim roku ak. 2019/2020: załącznik

Opłaty za powtarzanie przedmiotów

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 400,00 zł. Załącznik nr 16 do Zarządzenia Rektora nr 60  Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć / semestru należy uiścić do 15 października w semestrze zimowy oraz do 25 lutego w semestrze letni. Opłaty za zajęcia objęte zaliczeniem warunkowym należy wnieść do 15 grudnia w semestrze zimowym, do 15 maja w semestrze letnim. W przypadku wznowienia termin płatności ustala Dziekan.

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2019/2020 – studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi 300,00 zł (za jeden przedmiot w ciągu semestru). Załącznik nr 15 do Zarządzenia Rektora nr 60.

Opłaty dla cudzoziemców

Ulgi w opłatach

Student, który na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy z UŁ znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub z innych szczególnych względów nie jest w stanie ponosić opłat za zajęcia dydaktyczne w pełnej wysokości lub osiągnął wybitne wyniki w nauce może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o ulgę w opłatach. Wniosek należy złożyć  dziekanacie Filii Uniwersytetu Łódzkiego w terminie do 10 października – za semestr zimowy – lub do 20 lutego – za semestr letni. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową studenta. Nieudokumentowane wnioski nie są rozpatrywane. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne nie może być przyznana studentowi pierwszego semestru studiów.

Od roku akademickiego 2015/2016 studenci studiów niestacjonarnych posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli otrzymać 25% ulgę w opłacie za rok studiów. Wniosek należy złożyć w dziekanacie Filii Uniwersytetu Łódzkiego w terminie do 10 października.

Terminy Opłat

Opłaty za zajęcia uiszczane są przez studenta na przypisane mu indywidualne konto bankowe w terminach ustalonych powyższą Uchwałą Senatu UŁ. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na indywidualne konto UŁ. Niewniesienie opłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek od nieuregulowanej opłaty. Uiszczenie należnej opłaty jest warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim:

Opłata jednorazowa za semestr:

 • 15 października;
 • 25 lutego.
      Opłata ratalna:

 • 15 października;
 • 15 listopada;
 • 15 grudnia;
 • 25 lutego;
 • 15 marca;
 • 15 kwietnia;
 • 15 maja.
Opłata jednorazowa za rok:

 • 15 października.