Wymagania rekrutacyjne

Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) System studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Limit miejsc

43

Język wykładowy

polski

Zapisy II Termin

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wskazane terminy mogą ulec zmianie.

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci nie czekając na wyniki kwalifikacji powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji (10-17 września) – liczy się data stempla pocztowego (17 września) na adres:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:

budynek Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:

09.10.2020 (piątek) godz. 9.00 – 15.00

12.10.2020 (poniedziałek) godz. 9.00 – 15.00

Kontakt do podkomisji:

adres e-mail: filiaul@uni.lodz.pl

numer telefonu: 44 724-97-20 – poniedziałek – piątek w  godzinach 10.00 – 13.00

UWAGA!

Kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek, a następnie bez uprzedniej kwalifikacji zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty;
– 
świadectwo dojrzałości kserokopia (oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej kserokopia (oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Dodatkowe dokumenty:

  • W przypadku braku oceny z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania ze zwiększona aktywnością fizyczną i pływaniem. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej.

Wykaz dokumentów dostepny jest w zakładce Pomoc->Rekrutacja->Wymagane dokumenty – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wszyscy kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną.

Wymagana
jest ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej. Osoby bez oceny z wychowania fizycznego muszą
przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy posiadające
adnotację „zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
  • Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  • Innowacji Technicznych i Wynalazczości
  • Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
  • Wiedzy Hotelarskiej
  • Wiedzy o Żywności
  • Wiedzy o Turystyce

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym
na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu
laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w
zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Wybór specjalności nastąpi w toku studiów. Uruchomienie danej specjalności nastąpi przy co najmniej 30 chętnych.

Opis

W ramach kierunku Turystyka i Rekreacja proponowane są specjalności:

• Menadżer sportu i rekreacji

• Turystyka biznesowa

• Hotelarstwo i gastronomia

Specjalność: MENADŻER SPORTU I REKREACJI

To specjalizacja interdyscyplinarna z pogranicza zarządzania,
marketingu, kultury fizycznej, psychologii i turystyki. Menadżer sportu i
rekreacji to osoba, która planuje, zarządza, przygotowuje, realizuje i
rozlicza funkcjonowanie klubów, ośrodków, stowarzyszeń i związków
sportowych, a także imprez i zawodów sportowych. Podstawą skutecznej
realizacji projektów przez menadżera sportu i rekreacji są liczne
umiejętności i wiedza teoretyczna, które studenci będą zgłębiali podczas
trzyletnich studiów licencjackich. Kluczowe przedmioty specjalizacyjne
dotyczą planowania i projektowania imprez masowych, finansowania sportu i
pozyskiwania sponsorów, budżetowania i rozliczania projektów,
logistyki, podstaw animacji w rekreacji ruchowej, marketingu sieciowego i
mediów społecznościach.

Specjalność: TURYSTYKA BIZNESOWA

Specjalność turystyka biznesowa odróżnia nas od innych kierunków na
których kształceni są specjaliści z zakresu Turystyki i Rekreacji. Praca
w Turystyce Biznesowej jest bez wątpienia najefektywniejszą i
najbardziej niezwykłą w całej branży turystycznej. Uzyskiwane
umiejętności i kursy zapewniają absolwentom dobrze płatną pracę od razu
po ukończeniu studiów m. in. w charakterze pilota na imprezach
turystyki biznesowej lub też instruktora fitness,  w licznie
powstających fitness klubach w kraju i za granicą. W ramach studiów
realizowany jest m.in. obóz zimowy na którym studenci doskonalą
uprawianie sportów zimowych. Najzdolniejszym proponujemy pomoc w
uzyskaniu uprawnień instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo.

Specjalność: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA

Absolwenci podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywają
wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zakładach hotelarskich i
gastronomicznych. Zajęcia prowadzone są zarówno z przedmiotów zawodowych
jak i z zakresu zarządzania obiektami hotelarskimi.

Przyjmowanie dokumentów zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w UŁ.