Aktualności

dr Urszula Wójcikowska

dyżur: czwartki w godz.: 11:30 – 12:30 niedziele (zjazdowe) w godz.: 13:00 – 14:00
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 09
e-mail: urszula.wojcikowska@uni.lodz.pl
url:


 • doktor nauk ekonomicznych, rok nadania 2001
 • tytuł rozprawy doktorskiej: „Operacje otwartego rynku w Polsce: analiza ekonometryczna”
 • prowadzone  zajęcia: Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość finansowa II, Rachunek kosztów dla potrzeb wyceny bilansowej, Analiza i interpretacja sprawozdań finansowych,  Zasady sporządzania sprawozdań finansowych, Rachunkowość bankowa, Seminarium.

Wykaz najważniejszych osiągnięć w działalności naukowowo-badawczej

dr Urszula Wójcikowska w 1997 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, gdzie w 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. W tym samym roku odbyła staż naukowy w NBP. W latach 2002 – 2010 pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej, czytania i interpretacji sprawozdań finansowych, analizy finansowej, rachunkowości bankowej, rachunku kosztów, rachunkowości rozliczeń, seminariów dyplomowych i magisterskich. Współpracowała także jako ekspert z kilkoma firmami consultingowymi i doradczymi w zakresie ilościowych  analiz danych finansowych przedsiębiorstw. Efektem tej współpracy były również uczestnictwo i wystąpienia na konferencjach seminariach i szkoleniach związanych z teorią i praktyką rachunkowości. Wśród zainteresowań naukowych dominują: rachunkowość finansowa, rachunkowość instytucji finansowych, analiza i interpretacja sprawozdań finansowych. Mieszka i pracuje
w Tomaszowie Mazowieckim.

Wykaz najważniejszych publikacji naukowowo-badawczej

 1. Walińska E., Wójcikowski R., Wójcikowska U., Wartość bilansowa, podatki odroczone a wartość rynkowa przedsiębiorstwa – statystyczna weryfikacja zależności, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Tom 15 (71), Warszawa 2003, s. 86-102.
 2. Walińska E., Wójcikowska U., Wójcikowski R., Rezerwy z tytułu podatku dochodowego jako kategoria objaśniająca wartość rynkową spółki- analiza ekonometryczna, „Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej – rezerwy w rachunkowości” – Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 407 – 423.
 3. Walińska E., Wójcikowska U., Wójcikowski R., Wartość bilansowa, wartość podatkowa w wartość rynkowa przedsiębiorstwa – analiza ekonometryczna, Folia Oeconmica, WUŁ, Łódź 2003.
 4. Bajda I., Wójcikowska U., Instrumenty finansowe w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 32 i 39, w: Walczak (red.), Rachunkowość polska w okresie integracji z Unią Europejską, , Difin, Warszawa 2003.
 5. Wójcikowska U., Wójcikowski R., Rezerwy celowe w bankach komercyjnych w świetle MSR/MSSF, System bankowy a gospodarka perspektywy Polski, Białorusi i Ukrainy, WSU, Kielce 2007, s. 235 – 254.
 6. Wójcikowska U., Wójcikowski R., Ujawnianie przychodów i kosztów związanych z transakcjami ograniczającymi ryzyko działalności operacyjnej przedsiębiorstwa z punktu widzenia inwestora, rozdz. 4.7 w: Dyhdalewicz A., Klamecka-Roszkowska G., Sikorski J. (red.), Informacyjna Funkcja w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2008, łączna ilość stron 402.
 7. Wójcikowski R., Wójcikowska U., Polityka dywidendy a struktura akcjonariatu – studium przypadku z użyciem modelu Lintnera, w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Uniwersytet Szczeciński, 2008, s. 320- 326. Łączna ilość stron 699.
 8. Wójcikowski R., Wencel A., Wójcikowska U., Wartość bilansowa, wartość podatkowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa – analiza porównawcza, rozdz. 3.3 w: Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, Caputa W., D. Szwajca (red.), Cedetu, Warszawa 2009, s. 145-166. Łączna ilość stron 290.
 9. Wójcikowska U., Wójcikowski R., Rezerwy celowe w bankach komercyjnych w świetle MSR/MSSF, Rachunkowość bankowa, nr 5 (42) PMCF Sp. Z o.o. Warszawa 2008, s. 4-23.
 10. Wójcikowski R., Wójcikowska U., Instrumenty finansowe a znowelizowana ustawa o rachunkowości, rozdz 6.2 w: Szablewski A.T., Wójcikowski R. (red.) Rynki kapitałowe a koniunktura gospodarcza, Wyd. Politechniki Łódzkiej, , Łódź 2009, s. 309-318. Stron 320.

 

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