Program studiów

Elementy programu studiów


botanika i zoologia leśna,

fizjologia roślin drzewiastych,

ekologia, sozologia, entomologia,

fitopatologia, ochrona przyrody,

matematyka,

statystyka matematyczna,

technologie informacyjne podstawy chemii i fizyki,

inżynieria i maszynoznawstwo leśne,

geodezja i fotogrametria leśna,

systemy informacji przestrzennej,

hodowla lasu,

ochrona lasu,

urządzanie lasu,

użytkowanie lasu,

produkcyjność lasu,

łowiectwo,

ekonomika leśna,

zarządzanie gospodarstwem leśnym

Program studiów inżynierskich

Sylwetka absolwenta


absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym: są przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji; absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrekcji regionalnych, dyrekcji generalnej, zakładach Lasów Państwowych), placówkach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przedsiębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej