Informacja - obrony zdalne.

Archiwum dla Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Informacja – obrony zdalne.

Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się informacje dotyczące obron zdalnych.
Przygotowanie i przebieg obron w takim trybie reguluje zarządzenie Dziekana Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim nr 4 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Nagroda Marszałka województwa Łódzkiego za prace z 2019 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace z 2019 roku tematycznie związane z województwem łódzkim, w związku z tym prosimy o rozpowszechnienie poniższych informacji o konkursie na Państwa Wydziałach.

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2019 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Szczegółowy zakres wskazany jest w regulaminie załączonym do niniejszego pisma.

5. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są:

1) rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni:

wniosek (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z załącznikami – praca w wersji papierowej, recenzja pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) należy złożyć do 14 sierpnia br. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów -Rekrutacja i tok studiów, ul. Uniwersytecka 3, pok. 203 po wcześniejszym kontakcie e-mail lub telefonicznym z pracownikiem marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl tel. 635 40 83;

2) dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia doktora habilitowanego;

3) autorzy rozpraw i prac:

wniosek (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z pracą w wersji papierowej, recenzją pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) oraz potwierdzenie daty obrony pracy – dopuszczalna jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię.

Wyżej wymienione dokumenty stanowiące zgłoszenie do Konkursu należy złożyć w terminie 29 czerwiec- 28 sierpień w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter) lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace

Regulamin konkursu
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

ZARZĄDZANIE – studia stacjonarne I stopnia – Rekrutacja

Zapisy

od 2020-06-01 12:00:00 do 2020-09-03 23:59:59

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wskazane terminy mogą ulec zmianie.

Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!! Szanowni Kandydaci – po zalogowaniu w systemie rekrutacji na kierunek Zarządzanie – studia stacjonarne – prosimy o złożenie dokumentów w dziekanacie Filii UŁ

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów
w trakcie dyżurów dziekanatu
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pokój 2
tel. (44) 724 97 20,

Wymagane dokumenty

świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Po zarejestrowaniu w systemie prosimy o dostarczenie kompletu
dokumentów do dziekanatu Filii UŁ. (osobiście lub przesłanie pocztą)

W kategorii: Ogólne, Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Studenckie praktyki zawodowe

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje dotyczące zasad odbywania studenckich praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2.

Zarządzenie dziekana

Poniżej znajduje się:

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Stypendia i zapomogi dla studentów UŁ – pakiet informacji

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18-06-2020 r.

Przedstawiamy zasady składania wniosków o zapomogi, stypendia socjalne oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. Mowa głównie o tych świadczeniach, które będą udzielane w roku akademickim 2020/2021. Poniżej zamieszczono garść informacji dla wszystkim zainteresowanych studentów i doktorantów.

Stypendium socjalne

Wnioski należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, Sprawy Bytowe, ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź.

Dokumenty można składać również poprzez skrzynkę podawczą dostępną w COSiD SB (poniedziałek–piątek, 7.30–14.00)od 1 lipca br. Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie.

Z powodu bieżącej sytuacji epidemicznej zachęcamy studentów do wysyłania wniosków drogą pocztową.

Prosimy o korzystanie z generatora dokumentów – ułatwi on skompletowanie wniosku.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wygenerowany w USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w COSID w taki sam sposób, jak wnioski o przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski należy składać od 1 lipca br.

Wnioski o zapomogę

· na rok akademicki 2019/2020

Wypełnione formularze ze strony oraz wygenerowane i podpisane wnioski z systemu USOSweb można składać mailowo do 30 września br. na odpowiedni adres ze strony.

· na rok akademicki 2020/2021

Tury w USOSweb dla wniosków o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2020/21 będą otwarte od 1 października 2020 r.

Wnioski o stypendium rektora

Termin składania wniosków będzie podany we wrześniu na stronie.

Decyzje o terminach i sposobie przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów, którzy podejmą studia na I roku w roku akademickim 2020/21, zostaną podjęte w późniejszym terminie. Prosimy śledzić najnowsze komunikaty na stronie.

Wezwania do uzupełnienia dokumentów będą wysyłane pocztą elektroniczną na adres uniwersytecki studenta.

Wszystkie informacje są udzielne drogą mailową lub telefoniczną. Kontakt telefoniczny jest dostępny w godz. 9:00–13:00 codziennie z wyłączeniem środy.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Wznowienie opłat za usługi edukacyjne UŁ.

Informujemy, że z dniem 31 maja 2020 r. skończył się okres zawieszenia obowiązku uiszczenia opłat za usługi edukacyjne wprowadzony Zarządzeniem nr 107 Rektora UŁ z dnia 31 marca 2020 r. Dla studentów oznacza to obowiązek uregulowania tych opłat w terminach przesuniętych o okres zawieszenia, czyli termin 15 kwietnia zostaje przesunięty na 15 czerwca 2020 r., a termin 15 maja na 15 lipca 2020 r. itd. 

