Program studiów

Efekty kształcenia
Plan studiów

Program studiów

Studia I – go stopnia na kierunku zarządzanie odbywają się w trybie stacjonarnym, trwają 3 lata (6 semestrów)
i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Celem studiów jest przekazanie studentom aktualnej, interdyscyplinarnej wiedzy jak również ukształtowanie praktycznych umiejętności analitycznego myślenia jakie są niezbędne aby sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki i oczekiwaniom rynku pracy.

Dzięki studiom na kierunku zarządzanie zdobywasz ugruntowaną wiedzę o mechanizmach funkcjonowania
i złożonych uwarunkowaniach rozwoju współczesnych przedsiębiorstw
i organizacji sektora publicznego, a także rozwijasz umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania funkcji kierowniczych, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz podejmowania właściwych decyzji.

Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak podstawy zarządzania, mikroekonomia, matematyka, statystyka opisowa, podstawy wiedzy o finansach, rachunkowość, nauka o organizacji, uruchomienie biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, wstęp do prawa, socjologia, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, badania marketingowe, technologie informacyjne, informatyka w zarządzaniu, logistyka, oraz inne dodatkowe przedmioty w ramach specjalności. Studenci mogą specjalizować się na 3 roku w zakresie logistyki lub finansów i rachunkowości, zarządzanie organizacjami publicznymi, zarządzanie w turystyce i hotelarstwie.

Absolwent zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających II stopnia, kończących się zdobyciem tytułu zawodowego magistra.

Studia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego zapewniają wysoką jakość kształcenia adekwatną
do wymogów współczesnej gospodarki oraz stwarzają absolwentom możliwość uzyskania awansu zawodowego, społecznego i materialnego. Absolwenci Uczelni mają kwalifikacje zarówno do pacy w sektorze prywatnym,
jak i publicznym.

Absolwent studiów I –go stopnia na kierunku zarządzanie zdobywa ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk
o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, a także potrafi wykorzystywać podstawowe techniki informatyczne w podejmowaniu decyzji w w/w obszarach. Absolwent jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach
o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

 

Absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji
i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania
w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent będzie posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent, dzięki zdobytej wiedzy będzie:

  • posiadać umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych typach organizacji, także w przypadku prowadzenia własnej firmy;
  • posiadać zdolności analityczne umożliwiające dokonywanie trafnej diagnozy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym otoczeniu rynkowym, sporządzania analiz rynkowych, przeprowadzania badań marketingowych, opracowywania strategii rozwoju organizacji,
  • posiadać umiejętności logicznego myślenia, diagnozowania i rozpoznawania problemów organizacyjnych oraz ich rozwiązywania, aby podejmować działania ukierunkowane na podwyższanie poziomu konkurencyjności, kreowanie kapitału intelektualnego i budowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa;
  • posiadać umiejętności wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii informatycznych, samodzielnego uczenia się, kierowania swoim rozwojem zawodowym,
  • posiadać umiejętności podejmowania decyzji menedżerskich, kierowania zespołem pracowników, motywowania pracowników, kreowania modelu kultury organizacyjnej zachęcającej do dzielenia się wiedzą, zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, z uwzględnieniem etyki w zarządzaniu;
  • wykazywać się znajomością języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.