Studia podyplomowe - jedyne w Polsce

Archiwum dla Ogólne

Studia podyplomowe – jedyne w Polsce

Zapraszamy na jedyne w Polsce studia podyplomowe ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE EVENTAMI

DLA KOGO?

– Dla wszystkich zainteresowanych pracą w przemyśle spotkań oraz branży mice
NAUCZYMY WAS:

– Planowania, organizacji, rozliczania eventów

– Projektowania i wizualizowania wydarzeń

– Logistyki imprez masowych min. imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych oraz z sektora turystyki biznesowej

– Pracy z ludźmi i dla ludzi

– Reagowania w sytuacjach krytycznych, identyfikacji potencjalnych zagrożeń

– Marketingu i reklamy eventów

ZASADY PRZYJĘCIA:

– Ukończenie co najmniej pierwszego stopnia studiów

– Złożenie w dziekanacie Filii odpisu dyplomu, kwestionariusza osobowego, 1 zdjęcia, kserokopii dowodu osobistego

ZAPRASZAMY!!!

W kategorii: Ogólne, Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne)

Zostaw komentarz (0) →

Rekrutacja na Turystykę i Rekreacje przedłużona

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Turystyka i Rekreacja została przedłużona.

Zapraszamy!!!

Rejestracja na:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

 

Zapraszamy do zapoznania się i polubienia naszych stron:

https://www.facebook.com/turystykairekreacjaTM

https://www.facebook.com/spotkaniaprzyglobusie/

https://www.facebook.com/wezprzyszloscwswojerece

W kategorii: Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Rekrutacja na studia stacjonarne

Rekrutacja na kierunki stacjonarne (dzienne) – Leśnictwo, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków:

Zapisy na kierunki stacjonarne trwają od 09-05-2018 r. do 09-07-2018 r.

Rejestracja na:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

 

 

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) →

LEŚNICTWO – studia stacjonarne – REKRUTACJA 2018/19

II Rekrutacja od 26 lipca do 3 września 2018r.

I Rekrutacja od 9 maja do 9 lipca 2018 r.

Link rekrutacyjny: |
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!! Szanowni Kandydaci – po zakwalifikowaniu w systemie rekrutacji na kierunek LEŚNICTWO – studia stacjonarne – prosimy o złożenie dokumentów w dziekanacie Filii UŁ – do 24 lipca 2018 r.

Matematyka lub Biologia – wymagana na Świadectwie Dojrzałości

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów
poniedziałek – piątek godz. 8 – 15
sobota – 9 – 13

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pokój 2
tel. (44) 724 97 20,


Rekrutacja
1. Internetowa rektutacja strona http://rekrutacja.uni.lodz.pl
2. wymagane dokumenty;
– ś
wiadectwo dojrzałości
– 2 fotografie
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)
– kserokopia dowodu osobistego (czytelna)

W kategorii: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne

Zostaw komentarz (0) →

Program ABSOLWENT

Szanowni Państwo,
Oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w załączeniu przesyła informacje o programie pilotażowym „ABSOLWENT” skierowanym do szkół wyższych i organizacji pozarządowych uprawnionych do składania wniosków w ramach konkursu.
Celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.
Bardzo prosimy o przeanalizowanie założeń programu, gdyż  zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami obniża wskaźnik do naliczania  kosztów wpłat na PFRON.
Wnioski w ramach ogłoszonego konkursu mogą być składane od dnia 21 maja 2018 do dnia 20 lipca 2018 roku

W załączeniu:
Procedury programu oraz link do strony PFRON wraz z kartą oceny formalnej i merytorycznej
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-z-dnia-21-maja-2018-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/
W sprawach dotyczących programu, procedur realizacji programu oraz trwającego konkursu konsultacji udziela Pani Barbara Czyżak e-mail barbara_czyzak@pfron.org.pl
Wszelkie wątpliwości i problemy realizacyjne dotyczące programu mogą być zgłaszane na adres programy@pfron.org.pl

Ogłoszenie

Ulotka Informacyjna

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

 

ULOTKA  INFORMACYJNA

Pilotażowy program „ABSOLWENT”

(zatwierdzony uchwałą nr 12/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r.)

