Aktualności

prof. dr hab. Stefan Lachiewicz

dyżur: Do uzgodnienia z Wykładowcą
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 06
e-mail: stefan.lachiewicz@uni.lodz.pl
url:

 


 • doktor nauk ekonomicznych, rok nadania 1978
 • tytuł rozprawy doktorskiej: „Zakres i uwarunkowania specjalizacji pracy kierowniczej w przedsiębiorstwach przemysłowych (na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu lekkiego)”.
 • tytuł rozprawy habilitacyjnej: „ Kadra kierownicza przedsiębiorstwa a decentralizacja”. (1992)
 • nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych 2009
 • prowadzone zajęcia: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, seminaria.

Wykaz najważniejszych osiągnięć w działalności naukowowo-badawczej

 • Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz posiada znaczący dorobek w zakresie nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny – zarządzanie zasobami ludzkimi. Dorobek ten koncentruje się wokół zagadnień społecznych i organizacyjnych uwarunkowań sprawności zarządzania, a zwłaszcza roli kadry kierowniczej w tych procesach. Jest autorem wielu książek, artykułów i referatów konferencyjnych z tego zakresu. Wypromował dziewięciu doktorów nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Był także recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Posiada również znaczne doświadczenie w zakresie doradztwa kadrowego na rzecz przedsiębiorstw i instytucji oraz prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych w ramach tej problematyki.

Wykaz najważniejszych publikacji naukowowo-badawczej

 1. S. Lachiewicz, Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sieciowych (wybrane zagadnienia), [w:] P. Bohdziewicz (red.), Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 2. S. Lachiewicz, K. Szymańska, A. Walecka, (red. naukowa), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechnik Łódzkiej, Łódź 2011.
 3. S. Lachiewicz, Znaczenie i rodzaje strategii personalnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] B. Pasierb i M. Stor (red.), W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 4. S. Lachiewicz, A. Wojsa, Rodzaje oraz metody rozwiązywania konfliktów w zespołach projektowych realizujących projekty inwestycyjne, „Organizacja i Kierowanie” nr 14/2012.
 5. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska – Bielawska, Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, „Management and Business Administration Central Europe”, nr 4 (117)/2012.
 6. S. Lachiewicz, Zachowania menedżerów z małych i średnich firm w procesie przedsiębiorczości technologicznej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Nr 282, 2013.
 7. S. . Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
 8. S. Lachiewicz, Rola innowacji otwartych w procesie rozszerzania granic przedsiębiorstwa, [w:] M. Romanowska, J. Cygler (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014.
 9. S. Lachiewicz, Kadra kierownicza w procesie kształtowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, [w:] A. Adamik, M. Nowicki, (red.), Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych,. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014.
 10. S. Lachiewicz, Organizacyjne bariery sprawności komunikowania się w przedsiębiorstwach, [w:] B. Mikuła (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015.

 

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