Aktualności

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
                                   pt.: „Jubileusz 70- lecie Uniwersytetu Łódzkiego” 
1 Cel konkursu
Celem Konkursu jest:

 • Popularyzowanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania Uniwersytetu Łódzkiego Filii w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów na wydarzenie Jubileuszu 70- lecie Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 2. Organizator Konkursu
 • Organizatorem Konkursu jest Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Adres Organizatora: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat Konkursu:
  Dorota Żelazna – Jochim, tel. 609-20-30-20, e-mail: djochim@uni.lodz.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 • 3. Patronat Honorowy Konkursu
 • Patronem Honorowym Konkursu „Jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego” jest Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Filii w Tomaszowie Maz. – Prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau.
  • 4. Założenia organizacyjne
  1. Organizacja Konkursu oraz nagrody są finansowane z środków Organizatora.
  2. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz szkół i jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego (w jednej grupie wiekowej – klasy I, II, III).
  3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być własnymi pracami uczniów, wcześniej niepublikowanymi i nie wystawianymi w innych konkursach.
  5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. kredkami, farbami, ołówkiem, papierem wycinankowym itp.
  6. Prace powinny być wykonane w formacie A3 (297mm X 420mm), na papierze typu brystol.
  7. Tematyka prac powinna być związana z obchodami 70 – lecia Uniwersytetu Łódzkiego, jego historią i tożsamością. Może również być formą propagowania potrzeby rozwoju intelektualnego wśród młodych ludzi.
  8. Udział w Konkursie jest zgodą na pierwsze publiczne wykorzystanie prac i jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w dowolnej formie ich eksploatacji, w tym także ich publiczne prezentowanie na wystawach organizowanych w celu popularyzacji edukacji. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
  9. Prace zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane Autorom. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisje Konkursową.
  10. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.833, z późn. zm.).
  11. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim filia.uni.lodz.pl
  12. Kwestie nieujęte w Regulaminie Konkursu rozstrzyga Organizator – Filia UŁ
   w Tomaszowie Mazowieckim.
  • 5. Ocena prac konkursowych
  1. Każda ze szkół może przesłać na Konkurs maksymalnie po pięć prac, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych.
  2. Ostatecznego Laureata Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
  3. Prace, które wygrały w etapie eliminacji szkolnych – powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie, przy czym każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła.
  4. W przypadku przesłania przez szkołę większej liczby prac niż zostało to określone
   w Regulaminie, wszystkie prace zostaną zwrócone do szkoły bez dopuszczenia ich do Konkursu.
  5. Prace w zaklejonych kopertach zbiorczych należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierska na koszt nadsyłającego, na adres: Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
   Konstytucji 3 Maja 65/67 z dopiskiem na kopercie Konkurs „Jubileusz 70-lecie Uniwersytetu Łódzkiego”.
  6. Termin dostarczenia prac ubiega w dniu 10 czerwca 2015 r.
  7. O wyłonieniu zwycięzcy Konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora.
  8. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:- trafność doboru tematu pracy,- oryginalność interpretacji tematu,- jakość wykonania pracy,- stopień trudności i technika wykonania pracy.
  9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
  • 6 Ogłoszenie wyników Konkursu
  1. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 12 czerwca 2015 r. w trakcie uroczystych obchodów jubileuszowych w siedzibie Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
  2. Imię i nazwisko Laureata Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Filii.
  3. Od 12 czerwca 2015 r. zgłoszone do Konkursu prace uczniów będą prezentowane
   w siedzibie Organizatora Konkursu, w ramach wystawy oraz na stronie internetowej Filii.
  • 7 Nagroda
  1. Organizator przyzna jedną nagrodę główną (tablet) dla zwycięzcy Konkursu oraz dyplomy okolicznościowe dla szkół, które zgłoszą się do udziału w Konkursie.
  2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

  Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Filii w Tomaszowie Maz.

  Prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau

  W kategorii: Ogólne

  Zostaw komentarz (0) ↓