 

Celem programu ,,ABSOLWENT” jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Cel programu będzie realizowany poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON. Ogłoszenia o konkursach zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

UWAGA! Aktualnie z dniem 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Wnioski w ramach ogłoszonego konkursu mogą być składane
od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 20 lipca 2018 roku.

 

 1. Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:

 • szkoły wyższe – publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183,
  z późn. zm.), a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511),

które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów,

Uwaga!       Warunkiem złożenia wniosku, w przypadku organizacji pozarządowej, jest statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

W/w podmioty mogą złożyć wniosek wspólny. Na etapie składania wniosku Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, musi wiązać Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu. W przedmiotowej umowie musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider.

 1. Kto będzie mógł otrzymać pomoc w ramach programu

Beneficjentami ostatecznymi programu są:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej;

Uwaga!    Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) mogą być wyłącznie beneficjentami obszaru w zakresie zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Przez absolwenta szkoły wyższej należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu, pozostającą bez zatrudnienia;

 • Jakie działania będzie można prowadzić na rzecz osób niepełnosprawnych

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 • Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:
 • koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu;
 • koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
 • koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się
  i w dostępie do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej;
 • Obszaru B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
 • w przypadku zadania 1 (zdobycie uprawnień zawodowych), w szczególności określone w odrębnych przepisach koszty zdobycia uprawnień zawodowych;
 • w przypadku zadania 2 (kursy i szkolenia zawodowe, specjalizacyjne), w szczególności:
 1. koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych,
 2. koszty zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania kursu/szkolenia
  – w przypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania;
 • w przypadku zadania 3 (odbycie stażu aktywizacyjnego), w szczególności:
  1. koszty stypendium stażowego (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy),
  2. koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego, pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu stażu (nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia).
 • Obszaru C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

UWAGA!    Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami programu w ramach obszarów B i C programu, mogą otrzymać ze środków programu dodatek motywacyjny w przypadku, gdy ponoszą dodatkowe koszty aktywizacji zawodowej, w szczególności takie jak: koszty związane z dojazdem, usługą tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną.

Uwaga!       Dodatek stanowi świadczenie na rehabilitację zawodową, wypłacane ze środków finansowych PFRON (dodatek nie jest częścią wynagrodzenia beneficjenta ostatecznego).

 1. Zasady składania wniosków i rozpatrywania wniosków

Wnioski składane są w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Decyzje finansowe PFRON

Wnioski złożone w ramach konkursu oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu PFRON.

Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON na podstawie stanowiska komisji konkursowej.

Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Oddziałach PFRON.

 Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „ABSOLWENT” znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) →

Zmiana procedur przeprowadzania egzaminów licencjackich i magisterskich

Zgodnie z Zarządzeniami nr 68 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06-04-2016 r. w sprawie: zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury anty plagiatowej i ich archiwizacji
w Uniwersytecie Łódzkim zmianie ulegają procedury przeprowadzania
egzaminów licencjackich i magisterskich.

Uruchomiony został moduł APD (Archiwum Prac Dyplomowych) powiązany z systemem USOS i USOSWEB, służący do przechowywania i weryfikacji prac dyplomowych studenta.

pdf  Instrukcja korzystania z modułów (APD) dla Opiekuna pracy/Promotora – Kierującego pracą

pdf  Instrukcja korzystania z modułów APD dla Kierującego pracą i recenzentów

pdf  Instrukcja korzystania z modułów APD dla studentów

pdf  Dodatkowa informacja do instrukcji APD dla studentów

 

Logowanie do modułu odbywa się za pośrednictwem strony: https://apd.uni.lodz.pl

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

JUWENALIA

PROGRAM  VIII  JUWENALIÓW  SPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

pod hasłem

  „GRAMY DLA JULKI”

 18.05.2018 r. (piątek)

 TENIS STOŁOWY

9.00 –Początek turnieju tenisa stołowego dla kobiet i mężczyzn (studentów i pracowników) UŁ (sala UŁ ul. Tamka 12)

