Program studiów

Efekty kształcenia
Plan studiów

Program studiów

Studia I – go stopnia na kierunku zarządzanie odbywają się w trybie niestacjonarnym, trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Celem studiów jest przekazanie studentom aktualnej, interdyscyplinarnej wiedzy jak również ukształtowanie praktycznych umiejętności analitycznego myślenia jakie są niezbędne aby sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki i oczekiwaniom rynku pracy.

Dzięki studiom na kierunku zarządzanie zdobywasz ugruntowaną wiedzę o mechanizmach funkcjonowania i złożonych uwarunkowaniach rozwoju współczesnych przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego, a także rozwijasz umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania funkcji kierowniczych, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz podejmowania właściwych decyzji.

Program studiów obejmuje min. takie przedmioty jak podstawy zarządzania, mikroekonomia, matematyka, statystyka opisowa, podstawy wiedzy o finansach, rachunkowość, nauka o organizacji, uruchomienie biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, wstęp do prawa, socjologia, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, badania marketingowe, technologie informacyjne, informatyka w zarządzaniu, logistyka, oraz inne dodatkowe przedmioty w ramach specjalności. Studenci mogą specjalizować się na 3 roku w zakresie logistyki lub finansów i rachunkowości.

Przyjazna atmosfera studiowania na prestiżowym Uniwersytecie, nowoczesne metody kształcenia, zorientowanie na potrzeby i oczekiwania studentów, wysokie kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej, to nasze główne atuty.

Absolwent zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających II stopnia, kończących się zdobyciem tytułu zawodowego magistra.

Studia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego zapewniają wysoką jakość kształcenia adekwatną do wymogów współczesnej gospodarki oraz stwarzają absolwentom możliwość uzyskania awansu zawodowego, społecznego i materialnego. Absolwenci Uczelni mają kwalifikacje zarówno do pacy w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Studia na kierunku Zarządzanie przeznaczone są dla osób, które interesują się zarządzaniem, lubią pracę z ludźmi i nowe wyzwania, chcą założyć własną firmę albo już ją prowadzą a chcą to robić lepiej i skutecznej.

Uważasz, że te studia są właśnie dla Ciebie…

ZAPISZ SIĘ !!!

Wybierz nas, a damy Ci wiedzę i nauczymy jak przekształcić ją w efektywne działanie, tak by osiągnąć sukces!
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I –go stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywa ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, a także potrafi wykorzystywać podstawowe techniki informatyczne w podejmowaniu decyzji w w/w obszarach. Absolwent jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

Absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent będzie posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent, dzięki zdobytej wiedzy będzie:

posiadać umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych typach organizacji, także w przypadku prowadzenia własnej firmy;
posiadać zdolności analityczne umożliwiające dokonywanie trafnej diagnozy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym otoczeniu rynkowym, sporządzania analiz rynkowych, przeprowadzania badań marketingowych, opracowywania strategii rozwoju organizacji,
posiadać umiejętności logicznego myślenia, diagnozowania i rozpoznawania problemów organizacyjnych oraz ich rozwiązywania, aby podejmować działania ukierunkowane na podwyższanie poziomu konkurencyjności, kreowanie kapitału intelektualnego i budowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa;
posiadać umiejętności wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii informatycznych, samodzielnego uczenia się, kierowania swoim rozwojem zawodowym,
posiadać umiejętności podejmowania decyzji menedżerskich, kierowania zespołem pracowników, motywowania pracowników, kreowania modelu kultury organizacyjnej zachęcającej do dzielenia się wiedzą, zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, z uwzględnieniem etyki w zarządzaniu;
wykazywać się znajomością języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

KADRA NAUKOWO DYDAKTYCZNA

Kadra Akademicka o wysokich kwalifikacjach i znaczącym dorobku naukowym posiadająca doświadczenie zarówno w pracy akademickiej, jak i działaniach na rzecz praktyki zarządzania, w przedsiębiorstwach, a także organizacjach sektora finansów publicznych- administracji rządowej i samorządowej.

