Aktualności

dr hab. Seweryn Rzepecki, prof. UŁ

no_photodyżur:
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 06
e-mail: rzepecki@uni.lodz.pl
url:


Seweryn Rzepecki urodził się 21 lipca 1974 r. w Wieluniu. Pierwsze lata jego życia związane były z Działoszynem – miejscem zamieszkania jego rodziców. W roku 1993 rozpoczął studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku archeologia.

Konkretyzacja jego zainteresowań związana była z udziałem w praktykach terenowych, kierowanych przez prof. dr hab. Lucynę Domańską, na stanowiskach: Łącko 6A oraz Przybranówek 43. Ceramika pozyskana w efekcie badań tego ostatniego stanowiska stała się podstawą jego pracy magisterskiej (Ceramika kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Przybranówek 43 – część wschodnia na tle stylistyk wczesnowióreckich). W roku 1997 rozpoczął studia doktoranckie. Od początku zostały one „zaprogramowane” na rozpoznanie rytmu przemian kulturowych społeczności „pucharów lejkowatych” z dorzecza środkowej Tążyny. Pracę doktorską obronił w roku 2001 na podstawie dysertacji „Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne w rozwoju środkowoneolitycznych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych na Kujawach”. Została ona opublikowana w roku 2004 pod tytułem „Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach”.

W kolejnych latach (2004-2011) brał aktywny udział w pracach wykopaliskowych, jakie Instytut Archeologii UŁ (wespół z Fundacją Uniwersytetu Łódzkiego) realizował w rozmaitych konsorcjach na linii planowanych i budowanych autostrad i dróg szybkiego ruchu. Wobec „losowego” charakteru prac prowadzonych w ramach inwestycji liniowych, w jego dorobku pojawiły się również publikacje wykraczające nieco poza najściślejsze zainteresowania naukowe. Stąd np. współautorstwo książki pt. „Osada i cmentarzysko grupy wielkowiejskiej w Chojnatach, stanowisko 3, gm. Chojnice” (współautor: Krzysztof Walenta). W roku 2012 odbyło się jego kolokwium habilitacyjne, którego podstawą była praca „U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych”. W latach 2016–2017 pełnił funkcję kierownika Katedry Prahistorii UŁ i dyrektora Instytutu Archeologii UŁ. Od roku 2018 zatrudniony w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. Obecnie pełni obowiązki dyrektora Instytutu Turystki i Rozwoju Gospodarczego.

Zainteresowania naukowe:

Kultura pucharów lejkowatych, kultura ceramiki wstęgowej rytej, neolit, megality, Kujawy.

Publikacje książkowe:

Ważniejsze artykuły:

 

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