Aktualności

NAGRODY MIASTA ŁODZI

W załączniku poniżej znajduje się wniosek o przyznanie NAGRODY MIASTA ŁODZI oraz regulamin.

Wzór wniosku

Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Łodzi

Załącznik nr 6 do Statutu Miasta Łodzi

REGULAMIN

przyznawania Nagrody Miasta Łodzi

§ 1.

1. Nagrodę Miasta Łodzi przyznaje Rada osobom fizycznym za wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej lub społecznej w ciągu ostatnich pięciu lat, zwłaszcza w zakresie twórczości naukowej, artystycznej i działalności gospodarczej.
2. Jedna nagroda może być przyznana łącznie grupie osób fizycznych, współtwórcom nagrodzonego przedsięwzięcia.

§ 2.

Nagrodę przyznaje się z okazji Święta Miasta (15 maja).

§ 3.

Nagrodę przyznaje się na wniosek instytucji naukowych, lub organizacji społecznych szczebla co najmniej miejskiego.

§ 4.

1. Wnioski, o których mowa w § 3 składane są do przewodniczącego Rady. Wnioski złożone później niż do 31 stycznia rozpatrywane będą w kolejnej edycji, po uprzedniej aktualizacji.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) dane o kandydacie;
2) uzasadnienie prezentujące osiągnięcia kandydata;
3) nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania;
4) zgodę kandydata;
5) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
3. Wniosek o przyznanie nagrody dla grupy osób powinien zawierać procentowy podział nagrody podpisany przez kandydatów.
4. Do wniosku mogą być załączone referencje i opinie innych podmiotów.
5. Wzór wniosku ustala Rada.

§ 5.

1. Wnioski opiniuje Komisja Nagród i Odznaczeń.
2. Zaopiniowane wnioski wraz z projektem uchwały o przyznanie nagrody Komisja przedstawia Radzie.
3. (uchylony.)

§ 6.

1. Rada przyznaje do 5 nagród rocznie.
2. Kwota nagrody nie może być niższa niż równowartość pięciokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
3. Rada może podwyższyć kwotę nagrody przyznanej grupie osób w stosunku do wartości nagrody indywidualnej.

§ 7.

Przyznanie Nagrody potwierdza się wydaniem okazjonalnego dyplomu.

§ 8. Ewidencję osób nagrodzonych oraz sprawy organizacyjno-techniczne związane z przyznawaniem Nagrody prowadzi Biuro Rady Miejskiej.

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) ↓