WAŻNE INFORMCJE!

Archiwum dla Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia)

WAŻNE INFORMCJE!

Drodzy studenci! WAŻNE INFORMCJE!

Niestety w związku z gwałtownym pogorszeniem się w ostatnich dniach sytuacji epidemicznej zostaliśmy zmuszeni, by podjąć decyzję, która od dnia 24.10.20r., zmienia sposób prowadzenia działalności dydaktycznej. Prosimy, byście dokładnie zapoznali się z zarządzeniem dziekana, (w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji pracy dydaktycznej na Wydziale Filia UŁ w semestrze zimowym 2020/2021), które wprowadza nowe zasady nauczania.

Najważniejsze z postanowień dotyczą tego, że:

· w semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na naszym Wydziale prowadzone są co do zasady zdalnie – głównie przez MS Teams i Moodle.

· Wyjątkiem są niektóre zajęcia praktyczne, które będą mogły odbywać się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Lista przedmiotów prowadzonych stacjonarnie oraz terminy ich odbywania, ukarzą się na stronie WWW Filii w najbliższych dniach. PROSZĘ ŚLEDZIĆ AKTUALNOŚCI!!!!

· konsultacje (dyżury) wykładowcow również odbywają się w formie zdalnej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w formie kontaktowej, przy zachowaniu ścisłych rygorów sanitarnych, przewidzianych Zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ i po uprzednim umówieniu studenta z wykładowcą.

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH RCZNIKOW!!!

· Spotkania organizacyjne pierwszych roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą odbywać się w formie kontaktowej, przy zachowaniu ścisłych rygorów sanitarnych, przewidzianych Zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ. Terminy spotkań będą zamieszczane na stronie WWW Filii UŁ. PROSZĘ ŚLEDZIĆ AKTUALNOŚCI!!!!

Przypominamy, że:

– w roku akademickim 2020/2021 uruchomiliśmy Ślubowanie elektroniczne. Każdemu nowo przyjętemu studentowi podczas logowania do systemu UsosWeb wyświetla się okno ze ślubowaniem.. Akceptacja Ślubowania jest niezbędnym krokiem aby móc korzystać z systemu Usosweb.

– wszyscy studenci otrzymali adresy pocztowe według wzoru: UL(Twój_UsosOsId)@edu.uni.lodz.pl

Adresy te znajdują się w USOS`ie. Proszę o regularne logowanie się z tych adresów na pocztę oraz korzystanie po zalogowaniu z oprogramowania MS Teams, który jest obowiązującym komunikatorem w Uniwersytecie Łódzkim służącym do prowadzenia zajęć on-line. Uruchomienie Teams`ów bez uprzedniego zalogowania może skutkować rożnymi komplikacjami (np. brakiem zajęć w kalendarzu). Dane logowania oraz instrukcje dostępu do konta zostały Państwu rozesłane na wszystkie dotychczasowe adresy mailowe, którymi dysponował uniwersytet.

UWAGA: Ogłaszamy dziś wyłącznie zasady dla semestru zimowego – nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji w semestrze letnim.

Apelujemy również o przeczytanie załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 174 (znajdują się tam wypunktowane zasady i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w UŁ).

Wszelkie informacje co do zasad funkcjonowania uczelni znaleźć można na stronie www.covid19.uni.lodz.pl.

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM NR 1 z dnia 23.10.2020r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji pracy dydaktycznej na Wydziale Filia UŁ w semestrze zimowym 2020/2021

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Stypendium Rektora

od 28.10.2020r do 13.11.2020r uruchomiona będzie rejestracja wniosków przez platformę USOSweb . 
W związku z obserwowanym w ostatnim czasie znacznym wzrostem zachorowań na wirusa COVID-19, preferowaną formą złożenia wniosku o stypendium Rektora jest wysłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Wydziału (Filia Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) z dopiskiem na kopercie KIERUNK studiów.

Wnioski powinny być wysłane w terminie do 13.11.2020r.

Możliwe będzie również składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków studenckich w formie papierowej w budynku Filii UŁ. 

Przed Dziekanatem w Filii UŁ przy szatni udostępniona będzie skrzynka na wnioski studenckie o stypendium Rektora. Uprzejmie prosimy o składanie wniosków w kopertach z opisanym KIERUNKIEM STUDIÓW. 

Szczegółowe warunki przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 • Starając się o stypendium rektora należy zaliczyć rok studiów do 30 września 2020 r. (zaliczenie roku nie może być warunkowe), w przypadku studentów 3 roku studiów I stopnia, egzamin dyplomowy musi się odbyć do 30 października 2020. Zgodnie z regulaminem sesji – wszystkie oceny muszą być wpisane w systemie USOSweb najpóźniej ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. 24.09.2020 r.
 • O stypendium rektora może się starać student, który otrzymał za rok studiów w roku akademicki 2019/2020 średnią ważoną ocen, nie mniejszą niż 4,00. Średnia ważona ocen jest wyliczana zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UŁ.
 • Student studiujący na kilku kierunkach może otrzymać świadczenia tylko na jednym kierunku, wskazanym przez studenta.

     O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego oraz medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo nieobejmujące wymaganych załączników mogą pozostać nierozpatrzone.

     Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczeni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

     Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku niż administracja Filii UŁ w Tomaszowie Maz. zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

     Niezłożenie zaświadczenia albo złożenie go po 13 listopada jest jednoznaczne z niespełnieniem warunku uzyskania punktów za wysoką średnią ocen.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Ślubowanie elektroniczne

Szanowni Państwo,

W roku akademickim  2020/2021 uruchomiliśmy Ślubowanie elektroniczne. Każdemu nowo przyjętemu studentowi podczas logowania do systemu UsosWeb wyświetla się okno ze ślubowaniem.

