Aktualności

dr hab. Tadeusz Szulc, prof. UŁ

dyżur:
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 03
e-mail:  tadeusz_szulc@wp.pl
url:

 


Ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Filiozoficzno-Historycznym
UŁ w 1976 r., studia prawnicze na WPiA UŁ w 1978 r. Pracę w Katedrze
Powszechnej Historii Państwa i Prawa podjął w 1979 r. Rozprawę doktorską
pt. „Uchwały podatkowe ze szlacheckich dóbr ziemskich za pierwszych
Jagiellonów (1386-1501)” (wyd. drukiem w 1991 r.) obronił w 1988 r. i w tym
też roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W l. 1997-2001 pełnił
funkcję p.o. kierownika Katedry – obecnie kierownik Katedry.
Habilitował się w 2001 r. na podstawie rozprawy pt. Z badań nad egzekucją
praw. Podstawy ustawodawcze egzekucji dóbr, ich interpretacja i nowelizacja
na sejmach za panowania Zygmunta II Augusta, (Studia z dziejów państwa i
prawa polskiego, t. VI, Łódź 2000, s. 197). Aktualne zainteresowanie
badawcze ko0ncentrują się nad problematyką parlamentaryzmu staropolskiego i
pozycją króla i królowej do końca XVIII w.

Książki, komentarze, rozdziały

1.      Uchwały podatkowe ze szlacheckich dóbr ziemskich za pierwszych Jagiellonów (1386- 1501) [w:] Acta Universitatis Lodzensis (dalej AUL) 1991, Folia Iuridica 48, s. 1-159;

2.      Zbiór zadań testowych z historii Tadeusz Szulca szczególnie dla kandydatów na studia prawnicze, red. J. Matuszewski, Łódź 1996, s. 198;

3.      Z badań nad egzekucją praw. Podstawy ustawodawcze egzekucji dóbr, ich interpretacja i nowelizacja na sejmach za panowania Zygmunta II Augusta, Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. VI, Łódź 2000, s. 197.

Artykuły

1. Indygenat w Rzeczypospolitej w świetle konstytucji sejmowych w latach 1588-1793 [w:] Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN 1980, R. XXXIV, 15, s. 1-10;

2. Eques Aureatus w dawnej Rzeczypospolitej [w:] Acta Universitatis Lodzensis 1988, Folia Iuridica 38, s. 59-96;

3.      Organizacja poboru podatków pokoszyckich do połowy XVI wieku, [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne (dalej CPH) 1988, T. XL, z. 2, s. 63-83;

4. J. Matuszewski, T. Szulc, Opodatkowanie i polityka zastawu miast królewskich w Polsce za Jagiellonów. Uwagi w związku z książką Michaela Ludwiga [w:] CPH 1989, T. XLI, z. 2, s. 172-192;

5. O dysponowaniu wpływami z podatków nadzwyczajnych w Polsce XV w. [w:] Kwartalnik Historyczny 1992, z. 2, s. 39-50;

6. Przeznaczenie a wydatkowanie kwot z podatków nadzwyczajnych z dóbr szlacheckich w Polsce XV w. [w:] Kwartalnik Historyczny 1993, z. 2, s. 15-26;

7. Sposoby wynagradzania poborców podatkowych w Polsce od schyłku XIV do XVIII wieku, [w:] AUL 1993, Folia Iuridica 56, s. 91-106;

8. Historiograficzny bilans polityki ostatniego z Jagiellonów, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. II, red. J. Matuszewski, Łódź 1995, s. 109-129;

9. Dyspozycja królewska domeną ziemską w świetle konstytucji sejmów egzekucyjnych, [w:] Symbolae historico-iuridicae Iulio Bardach, red. Z. Rymaszewski, Łódź 1997, s. 144-154;

10.  Stanowisko króla w Rzeczypospolitej na podstawie listów ostatniego Jagiellona do Radziwiłłów w: Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. VII red. J. Matuszewski, Łódź 2002, s. 143-171.

11 Skarbowość polska w latach 1492-1587 w historiografii, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa, t. VIII, red. J. Matuszewski, T. Kubicki, Łódź 2003, s. 19-30.

11.  Podstawy prawne zrzeszania się w partie polityczne na przełomie XIX i XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej w: Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2003, s. 16-26

  1. Prawo do stowarzyszania się w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w II połowie XIX w.-początek XX w. w: Studia Prawno-Ekonomiczne 2003, t. LXVI, s. 19-34.
  2. Własność w konstytucjach II Rzeczypospolitej w: Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, red. K. Skotnicki, K. Winiarski, Częstochowa 2004, s. 13-18.
  3. Materialne podstawy utrzymania rodziny monarszej w Rzeczypospolitej szlacheckiej w: Studia z dziejów panstwa i prawa, t. IX cz. 2, Łódź 2006, s. 305-342.

15.

