Stypendium rektora

Archiwum dla Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Stypendium rektora

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
W roku akademickim 2017/2018 wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą generowane w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów od 25.09.2017 do 15.10.2017. Wygenerowany za pomocą systemu wniosek wraz z oświadczeniem i załącznikami należy złożyć w okresie od 16.10.2017 do 23.10.2017 w Dziekanacie Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pok. 02

Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do stypendium rektora dla najlepszych studentów wylicza się średnią ważoną z roku studiów z roku akademickiego 2016/2017.

Wszystkie osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego 2016/2017 (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe) muszą być potwierdzone zaświadczeniami. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcie punkty nie zostaną przyznane.
Szczegółowe warunki przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

  • Starając się o stypendium rektora należy zaliczyć rok studiów do 30 września 2017 r. (zaliczenie roku nie może być warunkowe). Zgodnie z regulaminem sesji – wszystkie oceny muszą być wpisane w systemie USOSweb najpóźniej ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. 24.09.2017 r.
  • O stypendium rektora może się starać student, który otrzymał za rok studiów w roku akademicki 2016/2017 średnią ważoną ocen, nie mniejszą niż 4,00. Średnia ocen jest wyliczana zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UŁ.
  • Student studiujący na kilku kierunkach może otrzymać świadczenia tylko na jednym kierunku, wskazanym przez studenta.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolski,jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.


Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo nieobejmujące wymaganych załączników mogą pozostać nierozpatrzone.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczeni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innym wydziale niż Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Niezłożenie zaświadczenia albo złożenie go po 23 października jest jednoznaczne z niespełnieniem warunku uzyskania punktów za wysoką średnią ocen.

Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademickim, na który został złożony wniosek o stypendium rektora tzn. wniosek złożony w roku akademickim 2017/2018 powinien zawierać osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2016/2017.

Za poszczególne rodzaje osiągnięć: średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe przyznane może być nie więcej niż po 50 punktów. Punkty te sumują się. Całkowita suma punktów stypendialnych nie może przekroczyć 200 punktów.

Stypendium Rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ. Stypendium przyznawane jest w skali czterostopniowej. Wysokość stypendium i jego zróżnicowanie dla poszczególnych stopni ustala Rektor w porozumieniu z URSS.

Stypendium Rektora przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane jest na podany numer konta bankowego studenta począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Wypłaty dokonywane są do końca każdego miesiąca, za wyjątkiem stypendium za październik, które jest wypłacane do końca listopada.

Od negatywnej decyzji UKS-S można odwołać się najwcześniej w dniu jej otrzymania, ale nie później niż 14 dni od jej odbioru.

Wniosek za w/w stypendium Rektora należy złożyć w dziekanacie Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3 maja 65/67 pok. 02

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

STUDENCKIE GRANTY BADAWCZE

Szanowni Studenci, poniżej informacje dotyczące Studenckich Grantów Badawczych.

Szczegóły są dostępne na stronie Projektu studenckiegranty.uni.lodz.pl

 

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Konferencja dla studentów

Drodzy Studenci!

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w konferencji pt. „Dzikie zwierzęta wśród nas. Dobrostan wybranych gatunków nieudomowionych, rehabilitacja, etyczne postępowanie.”, której Organizatorami są Stowarzyszenie Ludzie dla Zwierząt ANIWEL oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi.

Konferencja odbędzie się 25 listopada w Warszawie, w Hotelu Felix.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, dla studentów przygotowaliśmy specjalną zniżkę – podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego wystarczy, że wpiszecie w pole RABAT hasło STUDENT, dzięki czemu będzie Wam przysługiwała cena 199zł brutto.

Na konferencji wystąpią znani w świecie wielbicieli zwierząt naukowcy, teoretycy i praktycy – m.in. prof. Wojciech Pisula, prof. Andrzej Elżanowski, dr Robert Mysłajek, czy Paweł Średziński (autor akcji #jestemzłosiem). Każdy Prelegent zabierze uczestników w odrobinę inny zwierzęcy świat, kładąc jednocześnie kres dezinformacji, lękowi i mitom pokutującym w społeczeństwie na temat dzikich mieszkańców naszego kraju. Zaproszeni Prelegenci to osoby, które miały i mają cały czas realny wpływ na sytuację dzikich zwierząt w Polsce. Prowadzone przez nich badania, obserwacje, rehabilitacja i inne działania służą jednemu – by zwierzętom żyło się jak najlepiej oraz abyśmy im jak najmniej szkodzili.

