Uwaga - ważne informacje.

Archiwum dla Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Uwaga – ważne informacje.

Ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną władze Uniwersytetu Łódzkiego podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych, egzaminów i konsultacji do 14 kwietnia 2020 r. od środy,
11 marca włącznie.

Szczegółowe informacje będziemy uzupełniać na bieżąco w związku z wirusem.

Komunikat Rektora w związku z rozporządzeniem Premiera RP – nowe ograniczenia w związku z epidemią COVID19

Od dnia 12-03-2020 r. do 14-04-2020 r. dziekanat w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowiecki będzie nieczynny.
Kontakt tylko mailowy lub telefoniczny w godzinach od 9:00 do 13:00, dane kontaktowe dostępne tutaj.

Na podstawie Zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020 r.
Legitymacje studenckie i doktorskie zachowują swoją ważność do dnia
31 maja 2020 r.

Biblioteka Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim nieczynna do odwołania.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy biblioteka.filiaul@uni.lodz.pl

O dalszych decyzjach Rektor będzie informował na stronie www.uni.lodz.pl, Facebooku, Instagramie i Twitterze.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW na semestr letni 2019/2020

W związku  z  sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz decyzję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie odwołania wszystkich zajęć dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego do 14 kwietnia 2020 r.

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów informuje, że dodatkowa tura
zostanie uruchomiona po wznowieniu zajęć dla studentów na Uniwersytecie
Łódzkim, o czym poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA SEMEST LETNI  2019/2020

DOTYCZY TYLKO

– gospodarki przestrzennej na
Wydziale Nauk Geograficznych

– leśnictwa  Filia w Tomaszowie Mazowieckim

– informatyki na Wydziale Fizyki i
Informatyki

– analiza danych na Wydziale
Matematyki i Informatyki

NIE
DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY POBIERAJĄ STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM
2019/20

Centrum
Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja
Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że 18 marca 2020 r.
zostanie otwarta dodatkowa tura składania wniosków o stypendium rektora dla
kierunków:

– gospodarka
przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych

– leśnictwo
Filia w Tomaszowie Mazowieckim


informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki

– analiza
danych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Tura
zostanie uruchomione, ponieważ studenci tych kierunków ukończyli studia (3,5
letnie studia inżynierskie) w związku z czym pozostały nam dodatkowe miejsca na
semestr letni 2019/20 r.

Wnioski będą
przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

 1. 18.03–24.03.2020 r. – rejestracja wniosków
  przez platformę USOSweb oraz drukowanie i składanie zarejestrowanych wniosków w
  formie papierowej wraz z oświadczeniem w dziekanacie swojego wydziału;
 2. 25.03-28.03.2020 r. – tworzenie list
  rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na
  lata, tryb i formę studiów);
 3. 30.03.2020 r. – przesłanie gotowych
  list rankingowych do COSiD- SB
 4. 01.04.2020 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S
 5. Wypłata świadczeń nastąpi 24.04.2020 r.
  z wyrównaniem za III 2020 r.

Student, aby
otrzymać stypendium rektora na semestr letni  2019/2020, powinien:

Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę
„Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w
zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.

Następnie Student będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku,
na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.

Obowiązkiem Studenta jest weryfikacja danych osobowych
zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne
lub nieuzupełnione, powinien zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału w celu
ich uzupełnienia.

Student zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego,
na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do
formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Student nie wykonuje żadnych
kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Student chce zmienić numer konta,
zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto
bankowe studenta. Bez podania numeru konta Student nie zostanie przepuszczony
przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że
wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w
terminie do 24 .03.2020 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na
jedno konto podane przez studenta.

Student ubiegający się o stypendium rektora musi uzyskać
wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i
programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2019 r.,
zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych.

Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki
2018/2019, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Stypendium rektora może być
przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na
który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum
4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w
ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez
Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być
wypełnione zgodnie z informacją na ekranie. Ważona średnia ocen jest wyliczana
zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych (§30 ust. 3-5).

Student wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe, pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone
przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją
zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia
z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który student składa
wniosek, tzn. za okres 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. W USOSweb dostępny jest
załącznik nr 11 do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane
pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć
do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11 nie będą brane pod
uwagę, Komisja będzie przyznawać 0 pkt). Student zobowiązany jest do poprawnego
uzupełnienia pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz
„Data” przy każdym osiągnięciu.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Student musi
„Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności Student nie może wprowadzać żadnych
zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które
zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Student źle uzupełnił wymagane pola) i
tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy”
z informacją, co należy poprawić.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków
we wniosku, w którym Student wskazał dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne
lub sportowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy”, za pośrednictwem
platformy USOSweb. Student otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o
takiej samej treści, jak w USOSweb.

Po spełnieniu przez Studenta wymaganych formalności, po tym
jak otrzymał wniosek „Cofnięty do poprawy”, Student ponowne musi
„Zarejestrować” wniosek w USOSweb.