Osoba odpowiedzialna za organizację: mgr Jarosław Adamczyk
jadamczyk@uni.lodz.pl

Termin zgłoszeń: do 17. 05. 2018 r. do godz. 11.00

PŁYWANIE

 10.30            Sztafety wydziałowe 6 x 50 (pracownicy i studenci)

                        Konkurencje indywidualne dla pracowników:

                        100 m mężczyzn poniżej 40 roku życia

                        100 m mężczyzn powyżej 40 roku życia

                        100 m kobiet poniżej 40 roku życia

                        100 m kobiet powyżej 40 roku życia

                        Konkurencje indywidualne dla studentów:

100 m studentki

100 m studenci

(pływalnia CWFiS UŁ)

Osoba odpowiedzialna za organizację: mgr Piotr Antoniak

pantoniak@uni.lodz.pl

mgr Anna Milczarek

amilczarek@uni.lodz.pl

Termin zgłoszeń do 17. 05. 2018 r. do godz. 11.00

PIŁKA SIATKOWA

9.00 – 12.00 Początek turnieju wydziałowych drużyn pracowników i studentów (możliwe zespoły mieszane) oraz uczniów PLO UŁ

(hala w CWFiS UŁ)

Osoba odpowiedzialna za organizację:  mgr Bogdan Kobierecki

bkobierecki@uni.lodz.pl

Termin zgłoszeń drużyn: do 17. 05. 2018 r. do godz. 11.00

TENIS ZIEMNY

9.30  Początek turnieju  dla pracowników UŁ (korty AZS, ul. Lumumby 22/26).

Osoba odpowiedzialna za organizację i zapisy: mgr Piotr Korus

piotrkorus@uni.lodz.pl

Termin zgłoszeń: do 17. 05. 2018 r. do godz. 11.00

PIŁKA KOSZYKOWA

12.00 – 14.00 Początek turnieju wydziałowych drużyn pracowników i studentów UŁ oraz uczniów PLO UŁ (mogą być mieszane)

(hala CWFiS UŁ).

Osoba odpowiedzialna za organizację: mgr Michał Chojecki

mchojecki@uni.lodz.pl

14.00 Turniej rzutów za 3 pkt.

Termin zgłoszeń: do 17. 05. 2018 r. do godz. 11.00

PIŁKA NOŻNA

  9.00 – 13.00  Turniej międzywydziałowych drużyn studentów UŁ oraz uczniów PLO UŁ

                        Maksymalnie 8 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń)

 (hala w CWFiS UŁ)

 Osoba odpowiedzialna za organizację: mgr Krzysztof Mielczarek

kmielczarek@uni.lodz.pl

Termin zgłoszeń: do 17. 05. 2018 r. do godz. 11.00

TURNIEJ WYCISKANIA LEŻĄC  K i M (50% masy ciała)

11.00 – 13.00  turniej dla pracowników i studentów UŁ

(siłownia męska CWFiS UŁ)

Osoba odpowiedzialna za organizację:  mgr Krzysztof Plesiewicz

k.plesiewicz@uni.lodz.pl

Termin zgłoszeń: do 17. 05. 2018 r. do godz. 11.00

ZAJĘCIA REKREACYJNE DLA WSZYSTKICH

(nie są potrzebne wcześniejsze zgłoszenia)

11.00 – 12.00 HIT FITNESS – FITBAAL  

mgr Urszula Doboszyńska    udoboszynska@uni.lodz.pl

 – mgr Iwona Kobierecka          ikobierecka@uni.lodz.pl

(CWFiS UŁ)

12.00 – 13.30 MARATON POWITANIA SŁOŃCA

– mgr Jolanta Motyl    jpaczpias@uni.lodz.pl

(CWFiS UŁ)

14.30   Zakończenie z rozdaniem nagród na „PIKNIKU” (obok hali CWFiS UŁ)

 

PODCZAS TEGOROCZNYCH JUWENALIÓW SPORTOWYCH POD HASŁEM

„GRAMY DLA JULKI”

BĘDZIEMY KWESTOWAĆ, WSPIERAJĄC JEJ LECZENIE.

JULKA SIWIŃSKA JEST CÓRKĄ PRACOWNICY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, CHORUJE NA PORAŻENIE MÓZGOWE I AUTYZM

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) →
Page 1 of 12 12345...»