Wymagania rekrutacyjne

Poziom kształcenia: I stopnia (inżynierskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3,5 roku

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Limit miejsc

47

Język wykładowy

polski

Zapisy II TERMIN

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

 

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wskazane terminy mogą ulec zmianie.

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zainteresowani nie czekając na wyniki kwalifikacji powinni pocztą tradycyjną jak najszybciej przesłać komplet dokumentów (rekrutacja trwa do wypełnienia limitu przyjęć). Dokumenty muszą zostać wysłane nie później niż 21 października (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:

budynek Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:
do 21.10.2020
poniedziałek-piątek w godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:
adres e-mail: filiaul@uni.lodz.pl
numer telefonu: 44 724-97-20 – poniedziałek – piątek w  godzinach 10.00 – 13.00

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
biologia, matematyka 1.5 4 4
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy 1 3 3.75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty
nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty,
ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o
przyjęcie na dany kierunek/specjalność
biologia, matematyka, geografia 0.5 1 1

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty Ocena
Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
biologia, matematyka 400 312 223 134 45
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy  300 233 165 98 30
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty
nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty,
ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o
przyjęcie na dany kierunek/specjalność
biologia, matematyka, geografia 100 79 58 37 15

Skala ocen od 5 do 3

Kategoria przedmiotu Przedmioty Ocena
Bardzo dobra Dobra Dostateczna
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
biologia, matematyka 400 223 45
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy 300 165 30
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty
nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty,
ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o
przyjęcie na dany kierunek/specjalność
biologia, matematyka, geografia 100 58 15

Przeliczniki (liczba punktów) dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty Ocena
Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy  375 310 244 179 113

Skala ocen od 5 do 3

Kategoria przedmiotu Przedmioty Ocena
Bardzo dobra Dobra Dostateczna
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy 375 244 113

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

Matura Międzynarodowa IB Nowa matura SL PP
7 100%
6 86%
5 72%
4 58%
3 44%
2 30%
1 0%
Matura Międzynarodowa IB Nowa matura HL PR
7 100%
6 85%
5 70%
4 55%
3 40%
2 25%
1 10%

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
biologia, matematyka 1.5 4
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy 1 3
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty
nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty,
ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o
przyjęcie na dany kierunek/specjalność
biologia, matematyka, geografia 0.5 1

+ukryj

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Biologiczna
  • Geograficzna
  • Wiedzy Ekologicznej
  • Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Opis

Studia na kierunku leśnictwo dają możliwość kontynuowania i rozwijania pasji przyrodniczych. Poza przedmiotami ogólnymi, dużą część programu studiów stanowią przedmioty przyrodnicze. W połączeniu z przedmiotami zawodowymi, przygotowującymi do pracy leśnika daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w leśnictwie, ale również w ochronie środowiska, ochronie przyrody. Znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe realizowane w nadleśnictwach przez leśników praktyków. W ramach programu studiów organizowane są również kilkudniowe kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju(np. Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska). Studenci mogą również aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania w Kole Naukowym Leśników uczestnicząc w obozach naukowych. Jest to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pogodzić swoje zainteresowania i pasje przyrodnicze z pracą zawodową.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska oraz dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; są przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych technologii pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych oraz innych podmiotach związanych z leśnictwem. Studenci posiadają znajomość języka obcego, informatyki, systemów informacji przestrzennej oraz technologii geomatycznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska.

Wysokość czesnego

Wysokość czesnego w roku akademickim 2010/2021 zostanie podana w późniejszym terminie.  

Wymagane dokumenty;
świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Wykaz dokumentów dostepny jest w zakładce Pomoc->Rekrutacja->Wymagane dokumenty – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Przyjmowanie dokumentów zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w UŁ.

LOGOWANIE
https://rekrutacja.uni.lodz.pl