Wymagania rekrutacyjne

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

Zapisy

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

Wymagane dokumenty

świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Po zarejestrowaniu w systemie prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dziekanatu Filii UŁ. (osobiście lub przesłanie pocztą)

Wykaz dokumentów dostepny jest w zakładce Pomoc->Rekrutacja->Wymagane dokumenty – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
  • Wiedzy Ekonomicznej
  • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym
na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu
laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w
zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Opis

W ramach kierunku  Zarządzanie proponowane są specjalności:

Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalność i wraz z nim
moduł specjalizacyjny, który ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy i
kwalifikacji zawodowych w następujących obszarach:

• Logistyka

• Rachunkowość i zarządzanie finansami

• Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

• Zarządzanie organizacjami publicznymi

Logistyka jest jedną z najbardziej
dynamicznie rozwijających się dziedzin wiedzy praktycznej. Bada zjawiska
i procesy determinujące przepływy produktów oraz związanych z nimi
informacji. Dostarcza odpowiednich metod oraz instrumentów kształtowania
tych przepływów. Zajęcia prowadzone na tej specjalności przygotowują do
wykonywania pracy w firmach szybko rozwijającego się sektora
logistyczno – produkcyjnego.

Zdobyta wiedza w ramach charakteryzowanego modułu daje
możliwość zatrudnienia w firmach krajowych i międzynarodowych,
zajmujących się dystrybucją dóbr.

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Student zdobywa ogólną wiedzę ekonomiczną oraz wiedzę z
zakresu zarządzania, a przede wszystkim wiedzę z zakresu rachunkowości
finansowej, zarządczej, analizy finansowej i auditingu oraz nabywa
umiejętności praktyczne pozwalające mu nie tylko na prowadzenie
rachunkowości w firmie, ale również sporządzanie sprawozdań finansowych i
ich analizę. Program specjalności jest dostosowany do europejskich
standardów rachunkowości.

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE

Celem studiówjest
zapoznanie słuchaczy z nowymi trendami w dziedzinie organizacji i
zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych,
funkcjonujących w warunkach silnej konkurencji na rynkach krajowych oraz
światowych. . Studia skierowane są do osób, które zainteresowane są
pracą na rzecz turystów, przedstawicieli instytucji kulturalnych,
pracowników administracji publicznej. 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI

Specjalność została stworzona dla kształcenia
specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i
non-profit. Zakres przedmiotów pozwala kandydatowi zdobyć wiedzę z
praktycznie każdego obszaru zarządzania publicznego. Profil specjalności
został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów
szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach
praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

 SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE posiada specjalistyczną
wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, finansów, rachunkowości, logistyki
i informatyki. Jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej naukowego
wyjaśniania. Potrafi identyfikować oraz interpretować zdarzenia,
procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej,
regionalnej, czy globalnej. Zna metody i techniki (także te
informatyczne), niezbędne w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Jest
wyposażony w unikalny zestaw wiedzy z dziedzin zarządzania,
rachunkowości, finansów analizy danych logistyki, co pozwala mu być
cennym i poszukiwanym specjalistą dla wielu podmiotów gospodarczych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Podstawy zarządzania; podstawy logistyki, podstawy
rachunkowości, informatyka w zarządzaniu, rachunkowość finansowa,
finanse przedsiębiorstwa, rynek kapitałowy, rachunek kosztów i elementy
rachunkowości zarządczej, logistyka produkcji, logistyka małych i
średnich przedsiębiorstw, projektowanie procesów i systemów
logistycznych.

Po zarejestrowaniu w systemie prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dziekanatu Filii UŁ. (osobiście lub przesłanie pocztą)

Miejsce i termin składania dokumentów:
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dziekanat – parter, pok. 02
poniedziałek – piątek w godzinach: 8:00 – 15:00
sobota w godzinach: 9:00 – 13:00
Telefon kontaktowy: (44) 724 97 20