W ramach konferencji uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa, materiały konferencyjne oraz będą mogli korzystać z wegańskiego poczęstunku i lunchu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji.

Wydarzenie n FB -> http://bitly.com/DzikieZwierzetaWsrodNas.
Strona www -> http://dzikie-zwierzeta.aniwel.pl/

P.S. Jeśli ktoś z Was nie ma kompletnie funduszy, a bardzo chciałby wziąć udział w konferencji, to prosimy o maila na adres konferencja.dzikie@gmail.com – jeśli zostaną wolne miejsca, będzie możliwość bezpłatnego udziału BIERNEGO w konferencji.

W kategorii: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Egzaminy 2016/2017 – sem. LETNI

Egzaminy 2016/2017 – sem. letni

Rok I
Mikologia – dn.  godz. dr inz. Tomasz Kuc
Nauka o surowcu drzewnym dn. . godz. dr inż. Zbigniew Karaszewski
Statystyka matemat. dn. r. godz.  dr Joanna Gonicka 
Botanika leśna  dn. . godz. – dr inż. Jacek Adamczyk
Fizjologia roślin drzewiastych E dn. .  godz.  – dr hab. Małgorzata Arasimowicz-Jelonek
Hydrologia – dn.   r. godz.  – dr Przemysław Tomalski –
Gleboznawstwo leśne E  dn. . godz. dr inż. Adam Cieśla
Fitosocjologia leśna E dn. godz. – dr inż. Krzysztof Olejniczak
Geomatyka leśna dn.  r. godz.- dr inż Grzegorz Zajączkowski

Rok II
Fitopatologia leśna – dn.  godz. – dr inż. Tomasz Kuc
Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwo  E dn. godz. dr hab. Jan Kowalczyk, prof. nadzw. UŁ
Entomologia Leśna Eprof. dr hab. Sławomir Mazur
Produkcyjność lasu dn.dr inż. Dariusz Pieniak
Typologia E – dn.  r.  . godz. – dr inż. Adam Cieśla
Szczegółowa HL E – dn. . godzdr inż. Bartosz Pewniak

Rok III
Użytkowanie lasu  E – dn. .  godz. – dr inż. Zbigniew Neugebauer
Urządzanie lasu Edn.   – dr inż. Katarzyna Żak
Inżynieria leśna E –  dn.   r. godz.   – dr inż. Józef Szewczyk
Ergonomia i ochr. pracy  dn. r. godz.  . – dr hab. Krzysztof Leszczyński
Lektorat  dn. . godz.
Ekonomika leśnictwa  dn. dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ


W kategorii: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Instytut Nauk Leśnych – kierunek leśnictwo

STUDENCI W PUSZCZY

W dniach 10-12 czerwca 2013 r. studenci trzeciego roku leśnictwa w Instytucie Nauk Leśnych Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyli ćwiczenia terenowe oraz zajęcia fakultatywne w Puszczy Białowieskiej pod opieką dr Doroty Zawadzkiej oraz dra Stanisława Dobrowolskiego.

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce – powstał w 1921 r. Został powołany aby chronić ostatnie na niżu Europy lasy naturalne o cechach pierwotnych. Symbolem Parku jest żubr, który jednocześnie jest największym ssakiem Europy.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

W ramach zajęć studenci mieli okazję zwiedzić Park Pałacowy utworzony przy nieistniejącej już rezydencji carskiej. Obecnie w parku znajduje się ok. 90 gatunków drzew i krzewów, pomiędzy którymi rozciągają się malownicze łąki z bujną roślinnością kwiatową. Na terenie Parku Pałacowego znajduje się także siedziba dyrekcji oraz biura BPN i Muzeum Przyrodniczo-Leśne. Można w nim zobaczyć wiele interesujących ekspozycji związanych z Puszczą Białowieską, np.: charakterystyczne zbiorowiska roślinne, zjawiska przyrodnicze, procesy ekologiczne oraz zwierzęta, grzyby i rośliny.

