Wymagania rekrutacyjne

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

 

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć – 31.10.2018r.

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

Opis

W ramach kierunku  Zarządzanie proponowane są specjalności:

Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalność i wraz z nim moduł specjalizacyjny, który ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy i kwalifikacji zawodowych w następujących obszarach:

• Logistyka

• Rachunkowość i zarządzanie finansami

• Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

• Zarządzanie organizacjami publicznymi

Logistyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin wiedzy praktycznej. Bada zjawiska i procesy determinujące przepływy produktów oraz związanych z nimi informacji. Dostarcza odpowiednich metod oraz instrumentów kształtowania tych przepływów. Zajęcia prowadzone na tej specjalności przygotowują do wykonywania pracy w firmach szybko rozwijającego się sektora logistyczno – produkcyjnego.

Zdobyta wiedza w ramach charakteryzowanego modułu daje możliwość zatrudnienia w firmach krajowych i międzynarodowych, zajmujących się dystrybucją dóbr.

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Student zdobywa ogólną wiedzę ekonomiczną oraz wiedzę z zakresu zarządzania, a przede wszystkim wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, analizy finansowej i auditingu oraz nabywa umiejętności praktyczne pozwalające mu nie tylko na prowadzenie rachunkowości w firmie, ale również sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analizę. Program specjalności jest dostosowany do europejskich standardów rachunkowości.

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowymi trendami w dziedzinie organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych, funkcjonujących w warunkach silnej konkurencji na rynkach krajowych oraz światowych. . Studia skierowane są do osób, które zainteresowane są pracą na rzecz turystów, przedstawicieli instytucji kulturalnych, pracowników administracji publicznej.

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI

Specjalność została stworzona dla kształcenia specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zakres przedmiotów pozwala kandydatowi zdobyć wiedzę z praktycznie każdego obszaru zarządzania publicznego. Profil specjalności został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

 SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, finansów, rachunkowości, logistyki i informatyki. Jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej naukowego wyjaśniania. Potrafi identyfikować oraz interpretować zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej, czy globalnej. Zna metody i techniki (także te informatyczne), niezbędne w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Jest wyposażony w unikalny zestaw wiedzy z dziedzin zarządzania, rachunkowości, finansów analizy danych logistyki, co pozwala mu być cennym i poszukiwanym specjalistą dla wielu podmiotów gospodarczych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Podstawy zarządzania; podstawy logistyki, podstawy rachunkowości, informatyka w zarządzaniu, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, rynek kapitałowy, rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej, logistyka produkcji, logistyka małych i średnich przedsiębiorstw, projektowanie procesów i systemów logistycznych.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Wiedzy Technicznej
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
 • Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych
 • Wiedzy Ekonomicznej
 • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
 • Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

 

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

W ramach kierunku Zarządzanie proponowane są następujące specjalności:

 • Logistyka
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie organizacjami publicznymi
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie.

 

Wymagane dokumenty;
świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– kserokopia dowodu osobistego (czytelna, oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– teczka aktowa (jasna)

Po zarejestrowaniu w systemie prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dziekanatu Filii UŁ. (osobiście lub przesłanie pocztą)

Miejsce i termin składania dokumentów:
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dziekanat – parter, pok. 02
poniedziałek – piątek w godzinach: 8:00 – 15:00
sobota w godzinach: 9:00 – 13:00
Telefon kontaktowy: (44) 724 97 20