Prof. dr hab. Janusz Kot ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w 1981 roku. W 1986 roku obronił pracę doktorską, za którą otrzymał Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Prof. Janusz Kot jest stypendystą uczelni zagranicznych, w tym Johns Hopkins University USA, London School of Economics, Oxford Polytehnic, Glasgow University. Wykładał także w Curtis University of Technology w Perth, Australia. Jest autorem ponad 60 publikacji, w tym wielu zagranicznych. Był konsultantem ponad 20 strategii rozwoju jednostek samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, miejsko –gminnym. Uczestniczył w wielu programach resortowych, współpracował także z zagranicznymi funduszami KNOW-HOW, PHARE, ICMA. Był kierownikiem projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Zainteresowania naukowe Prof. Janusza Kota koncentrują się na problematyce zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym oraz polityką rozwoju i kształtowania pozycji konkurencyjnej jednostek samorządu terytorialnego.

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Specjalizuje się w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym szczególnie zajmuje się rolą kadry kierowniczej w procesach zarządzania. Dorobek naukowy prof. Stefana Lachiewicza obejmuje ok. 170 publikacji, w tym jest autorem lub współautorem 34 książek, skryptów oraz monografii. Odbył wiele staży naukowych w uczelniach zagranicznych (Uniwersytety w Wiedniu, Kopenhadze, Mannheim i Clermont-Ferrand i inne) oraz praktyk w przedsiębiorstwach i instytucjach. Jest także doradcą gospodarczym oraz członkiem rad nadzorczych. Doświadczenia te wykorzystuje w pracy dydaktycznej ze studentami oraz przy prowadzeniu prac dyplomowych. W Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim wypromował już ok. 100 licencjatów.

dr inż. Krystian Wiśniewski – Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu kierunku Transport – specjalista w zakresie logistyki i technologii transportu (2001 – mgr inż.) oraz doktor nauk technicznych w zakresie transportu (2007). Prodziekan kierunku Transport na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Transportu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w roku akademickim 2008/2009. Autor, recenzent, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminów i zadań na ogólnopolski egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali.

dr Piotr Smejda – Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki z dziedziny ekonomii, zarządzania i informatyki, specjalista z zastosowań systemów informatycznych w biznesie, autor kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny e-biznesu, informatyki, finansów i bankowości. Autor wielu ekspertyz dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych dotyczących e-biznesu i badań naukowych.

dr Urszula Wójcikowska – w 1997 roku ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, gdzie w 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Od 2002 roku była adiunktem w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej, czytania i interpretacji sprawozdań finansowych, rachunkowości bankowej. Wśród zainteresowań naukowych znajdują się rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji finansowych, zastosowanie metod ilościowych w rachunkowości finansowej (metody statystyczne, analiza ekonometryczna, metody predykcji). Mieszka i pracuje w Tomaszowie Mazowieckim.

dr Rafał Wójcikowski – ukończył dwa kierunki studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego: finanse oraz informatyka i ekonometria. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Sojologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2002 roku był adiunktem na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Prowadził zajęcia z rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej, analizy sprawozdań finansowych, makroekonomii, finansów, rynku kapitałowego. Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień: rynków kapitałowych, zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy sprawozdań finansowych, analizy portfela inwestycyjnego. Mieszka i pracuje w Tomaszowie Mazowieckim.

dr Dorota Żelazna-Jochim – ukończyła studia na Wydziale Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, następnie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu zarządzania w sektorze użyteczności publicznej, w szczególności zarządzania w urzędach administracji publicznej oraz zarządzania jakością i zarządzania logistycznego (w tym w niebiznesowych sferach działania). Ostatnie 10 lat łączyła pracę naukową z praktyką w administracji samorządowej (m.in. w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi zajmujących się planowaniem oraz realizacją inwestycji).