Wymagania rekrutacyjne

Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) System studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 3 lata

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Zapisy

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wskazane terminy mogą ulec zmianie.

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zainteresowani nie czekając na wyniki kwalifikacji powinni pocztą tradycyjną jak najszybciej przesłać komplet dokumentów (rekrutacja trwa do wypełnienia limitu przyjęć). Dokumenty muszą zostać wysłane nie później niż 5 listopada (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:

budynek Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:

25.09.2020-5.11.2020

poniedziałek-piątek w godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:

adres e-mail: filiaul@uni.lodz.pl

numer telefonu: 44 724-97-20 – poniedziałek – piątek w  godzinach 10.00 – 13.00

UWAGA!

Kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek, a następnie bez uprzedniej kwalifikacji zobowiązani są w najbliższym, wskazanym terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Wykaz dokumentów dostepny jest w zakładce Pomoc->Rekrutacja->Wymagane dokumenty – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

Wysokość czesnego w roku akademickim 2020/2021 zostanie podana w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Opis

W ramach kierunku  Zarządzanie proponowane są specjalności:

Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalność i wraz z nim
moduł specjalizacyjny, który ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy i
kwalifikacji zawodowych w następujących obszarach:

• Logistyka

• Rachunkowość i zarządzanie finansami

• Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

• Zarządzanie organizacjami publicznymi

Logistyka jest jedną z najbardziej
dynamicznie rozwijających się dziedzin wiedzy praktycznej. Bada
zjawiska i procesy determinujące przepływy produktów oraz związanych z
nimi informacji. Dostarcza odpowiednich metod oraz instrumentów
kształtowania tych przepływów. Zajęcia prowadzone na tej specjalności
przygotowują do wykonywania pracy w firmach szybko rozwijającego się
sektora logistyczno – produkcyjnego.

Zdobyta wiedza w ramach charakteryzowanego modułu daje
możliwość zatrudnienia w firmach krajowych i międzynarodowych,
zajmujących się dystrybucją dóbr.

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Student zdobywa ogólną wiedzę ekonomiczną oraz wiedzę z
zakresu zarządzania, a przede wszystkim wiedzę z zakresu rachunkowości
finansowej, zarządczej, analizy finansowej i auditingu oraz nabywa
umiejętności praktyczne pozwalające mu nie tylko na prowadzenie
rachunkowości w firmie, ale również sporządzanie sprawozdań finansowych i
ich analizę. Program specjalności jest dostosowany do europejskich
standardów rachunkowości.

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE

Celem studiówjest
zapoznanie słuchaczy z nowymi trendami w dziedzinie organizacji i
zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych,
funkcjonujących w warunkach silnej konkurencji na rynkach krajowych oraz
światowych. . Studia skierowane są do osób, które zainteresowane są
pracą na rzecz turystów, przedstawicieli instytucji kulturalnych,
pracowników administracji publicznej. 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI

Specjalność została stworzona dla kształcenia
specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i
non-profit. Zakres przedmiotów pozwala kandydatowi zdobyć wiedzę z
praktycznie każdego obszaru zarządzania publicznego. Profil specjalności
został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów
szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach
praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

 SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE posiada specjalistyczną
wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, finansów, rachunkowości, logistyki
i informatyki. Jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej
naukowego wyjaśniania. Potrafi identyfikować oraz interpretować
zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali
lokalnej, regionalnej, czy globalnej. Zna metody i techniki (także te
informatyczne), niezbędne w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Jest
wyposażony w unikalny zestaw wiedzy z dziedzin zarządzania,
rachunkowości, finansów analizy danych logistyki, co pozwala mu być
cennym i poszukiwanym specjalistą dla wielu podmiotów gospodarczych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Podstawy zarządzania; podstawy logistyki, podstawy
rachunkowości, informatyka w zarządzaniu, rachunkowość finansowa,
finanse przedsiębiorstwa, rynek kapitałowy, rachunek kosztów i elementy
rachunkowości zarządczej, logistyka produkcji, logistyka małych i
średnich przedsiębiorstw, projektowanie procesów i systemów
logistycznych.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Przyjmowanie dokumentów zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w UŁ.