Akceptacja Ślubowania jest niezbędnym krokiem aby móc korzystać z systemu Usosweb.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Rektoratu UŁ od 15.10.2020 r będzie można zatwierdzić ślubowanie w systemie USOSweb, co jest niezbędne do wpisania Państwa na listę pełnoprawnych studentów UŁ.

Po zatwierdzeniu ślubowania i pod warunkiem, dostarczenia przez każdego studenta do Dziekanatu potwierdzenia opłaty za legitymację studencką, Dziekanat wyda następujące dokumenty:

– umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne,
– legitymację studencką,

Obowiązkiem Państwa jest podpisanie umowy.

Potwierdzenie opłaty za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Łódzki
Filia w Tomaszowie Mazowieckim
BANK PEKAO S.A. II O/Łódź
33 1240 3028 1111 0010 3777 9848

Potwierdzenie opłaty za legitymację studencką należy dostarczyć do Dziekanatu w dniu odbioru legitymacji studenckiej.

Potwierdzenie opłaty dostarczają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany.

Regulacje związane z odpłatnością za studia:
Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 186 Rektora UŁ z dnia 30.09.2020 r. w sprawie rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 186 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2020/2021

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Nowe konta pocztowe

Szanowni Państwo,

przypominamy Państwu, że wszyscy studenci (również starszych lat) otrzymali adresy pocztowe według wzoru:

UL(Twój_UsosOsId)@edu.uni.lodz.pl

Adresy te znajdują się w USOS`ie. Proszę o regularne logowanie się z tych adresów na pocztę oraz korzystanie po zalogowaniu z oprogramowania MS Teams, który jest obowiązującym komunikatorem
w Uniwersytecie Łódzkim służącym do prowadzenia zajęć on-line. Uruchomienie Teams`ów bez uprzedniego zalogowania może skutkować rożnymi komplikacjami (np. brakiem zajęć w kalendarzu).
Dane logowania oraz instrukcje dostępu do konta zostały Państwu rozesłane na wszystkie dotychczasowe adresy mailowe, którymi dysponował uniwersytet.

(Szanowni Państwo, po zalogowaniu na nowe konto w http://outlook.uni.lodz.pl/ i wybraniu aplikacji MS Teams dołączenie do zajęć możliwe jest po uprzednim utworzeniu ich przez wykładowcę tj. od 24 do 48 godzin przed planowanymi zajęciami online w aplikacji MS Teams )

Od teraz wszystkie maile związane ze studiami będziemy przesyłać na konto

UL(Twój_usososid)@edu.uni.lodz.pl
– czyli logujesz się UL(Twój_usososid)@edu.uni.lodz.pl, ale wysyłasz i odbierasz wiadomości jako imię.nazwisko@edu.uni.lodz.pl.

Na Twoją prywatną skrzynkę mailową nie będą przychodzić już żadne wiadomości, chyba że zapomnisz loginu lub zgubisz hasło dostępu do Active Directory.

Jeśli zapomnisz loginu lub hasła, wejdź na logowanie.uni.lodz.pl – tam wszystko załatwisz.!!!

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku (2020/2021)

INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2020/2021
w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia
w semestrze zimowym od 1 października 2020r.

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”(Course of OSH in University of Lodz) tj:

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim.

Nie ma możliwości „przepisania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już Szkolenie BHP w UŁ) – zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do „Szkolenia z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”, dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta, przyjętych w ramach programu Socrates-Erasmus itp.

Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akademickim 2020/2021 dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2020 r. – Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Logowanie
Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do systemu USOSweb.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA
z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2020/2021
w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od
1 października 2020r.

Uprzejmie informujemy, że na uczelnianej platformie e-learningowej został umieszczony e-kurs dla przedmiotu „Prawo autorskie”:

Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki.

E-kurs „Prawo autorskie” jest przeznaczony do samokształcenia. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi studenci powinni rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu.

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu

Aby zaliczyć e-kurs „Prawo autorskie” w Uniwersytecie Łódzkim należy:

 • otworzyć stronę WWW https://moodle.uni.lodz.pl
 • zalogować się na platformie eCampus UŁ
 • wejść do e-kursu Prawo autorskie 2020 i zarejestrować się, używając klucza dostępu
 • zapoznać się z umieszczonymi w e-kursie materiałami
 • rozwiązać test zaliczeniowy złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru
 • Po zaliczeniu testu wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS

Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2020/2021  dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2020r. – Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Logowanie
Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do systemu USOSweb.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne) – REKRUTACJA – II TERMIN

II termin rekrutacji na kierunek:

Turystyka i rekreacja – studia stacjonarne I stopnia

Zapisy
Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani (status powinien pojawić się na koncie kandydata do 9 października) powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów – liczy się data stempla pocztowego na adres:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:
Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:
budynek Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:
09.10.2020 (piątek) godz. 9.00 – 15.00
12.10.2020 (poniedziałek) godz. 9.00 – 15.00

Kontakt do podkomisji:
adres e-mail: filiaul@uni.lodz.pl
numer telefonu: 44 724-97-20 – poniedziałek – piątek w  godzinach 10.00 – 13.00

Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!!

Przyjmowanie dokumentów zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w UŁ.

Wymagane dokumenty;
– 
świadectwo dojrzałości kserokopia (oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej kserokopia (oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Dodatkowe dokumenty:

 • W przypadku braku oceny z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania ze zwiększona aktywnością fizyczną i pływaniem. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej.

W kategorii: Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 24.07.2020 r.

Komunikat dotyczy wprowadzenia wytycznych dotyczących bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w siedzicie Uniwersytetu Łódzkiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Treść komunikatu dostępna TUTAJ>

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Legitymacja studencka – ważność.

Poniżej znajdują się linki z informacjami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →
Page 1 of 14 12345...»