16.  Kształtowanie kontroli nad dochodami królewskimi w szlacheckiej Rzeczypospolitej [w:] Materiały z Konferencji Polskich Historyków Państwa i Prawa, Szczecin 23-26 września 2004 nt. Podstawy materialne państwa. Zagadnienia historyczno-prawne, red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 43-48;

  1. Kochanki i nieprawe dzieci królów polskich w okresie elekcyjnym (w świetle ówczesnych relacji) [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. X, Kraków -Lublin – Łódź 2007, s. 127-145;
  2. artykuł recenzyjny: Lekkomyślność, niedbalstwo, niekompetencja – Uwagi o książce E. Jusko, Nobilitacje, indygenaty jako droga awansu społecznego w Rzeczypospolitej szlacheckiej XVII wieku w: Kwartalnik Historyczny 2009, R. CXVI, s. 1, s. 133-144.

19. Uposażanie prebendami kościelnymi członków rodziny panującej w dobie jagielońskiej i elekcyjnej – stan badań [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane prof. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga I, komitet red.. M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczuk, A. Stawarska-Rippel, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, K. Kuzmicz, Białystok-Katowice 2010, s. 375-397;

20. Uposażenie członków rodziny królewskiej godnościami kościelnymi w okresie elekcyjnym [w:] Vetera Novis Augere Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi t. II, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 1009-1025;

21.  Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego w Rzeczypospolitej szlacheckiej w: Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. XIV red, J. Malec, Kraków-Lublin-Łódź 2011, s. 31-40.

  1. Ustanawianie oprawy dla żon królów elekcyjnych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku w: Przegląd Prawa Publicznego 2013, nr 7-8, s. 147-159;
  2. Adam Kulesza, Tadeusz Szulc, Biurokracja niemiecka twórcą prawa w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim w latach 1915-1918 w praktyce Cesarsko-Niemieckiego Prezydium Policji w Łodzi  [w:] Dzieje Najnowsze, Rocznik XLV I- 2014, z. 3, s. 45 -55.
  3. Status materialny Marii Kazimiery po jej koronacji w: Studia Prawno Ekonomiczne 2014, tom 91_1, s. 179-203

Inne publikacje

1.      rec, A. Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648. Projekty – ustawy – realizacja, Warszawa 2006 [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne 2007, t. , z. 2, s. 447-449.

2.      Ogólnopolski zjazd katedr historycznoprawnych w Łodzi [w:] CPH 1992, t. XLIV, z. 1-2, s. 225-227;

3.      M. Rakowski, T. Szulc, Sprawozdanie z jubileuszu prof. Z. Rymaszewskiego, [w:] CPH 2000, t. LII, z. 1-2, s. 435-436;

4.      48 haseł z zakresu powszechnej historii państwa i prawa [Act of Attainder; Act of Settlement s. 20; alodium s,44-45; Allgemeine Burgerliches Gesetzbuch s. 44; apanaże s. 48; Artykuły konfederacji i wieczystej unii s. 56; beneficjum s. 78; Bill of Rights s. 88; Blackstone sir Williams s. 90; Constitutio Criminalis Carolina s. 127; Court of Common Pleas; Court of Kings Bench s. 128; Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela s. 152; Dogowory rusko-bizantyjskie s. 170; Domesday Book s. 173; Duma (Bojarska, Państwowa) s. 186; Exequer s. 232; Gallikanizm s. 260; Germańskie prawa szczepowe s. 262-263; Habeas Corpus Act s. 281; Josephina; Józefina s. 313, kapitularze s. 318; Konkordat wormacki s. 365; Landrecht pruski s. 407; Landtagi s. 407-408; Leges romanae barbarorum s, 411; Lettre de cachet; Lettre de grace s. 414; Libri feudorum s. 415; Marschalla precedens s, 438, ministeriałowie s. 456; Navigation Act s. 496; Parliament Act s. 623-624; Połnoje Sobranije Zakonow s. 675; prikazy s. 758; Rada Stanu we Francji s. 839; Reichskammergericht s. 849; Sądy pokoju s. 911; Senat Rządzący s. 919; Sobornoje Ułożenije; Sobory ziemskie s. 932; Sudiebnik s. 984; Swod Zakonow Rossijskoj Imperii s. 987; Theresiana s. 1032; Złota Bulla s. 1279; Zwierciadło Saskie; Zwierciadło Szwabskie s. 1294;

– 9 haseł z historii państwa i prawa polskiego [cyrkuł s. 131; gąsior s. 260; indukta s. 292; kanclerz w DP s. 316; kataster s. 329; seniorat s. 919; skarbowość w DPP s. 934; sołtys w DPP s. 934; zakład w DPP s. 1213] w: Wielka encyklopedia prawa, red. E. Smoktunowicz, C. Kosikowski, Białystok 2000;

5.      Doktorat honoris causa Profesora Józefa Matuszewskiego, [w:] CPH 2001, t. LIII, z. 2, s. 291-292.

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