Program studiów

RAMOWY PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW

– Prawo administracyjne

– Postępowanie administracyjne

– Zarządzanie w administracji

– Nadzór i kontrola w administracji

– Pozycja ustrojowa władzy wykonawczej

– Ustrój samorządu terytorialnego

– Europejskie zasady wykonywania administracji

– Prawne zasady finansowania w administracji publicznej

– Prawo urzędnicze

– Administracja w sądownictwie

– Etyka urzędnicza

– Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy publicznych

– Karnoprawna ochrona działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego

– Seminarium