Aktualności

dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ

dyżur:  środa 8.00 – 10 .00
telefon: 44 725 29 05
pokój: KL – pok. 08
e-mail:  lech.plotkowski@uni.lodz.pl
url:


Lech Płotkowski jest doktorem habilitowanym nauk leśnych w zakresie leśnictwa-zarządzania gospodarstwem leśnym. Jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych z zakresu ekonomiki leśnictwa oraz polityki leśnej, a także ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska, Sejmu i Senatu, Lasów Państwowych oraz sądów powszechnych.

Zainteresowania naukowe L. Płotkowskiego dotyczą problematyki wchodzącej w zakres ekonomiki leśnictwa oraz polityki leśnej i koncentrują się wokół następujących pięciu kierunków badawczych:

1/ ekonomicznych podstaw intensyfikacji produkcji leśnej oraz analizy kosztów i korzyści w gospodarstwie leśnym,

2/ wpływu środowiska przyrodniczego i otoczenia gospodarczego na efektywność gospodarki leśnej;

3/ ekonomiczno-socjalnych aspektów modelu wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego;

4/ metodycznych podstaw wyceny wartości dóbr, świadczeń i użyteczności gospodarstwa leśnego łącznie z wyceną korzyści nierynkowych;

5/ polityki leśnej i roli leśnictwa w rozwoju obszarów wiejskich.

Dotychczas był opiekunem naukowym ponad 120 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich). Jest promotorem dwóch pozytywnie zakończonych przewodów doktorskich. Obecnie jest promotorem w czterech przewodach doktorskich. Był wielokrotnie recenzentem w zakończonych przewodach doktorskich oraz autorem recenzji dwóch rozpraw habilitacyjnych. Jest honorowym profesorem Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Agronomicznego w Ałmaty.

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