Przypominamy, że opłaty za usługi edukacyjne zostały obniżone o 20% – w przypadku opłaty ustalonej za jeden semestr, a o 10% – w przypadku opłaty ustalonej za cały rok. Studenci mogą sobie potrącić należną im zniżkę już od pierwszej należnej raty. Procent nalicza się od całej kwoty i odejmuje od wysokości pierwszej raty. Jeśli zniżka jest wyższa od pierwszej raty, wtedy różnica przechodzi na ratę kolejną itd. 

Od 1 czerwca 2020 r. wznawia się również naliczanie odsetek od nieuregulowanych zaległości lub nieterminowych wpłat, w związku z czym zaleca się studentom ich niezwłoczne uregulowanie.

Studenci, którzy znaleźli się obecnie w trudnej sytuacji materialnej mają prawo ubiegać się o ulgi określone w odpowiednich uchwałach Senatu UŁ (416 z 15 kwietnia 2019 r. albo w przypadku cudzoziemców – w 417 z 15 kwietnia 2019 r.)

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Apel Rektora UŁ ws. sytuacji epidemiologicznej.

Szanowni Państwo,

Pracownicy, Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego,

zwracam się do Państwa z apelem i serdeczną prośbą o bezwzględne przestrzeganie moich zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa osobistego pracowników i interesantów na Uniwersytecie Łódzkim. W szczególności bardzo proszę o ograniczenie wizyt w budynkach administracyjnych uczelni tylko do załatwienia spraw absolutnie niezbędnych, niemożliwych do rozstrzygnięcia drogą zdalną, niegromadzenie się, zachowywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z rozmówcami i współpracownikami, rygorystyczne wypełnianie zaleceń dziekanów dotyczących przebywania w obiektach wydziałowych, pracy w laboratoriach, korzystania z bibliotek oraz podczas badań terenowych.

Mój apel ma związek z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce w ostatnich dniach, w tym w województwie łódzkim. Jestem głęboko przekonany, że dotychczasowe działania władz UŁ, a przede wszystkim zrozumienie ograniczeń i przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa przez naszą społeczność akademicką spowodowało, iż na naszym uniwersytecie nie wystąpiło większe ognisko zakażeń, a stwierdzone przypadki infekcji i COVID-19 miały szczęśliwie łagodny przebieg. Ufam, iż stosując się do zaleceń bezpiecznej pracy i zasad jej organizacji zawartych we wprowadzonych regulaminach, unikniemy kwarantanny pracowników lub studentów i ich rodzin, a także przeżywania osobistych dramatów wynikających z infekcji koronawirusem.

Pozostając z wyrazami szacunku, życzę wszystkim dużo zdrowia.

Antoni Różalski

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Dyplomowanie 2020

Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się informacje dotyczące składania prac dyplomowych, przeprowadzania i przygotowania egzaminu dyplomowego oraz wzory strony tytułowej jak i oświadczenia do pracy dyplomowej.

Poniżej wzór strony tytułowej i oświadczenia, dostępny także w zakładce pliki do pobrania.
Strona tytułowa i oświadczenie 2020 – Zarządzanie I stopnia – stacjonarne – NOWE

W kategorii: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

IV edycja konkursu Instytutu Metropolitalnego na najlepsze prace dyplomowe

LOGO IM.png

Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Metropolitalnego zapraszamy studentów uczelni do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Pragniemy wyróżnić i nagrodzić najlepsze prace dyplomowe w dwóch kategoriach: 

(1) najlepsza praca licencjacka/inżynierska oraz 
(2) najlepsza praca magisterska.

Mamy nadzieję, że konkurs zmotywuje młodych członków społeczności akademickiej do dalszych prac związanych z problematyką przestrzeni miejskiej. 

W bieżącej edycji Konkursu będą przyjmowane prace, obejmujące następujące zagadnienia: ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego, kształtowanie ładu przestrzennego, mieszkalnictwo, rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych, rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego, ochrona klimatu, środowiska i przyrody, demokracja miejska i partycypacja społeczna, turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne, organizacja edukacji przez samorządy, ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi, polityka społeczna miast.

Zapraszamy serdecznie studentów do nadsyłania ich w formie elektronicznej na adres konkurs@im.edu.pl do dnia 10 lipca 2020 r.!

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: http://im.edu.pl/konkurs/regulamin

Z poważaniem,
dr Jakub H. Szlachetko
Prezes Instytutu Metropolitalnego

unnamed-4.png

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →
Page 1 of 13 12345...»