Program studiów

Efekty kształcenia
Plan studiów

Pełna wersja – PROGRAMU STUDIÓW: Zarządzanie I stopnia

PROGRAM STUDIÓW: Zarządzanie I stopnia

Uniwersytet Łódzki

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

 1. Nazwa
  kierunku studiów:
  Zarządzanie
 2. Opis
  kierunku:

Studia na kierunku zarządzanie
pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na tematy:

 • funkcjonowania organizacji komercyjnych oraz
  niekomercyjnych publicznych
  i pozarządowych na różnych szczeblach ich działania czy zarządzania;
 • wykorzystywania w tych podmiotach różnorodnych metod,
  instrumentów, technik oraz narzędzi zarządzania.

Głównym celem kształcenia jest
wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne,
umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji czy działań
w zakresie organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz społecznych
aspektów zarządzania. Zakłada się, iż studia dostarczą wiedzę na temat zasad
tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Pozwolą na poznanie nowoczesnych
informatycznych systemów zarządzania oraz narzędzi informatycznych
wykorzystywanych w organizacjach i procesach zarządzania. Studentowi zostaną
przekazane wiadomości o innowacjach potrzebnych do funkcjonowania organizacji
(komercyjnych i niekomercyjnych) na konkurencyjnym rynku.

Program studiów (w ramach
przedmiotów podstawowych) pozwala także nabyć umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania procesów zmian w organizacjach, ich
  przyczyn, przebiegu oraz konsekwencji;
 • stosowania nowoczesnych i odpowiednich do potrzeb
  organizacji metod zarządzania,
 • analizy sytuacji na rynku – relacji popytu i podaży produktów
  i usług (działania marketingowe, w tym badania marketingowe);
 • uruchamiania biznesu i prowadzenia działalności
  gospodarczej w ramach tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw;
 • posługiwania się narzędziami i technikami stosowanymi
  przez księgowego na średnim szczeblu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem
  zasad dokumentowania
  i dekretowania zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg
  pomocniczych;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz
  ich analizy i interpretacji, w szczególności zasad projektowania prawidłowej i
  kompletnej dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości;
 • podejmowania efektywnych decyzji finansowych na rynku
  kapitałowym;
 • rozumienia podstawowych metod stosowanych w rachunku
  kosztów i rachunkowości
 • projektowania
  procesów i systemów gospodarczych oraz zarządzania nimi w kontekście przepływu
  towarów (surowców, materiałów, wyrobów gotowych), usług czy informacji
  (zaopatrzenie, produkcja, magazynowaniem, czy zarządzaniem zapasami);
 • działań
  powiązanych z logistyką miejską czy międzynarodową.

Absolwent
będzie potrafił ustalić dysfunkcyjne obszary funkcjonowania organizacji
i zaproponować oraz wdrożyć odpowiednie rozwiązanie. Dzięki poznanym metodom
i technikom zarządzania, będzie w stanie podjąć indywidualną działalność
gospodarczą
i rozwiązać pojawiające się problemy na etapie tworzenia jak i rozwoju własnego
biznesu. Zakłada się również, iż będzie gotów wykorzystać nowoczesne narzędzia
informatyczne
w miejscu pracy.

 • Poziom studiów: I stopnia (licencjackie 6 –
  semestralne)
 • Profil studiów: praktyczny
 • Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Zasadnicze cele kształcenia, w
  tym nabywane przez absolwenta kwalifikacje

Celem
studiów na kierunku zarządzanie jest kształcenie specjalistów, konsultantów
oraz menadżerów dla potrzeb różnorodnych organizacji, z zakresu szeroko
pojętego biznesu
z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i
doskonaleniem organizacji. Cel ten obejmuje również w szczególności kształcenie specjalistów zatrudnianych
w działach ds. rachunkowości i księgowości posiadających praktyczną wiedzę o
zasadach i metodach rachunkowości, a także specjalistów z zakresu logistyki.

Innym ważnym celem
studiów jest wykształcenie odpowiedniej wiedzy oraz świadomej postawy zawodowej
umożliwiającej pogłębianie zainteresowań specjalistycznych na dalszych etapach
studiów związanych z ogólnie rozumianym zarządzaniem.

W ramach kierunku zarządzanie student ma możliwość
wyboru specjalności:

 • Logistyka,
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie organizacjami publicznymi,
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie.

Kształcenie odbywa się w ramach
wybranej po trzecim semestrze specjalności, która uruchamiana jest po
spełnieniu określonych warunków organizacyjnych.

 • Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
  absolwenta

Licencjat – tytuł zawodowy otrzymują absolwenci, którzy osiągną na
studiach
I stopnia, w toku zaliczeń i egzaminów, minimalną liczbę 180 punktów ECTS,
uzyskają pozytywną ocenę z pracy dyplomowej oraz zdadzą egzamin dyplomowy.
Tytuł przyznany jest w zakresie jednej z czterech wyżej podanych specjalności.

 • Możliwe obszary zatrudnienia i
  kontynuacja kształcenia

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi
podczas studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do pracy w obszarze
zarządzania w organizacjach nastawionymi na zysk, jak i na zaspakajanie potrzeb
społecznych. Jest wykwalifikowany również do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, czy piastowania stanowisk na różnych szczeblach wymagających wiedzy
menadżerskiej. W zależności od wybranej specjalności, absolwenci mogą
znaleźć zatrudnienie, jako:

 • analityk
  baz danych (252102),
 • analityk
  kredytowy (241302),
 • asystent
  do spraw księgowości (431101),
 • asystent
  do spraw statystyki (331401),
 • asystent
  dyrektora (334302),
 • asystent
  zarządu (334304),
 • audytor/kontroler
  (242204),
 • doradca
  do spraw leasingu (241205),
 • doradca
  klienta (524902),
 • ekspedytor
  (432303),
 • inspektor
  Inspekcji Transportu Drogowego (335909),
 • inspektor
  kontroli handlu i usług (335905),
 • inspektor
  pracy (242214),
 • kierownik
  biura (134907),
 • kierownik
  do spraw marketingu (122101),
 • kierownik
  do spraw rozwoju produktu (122301),
 • kierownik
  do spraw strategii i planowania (121302),
 • kierownik
  działu kadr i płac (121201),
 • kierownik
  działu logistyki (132401),
 • kierownik
  działu transportu (132402),
 • kierownik
  działu w handlu detalicznym i hurtowym (142001),
 • kierownik
  działu zakupów (132403),
 • kierownik
  hurtowni (142003),
 • kierownik
  magazynu (132402),
 • kierownik
  produkcji w przemyśle (132103),
 • kierownik
  przedsiębiorstwa transportu (132406),
 • kontroler
  jakości wyrobów przemysłowych (311937),
 • organizator
  transportu drogowego (242105),
 • pracownik
  działu logistyki 333104),
 • specjalista
  do spraw doskonalenia organizacji (242106),
 • specjalista
  do spraw kadr (242307),
 • specjalista
  do spraw logistyki (242108),
 • specjalista
  do spraw marketingu i handlu 243106),
 • specjalista
  do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży (242228),
 • specjalista
  do spraw organizacji i rozwoju transportu (242221),
 •  specjalista do spraw planowania strategicznego
  (242223),
 • specjalista
  do spraw rachunkowości (2411103),
 • specjalista
  do spraw sprzedaży (243305),
 •  specjalista do spraw tworzenia biznes planu
  (241206),
 • specjalista
  kontroli jakości (214109).

Absolwent
studiów I stopnia kierunku zarządzanie może kontynuować naukę w ramach
pogłębienia specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania. Zaleca się
kontynuowanie kształcenia na studiach II stopnia, na kierunkach takich jak:
analityk biznesu, zarządzanie danymi w biznesie, marketing, szeroko rozumiana
logistyka, zarządzanie innowacyjnością, projektami, czy zasobami ludzkimi oraz
miastem i regionem. Może także uczyć się na innych kierunkach studiów
magisterskich, spełniając kryteria przyjęcia, zarówno w Polsce, jak
i w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia
uniwersyteckiego. Dla absolwentów studiów I stopnia dostępne są również kursy
dokształcające na Uniwersytecie Łódzkim i innych uczelniach w Polsce i poza
krajem.

 • Wymagania wstępne i kompetencje
  kandydata

Oferta studiów licencjackich na kierunku zarządzanie kierowana jest do absolwentów różnych typów szkół średnich, którzy legitymują się świadectwem maturalnym, oraz uzyskali odpowiednią liczbę punktów.

