Opłaty za studia

Opłaty za studia

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim obejmują:

 • opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych;
 • opłaty za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów albo indywidualnym planem studiów i programem kształcenia, w tym za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
 • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć objętych zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów;
 • opłaty za studia prowadzone w języku obcym.

Zasady odpłatności za zajęcia dydaktyczne reguluje Zarządzenie nr 97 Rektora UŁ z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim roku ak. 2018/ 2019: treść dokumentu oraz załącznik

Ulgi w opłatach

Student, który na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy z UŁ znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub z innych szczególnych względów nie jest w stanie ponosić opłat za zajęcia dydaktyczne w pełnej wysokości lub osiągnął wybitne wyniki w nauce może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o ulgę w opłatach. Wniosek należy złożyć w kierunkowym dziekanacie w terminie do 10 października – za semestr zimowy – lub do 20 lutego – za semestr letni. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową studenta oraz dodatkowe oświadczenie studenta. Nieudokumentowane wnioski nie są rozpatrywane. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne nie może być przyznana studentowi pierwszego semestru studiów.

Od roku akademickiego 2015/2016 studenci studiów niestacjonarnych posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli otrzymać  25% ulgę w opłacie za rok studiów. Warunkiem otrzymania ulgi jest złożenie wniosku o ulgę w opłacie do dnia 10 października.

Terminy Opłat

Opłaty za zajęcia uiszczane są przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w terminach ustalonych powyższą Uchwałą Senatu UŁ. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na indywidualne konto UŁ. Niewniesienie opłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek od nieuregulowanej opłaty. Uiszczenie należnej opłaty jest warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim:

Opłata jednorazowa za semestr:

 • 15 października;
 • 25 lutego.
      Opłata ratalna:

 • 15 października;
 • 15 listopada;
 • 15 grudnia;
 • 25 lutego;
 • 15 marca;
 • 15 kwietnia;
 • 15 maja.
Opłata jednorazowa za rok:

 • 15 października.