Aktualności

dr Justyna Bieda

dyżur:
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 03
e-mail: jbieda1@wp.pl
url:

 


Justyna Bieda ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2004 r. Od 1 października 2014 r. rozpoczęła studia doktoranckie i pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego. W roku 2011 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Testamenty publiczne na ziemiach Królestwa Polskiego w świetle praktyki notarialnej na przykładzie działalności kancelarii notarialnych w Zgierzu w latach 1826-1875.”, uzyskując stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Od 1 lipca 2015 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Państwa i Prawa polskiego UŁ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień XIX-wiecznego prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego, a także problematyki związanej z reformą więziennictwa w Królestwie Polskim.
Oprócz pracy naukowej zajmuje się także praktyką. W latach 2006-2009 odbyła aplikację adwokacką i zdała egzamin adwokacki. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, zajmując się głównie prawem rodzinnym i karnym.
I. monografie
– Justyna Bieda „Testament-prawo a praktyka Królestwa Polskiego (w świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826-1675), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
II. rozdziały w monografiach
1. Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Prawo cywilne Królestwa Polskiego w wybranych podręcznikach akademickich, [w :] Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii, Łódź 2013, s. 77-97.
2. Justyna Bieda, Świadkowie testamentu publicznego w XIX wiecznych kancelariach notarialnych na przykładzie zespołów notarialnych Jana Cichockiego i Józefa Stokowskiego w Zgierzu, [w:] Społeczeństwo a Władza. Ustrój, Prawo, Idee. Pod redakcją Jacka Przygodzkiego i Mariana J. Ptaka. Wrocław 2010 r.,
3. J. Bieda, D.Wiśniewska, Respektowanie ustawy notarialnej w aktach sporządzonych w XIX w. przez notariuszy Zgierza i Łodzi (na przykładzie wybranych kancelarii), [w;] Notariat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, Radom 2006, s. 106-114.

III. publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNSW
1. Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska Jóźwiak – „Zasady dziedziczenia ustawowego na ziemiach Królestwa Polskiego po 1826 roku”, [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXVI, z. 1, 2014, s. 105-120,
2. Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, „Wymogi formalne testamentu tajemnego w świetle ustawodawstwa Królestwa Polskiego i praktyki na przykładzie akt kancelarii notarialnych w Zgierzu w latach 1826-1875”, [w:] Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, t. LXXXVIII s. 11-35,
3. Justyna Bieda, Michał Kłos, „Zapis windykacyjny – powrót do przeszłości”[w:] Państwo i Prawo, z. 4 (806), Warszawa 2013, s. 15-31,
– Justyna Bieda, Anna Marciniak-Sikora, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, „Rejestry notarialne-u źródeł współczesności”, [w:] Rejent, nr 6, 2013, s. 27-54,
4. Justyna Bieda, Anna Marciniak-Sikora, Od szlacheckiego dziedziczenia ustawowego ku wolności testowania w Kodeksie Napoleona. tom XVIII. [w:] Studia Prawno-Ekonomiczne 2012 r., s. 11-31,
5. Justyna Bieda, Joanna Machut-Kowlaczyk, Doradca i opiekun przydany w świetle Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego – podobieństwa i różnice, [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, tom X, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków-Lublin-Łódź 2012 r., s. 85-95,
6. Justyna Bieda, Katarzyna Rydz-Sybilak, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak (UŁ), Kształtowanie się instytucji odpowiedzialności posiłkowej na ziemiach polskich w prawie karnym skarbowym, [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, tom X, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków-Lublin-Łódź 2012 r., s. 125-144.,
7. Dr Justyna Bieda, Dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Testament własnoręczny w świetle ustawodawstwa Królestwa Polskiego i praktyki na przykładzie akt kancelarii notarialnych w Zgierzu w latach 1826-1875, [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, tom LXIV, Poznań 2012 r. zeszyt 1, s. 331-349.
8. Dr Justyna Bieda, Dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Szczególne rodzaje darowizn uregulowane w Kodeksie Napoleona, a praktyka pierwszych łódzkich notariuszy. Rozważania na tle współczesnej dyskusji nad wprowadzeniem darowizny na wypadek śmierci, [w:] Czasopismo Prawno Historyczne, tom LXIV, Poznań 2012, zeszyt 1, s.337-352,
9. Justyna Bieda, Niemajątkowe postanowienia w testamentach publicznych sporządzonych przez notariuszy zgierskich w latach 1825-1875, [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa, Tom XI, Kraków-Lublin-Łódź, 2008, s. 151-163,
10. Justyna Bieda , Utrata mocy obowiązującej testamentu obowiązującego na ziemiach Królestwa Polskiego [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego Tom X, Kraków-Lublin-Łódź 2007 r., s. 195-203,

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