Wymagania rekrutacyjne

Poziom kształcenia: I stopnia (inżynierskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3,5 roku

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Limit miejsc

96

Język wykładowy

polski

Zapisy

od 2020-06-01 12:00:00 do 2020-09-03 23:59:59

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wskazane terminy mogą ulec zmianie.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
biologia, matematyka 1.5 4 4
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy 1 3 3.75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty
nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty,
ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o
przyjęcie na dany kierunek/specjalność
biologia, matematyka, geografia 0.5 1 1

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty Ocena
Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
biologia, matematyka 400 312 223 134 45
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy  300 233 165 98 30
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty
nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty,
ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o
przyjęcie na dany kierunek/specjalność
biologia, matematyka, geografia 100 79 58 37 15

Skala ocen od 5 do 3

Kategoria przedmiotu Przedmioty Ocena
Bardzo dobra Dobra Dostateczna
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
biologia, matematyka 400 223 45
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy 300 165 30
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty
nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty,
ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o
przyjęcie na dany kierunek/specjalność
biologia, matematyka, geografia 100 58 15

Przeliczniki (liczba punktów) dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty Ocena
Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy  375 310 244 179 113

Skala ocen od 5 do 3

Kategoria przedmiotu Przedmioty Ocena
Bardzo dobra Dobra Dostateczna
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy 375 244 113

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

Matura Międzynarodowa IB Nowa matura SL PP
7 100%
6 86%
5 72%
4 58%
3 44%
2 30%
1 0%
Matura Międzynarodowa IB Nowa matura HL PR
7 100%
6 85%
5 70%
4 55%
3 40%
2 25%
1 10%

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
biologia, matematyka 1.5 4
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy 1 3
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty
nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty,
ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o
przyjęcie na dany kierunek/specjalność
biologia, matematyka, geografia 0.5 1

+ukryj

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Biologiczna
  • Geograficzna
  • Wiedzy Ekologicznej
  • Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Opis

Studia na kierunku leśnictwo dają możliwość kontynuowania i rozwijania pasji przyrodniczych. Poza przedmiotami ogólnymi, dużą część programu studiów stanowią przedmioty przyrodnicze. W połączeniu z przedmiotami zawodowymi, przygotowującymi do pracy leśnika daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w leśnictwie, ale również w ochronie środowiska, ochronie przyrody. Znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe realizowane w nadleśnictwach przez leśników praktyków. W ramach programu studiów organizowane są również kilkudniowe kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju(np. Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska). Studenci mogą również aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania w Kole Naukowym Leśników uczestnicząc w obozach naukowych. Jest to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pogodzić swoje zainteresowania i pasje przyrodnicze z pracą zawodową.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska oraz dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; są przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych technologii pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych oraz innych podmiotach związanych z leśnictwem. Studenci posiadają znajomość języka obcego, informatyki, systemów informacji przestrzennej oraz technologii geomatycznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska.

Wysokość czesnego

Wysokość czesnego w roku akademickim 2010/2021 zostanie podana w późniejszym terminie.  

Wymagane dokumenty;
świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Wykaz dokumentów dostepny jest w zakładce Pomoc->Rekrutacja->Wymagane dokumenty – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Po zarejestrowaniu w systemie prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dziekanatu Filii UŁ. (osobiście lub przesłanie pocztą)
Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w UŁ.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dziekanat – parter, pok. 02
w terminach dyżuru dziekanatu
Telefon kontaktowy: (44) 724 97 20

LOGOWANIE
https://rekrutacja.uni.lodz.pl