 • Wskazania dziedzin dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się

Dziedzina: nauki społeczne

Dla studiowania ogólnych
zagadnień na kierunku zarządzanie – dyscyplina: nauki
o zarządzaniu i jakości (75%)

Ponad do wyboru to:

 • dla specjalności: Logistyka – dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości (25%),
 • dla specjalności: Rachunkowość i zarządzanie finansami- dyscyplina: ekonomia
  i finanse (25%),
 • dla specjalności: Zarządzanie w administracji publicznej – dyscyplina: nauki
  o polityce i administracji (25%),
 • dla specjalności: Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie – dyscyplina: geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (25%).
 • Kierunkowe efekty uczenia się dla danego typu kwalifikacji wraz z odniesieniem do składnika opisu charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia PRK

Tabela 1. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kierunku zarządzanie

 • Efekty uczenia się z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie,
absolwent jest zobowiązany pozytywnie zaliczyć szkolenie z zakresu własności
intelektualnej i prawa autorskiego (P6S_WK), (kurs on – line oraz przedmiot
prowadzony w toku studiów). Przyjmuje się, iż pozytywne ukończenie kształcenia
daje wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad w powyżej wymienionym zakresie
– efekty realizowane są między innymi
w ramach kierunkowych efektów uczenia się: 12Z-1P_W10.

 • Wnioski z analiz zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku
  pracy
  i otoczenia społecznego, wnioski z analizy monitoringu karier zawodowych
  absolwentów, wzorce międzynarodowe

Filia UŁ w Tomaszowie
Mazowiecki prowadzi konsultacje z otoczeniem gospodarczym
w celu dokonania analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy
w regionie łódzkim. Korzysta również z danych zbieranych przez Uniwersytet
Łódzki za pośrednictwem zespołu Biura Karier. Prowadzi ono cyklicznie monitorowanie
karier absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów
kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jest ono realizowane metodą panelową, która poprzez badanie
tej samej grupy na przestrzeni kilku lat pozwala na uchwycenie dynamiki zmian w
przebiegu losów osób kończących studia. Celem badania jest poznanie opinii absolwentów na
temat programu ukończonych studiów i uzyskanie informacji dotyczącej ich
aktualnej sytuacji zawodowej. Ich opinia stanowi bezcenne źródło informacji.

Prowadzona przez Filię współpraca ze środowiskami
samorządowymi oraz biznesem lokalnym ułatwia/ pozwala tworzyć ofertę wpisującą
się w potrzeby rynku pracy regionu tomaszowskiego i Tomaszowa Mazowieckiego.

 • Wskazania
  związane w misją uczelni i jej strategią

Idea utworzenia Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie
Mazowieckim, w tym kierunku zarządzanie jest spójna ze strategią Uczelni.
Zakłada ona potrzebę współdziałania
z przedsiębiorcami, samorządami, instytucjami oświaty, kultury i sztuki nie
tylko w Łodzi, ale również w regionie. Propagowanie nauki i życia środowiska
akademickiego w Tomaszowie Mazowieckim ma na celu budowanie wizerunku
Uniwersytetu Łódzkiego jako największej oraz najważniejszej publicznej uczelni
w regionie.

Program i efekty kształcenia są
kompatybilne z misją Uniwersytetu Łódzkiego. Opierają się na pięciu wytyczonych
filarach: wspólnoty, otwartości, jedności w różnorodności, innowacyjności dla
rozwoju oraz elitarności.

 • Różnice w stosunki do innych
  programów kształcenia o podobnych celach i efektach uczenia się prowadzonych w

Kierunek zarządzanie, prowadzony w Filii jest jedynym w zakresie zarządzania, oferowanym przez Uczelnię poza Łodzią. Działalność akademicka w Tomaszowie Mazowieckim stanowi ofertę dydaktyczną dla młodzieży oraz społeczności zainteresowanej rozwojem zawodowym oraz intelektualnym. Lokalizacja Uczelni w regionie łódzkim daje możliwość łatwiejszego dostępu do nauki dla osób, które ze względu na ograniczenia przestrzenne czy materialne nie mogą studiować w Łodzi.

Pełna wersja – PROGRAMU STUDIÓW: Zarządzanie I stopnia