Aktualności

dr Joanna Mikołajczyk

dyżur:
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 03
e-mail: jmikolajczyk@wpia.uni.lodz.pl
url:

 


Absolwentka WPiA UŁ (kierunki: administracja i prawo), gdzie w 2001 roku podjęła stacjonarne studia doktoranckie. Zatrudniona od 2010 roku na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Rolnego. W 2010 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych.
Jej zainteresowania badawcze obejmują koncepcję własności rolniczej, problematykę ustroju rolnego, a także europejskich programów strukturalnych rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza w perspektywie przeobrażeń Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020.
Równocześnie, jej głównym obszarem zainteresowań badawczych pozostają zagadnienia należące do szeroko ujętego prawa rolnego, a tym samym usytuowane na styku dwóch fundamentalnych gałęzi prawa, a mianowicie cywilnego i administracyjnego.
Przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą znaczenia decyzji administracyjnej dla obrotu nieruchomościami rolnymi.
Od 2011 roku współpracuje ze Studenckim Punktem Informacji Prawnej „Klinika Prawa-Klinika Praw Dziecka” działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pełniąc obowiązki wynikające z funkcji Opiekuna Sekcji Cywilnej. Od 2012 roku sprawuje funkcję sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej, a w 2014 roku powierzono jej kompetencje opiekuna studenckich praktyk administracyjnych

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