Studenci mieli okazję zobaczyć także przebudowywane obecnie drzewostany „pocenturowskie” – powstałe w wyniku rabunkowej gospodarki przed i po I wojnie światowej, odnowienia naturalne, bagna i łąki, które częściowo zostały uznane za użytki ekologiczne i są systematycznie wykaszane w celu zachowania siedlisk rzadkich gatunków ptaków oraz gruntową szkółkę leśną Nadleśnictwa Hajnówka i Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” Nadleśnictwa Białowieża.

Szkółka leśna Nadleśnictwa Hajnówka zajmuje powierzchnię 5,50 ha. Prowadzi się na niej produkcję sadzonek drzew, które występują naturalnie w Puszczy Białowieskiej. Wszystkie sadzonki pochodzą z nasion zebranych wyłącznie z wyselekcjonowanych drzewostanów rodzimych. Szkółką kieruje leśniczy Jerzy Sieduń. Zasadniczym celem szkółki jest produkcja materiału sadzeniowego na potrzeby nadleśnictw puszczańskich (Białowieża, Browsk i Hajnówka) oraz prywatnych odbiorców zalesiających grunty porolne. W szkółce produkowane są następujące gatunki lasotwórcze: sosna zwyczajna, świerk pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, klon zwyczajny, olsza czarna. Szkółka składa się z czterech kwater, kompostowni oraz systemu nawodnienia. Ciekawym faktem jest, że szkółka nie ma problemów ze szkodnikami owadzimi.

Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” został utworzony w 1998 roku w Nadleśnictwie Białowieża, w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Ośrodek ma do dyspozycji 50 miejsc w salach edukacyjnych oraz sprzęt audiowizualny, dzięki czemu mogliśmy wysłuchać prezentacji na temat Puszczy Białowieskiej, jej formach i sposobach ochrony.

Po prezentacji udaliśmy się w teren, gdzie mogliśmy zobaczyć m.in. zamierające drzewostany spowodowane gradacją kornika drukarza, metody grodzenia i zabezpieczania upraw przed szkodami od zwierzyny, powierzchnię doświadczalną z naturalnym odnowieniem jodły pospolitej oraz jedną z polan, na której często można zobaczyć żubry; nam się niestety nie udało. Na zakończenie zajęć studenci przeszli Szlakiem Dębów Królewskich, który przybliżył im dawne czasy. Szlak ten rozpoczyna się i kończy na polanie Stara Białowieża (ok. 6 km na północ od Białowieży). Uroczysko przylega do koryta rzeki Łutownia.

Według tradycji to w Starej Białowieży miał się znajdować dwór myśliwski, pochodzący z XVI wieku – z okresu panowania Zygmunta Starego. Znaleziono w tym miejscu fundamenty zabudowań, piec oraz rozsiane na terenie całego uroczyska kurhany.

 

W 1976 roku z inicjatywy Jacka Wysmułka i Lecha Miłkowskiego wytypowano miejsce z dużym skupiskiem dębów o wymiarach pomnikowych. Uroczyste oddanie szlaku Królewskich Dębów do użytku nastąpiło 11 maja 1979 roku. Pierwotnie szlak tworzyły 24 dęby (obecnie 22). Każde drzewo posiada tabliczkę z nazwą, opisem, wymiarami i wiekiem. Szlak ma przybliżać zwiedzającym sylwetki władców Polski i Litwy oraz ich związki z Puszczą Białowieską.

 

Najważniejsze są potrzeby hodowlano-ochronne. Jedna trzecia obszaru jest całkowicie wyłączona z użytkowania. Zrezygnowano także z występujących powszechnie wieków rębności oraz zostawia się 5-20% wydzieleń drzew bez prowadzenia zabiegów oraz z martwym drewnem (szczególnie liściaste oraz dziuplaste). Zręby zupełne w przypadku drzewostanów niezgodnych z siedliskiem są ograniczane do minimum. Preferowane są natomiast naturalne odnowienia lasu poprzez cięcia stopniowe i odsłanianie młodszego pokolenia. Wszelkie działania mają na celu zachowanie tych przyrodniczo cennych obszarów.

Wyjazd był bardzo owocny i – zdaniem studentów, powinien być kontynuowany w latach następnych.

Sierpień 2013 r.

Autorzy tekstu: Marta Kędziora, Iwona Ludwiczak, Anna Makowska

W kategorii: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne

Zostaw komentarz (0) →
Page 3 of 3 123