Aktualności

Oferty pracy w UŁ

profesor nadzwyczajny

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki,

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w wymiarze pełnego etatu w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, nauki ekonomiczne

DATA OGŁOSZENIA: 13.07.2017r.

TERMIN ZGŁASZANIA OFERT: 31.08.2017r.

LINK DO STRONY: www.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: prawo, administracja, zarządzanie, geografia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

Posiadają:

  • stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu),

w zakresie nauk prawnych (prawo, nauki o administracji), w zakresie nauk o Ziemi

  • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej,
  • aktywność naukowa udokumentowana publikacjami oraz udział w konferencjach naukowych,
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej (wykłady oraz opiece nad pracami dyplomowymi).

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

  • podanie do Rektora UŁ z prośbą o zatrudnienie,
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www.uni.lodz.pl),
  • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
  • wykaz publikacji,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. z 2016r., poz. 1842 wraz ze zm./

Dokumenty można składać elektronicznie na adres filiaul@uni.lodz.pl lub za pośrednictwem poczty. Adres składania dokumentów: Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2017r.

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) ↓