Po zarejestrowaniu
wniosku Student:

drukuje wniosek wraz z oświadczeniem z systemu USOSweb
(wygenerowany w pliku pdf);

podpisuje wniosek i oświadczenie oraz potwierdza
własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów
potwierdzających uzyskane osiągnięcia;

do 24.03.2020 r. w Dziekanacie swojego Wydziału składa
wniosek, oświadczenie i komplet dokumentów potwierdzających uzyskane
osiągnięcia.

Zgodnie Regulaminem świadczeń stypendialnych, w przypadku
złożenia wniosku o stypendium rektora w formie papierowej po 24.03.2020 r.,
wnioski będą rozpatrywane negatywnie.

Na Ekranie „0”
Student zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej
kierunków studiów z innych uczelni w kraju.
  Każde ukończone studia z UŁ zostaną
automatycznie zaciągnięte przez system. Stypendium
rektora przysługuje na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i
jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W kategorii: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Komunikat Rektora UŁ

Komunikat Rektora UŁ z dnia 4.03 2020 r. w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Informacja – zarządzenie Rektora UŁ

Informujemy o zarządzeniu nr 94 Rektora UŁ z dnia 2.03.2020 r. w sprawie:
wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Treść aktu znajduje się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Własnych Lex pod linkiem:  https://baw.uni.lodz.pl/d/31399/5/

zarz. nr 94 z 2.03.2020 r..pdf

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku (2019/2020)

INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2019/2020 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2019r.

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”(Course of OSH in University of Lodz) tj:

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim.

Nie ma możliwości „przepisania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już Szkolenie BHP w UŁ) – zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do „Szkolenia z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”, dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta, przyjętych w ramach programu Socrates-Erasmus itp.

Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akademickim 2019/2020 dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2019 r. – Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Logowanie
Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do systemu USOSweb.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2019/2020 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2019r.

Uprzejmie informujemy, że na uczelnianej platformie e-learningowej został umieszczony e-kurs dla przedmiotu „Prawo autorskie”:

Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki.

E-kurs „Prawo autorskie” jest przeznaczony do samokształcenia. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi studenci powinni rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu.

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu

Aby zaliczyć e-kurs „Prawo autorskie” w Uniwersytecie Łódzkim należy:

 • otworzyć stronę WWW https://moodle.uni.lodz.pl
 • zalogować się na platformie eCampus UŁ
 • wejść do e-kursu Prawo autorskie 2018 i zarejestrować się, używając klucza dostępu
 • zapoznać się z umieszczonymi w e-kursie materiałami
 • rozwiązać test zaliczeniowy złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru
 • Po zaliczeniu testu wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS

Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2019/2020  dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2019r. – Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Logowanie
Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do systemu USOSweb.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Zmiana procedur przeprowadzania egzaminów licencjackich i magisterskich

Zgodnie z Zarządzeniami nr 68 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06-04-2016 r. w sprawie: zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury anty plagiatowej i ich archiwizacji
w Uniwersytecie Łódzkim zmianie ulegają procedury przeprowadzania
egzaminów licencjackich i magisterskich.

Uruchomiony został moduł APD (Archiwum Prac Dyplomowych) powiązany z systemem USOS i USOSWEB, służący do przechowywania i weryfikacji prac dyplomowych studenta.

pdf  Instrukcja korzystania z modułów (APD) dla Opiekuna pracy/Promotora – Kierującego pracą

pdf  Instrukcja korzystania z modułów APD dla Kierującego pracą i recenzentów

pdf  Instrukcja korzystania z modułów APD dla studentów

pdf  Dodatkowa informacja do instrukcji APD dla studentów

Logowanie do modułu odbywa się za pośrednictwem strony: https://apd.uni.lodz.pl

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

LEŚNICTWO (S) – EGZAMINY 2019/2020

Egzaminy 2019/2020 – sesja zimowa

Rok I – 01 sem.
Zoologia  E – dn.  r.  godz.  .00dr hab.. Dorota Zawadzka
Chemia – dn. r.   godz. ..00 –  dr inż. Katarzyna Sikora
Matematyka i statyst. matem.  E – dn. 31.01.2020 r.   godz. – dr Joanna Gonicka
Dendrologia  E – dn. r.  godz. dr inż. Jacek Adamczyk
Fizyka dn.  godz.  – dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ
Propedeutyka dn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ
Meteorologia i klimat. leśna – dn.  r. godz. 0 dr hab. Wojciech Jurasz, prof. UŁ
Informatyka – dn.  godz.  – dr Jan Rogowski

Rok II – 03 sem.
Dendrometria  – dn.  r.  godz. 00dr inż. Dariusz Pieniak
Maszynoznawstwo leśne E – dn.  r.  godz. .00dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ
Ekologiczne podst. HL  E – dn.  r.  godz. 00 dr inż. Jarosław Staniaszek
Entomologia leśna  E – dn.  r.  godz. 00 prof. dr hab. Sławomir Mazur
Podstawy łowiectwa – dn.  godz.  – dr inż. Piotr Ozga
Fitopatologia leśna E – dn. 23.02.2020 r.  godz. 12.00 dr inż. Tomasz Kuc

Rok III – 05 sem.
Użytkowanie lasu  E –  dn.  r. godz. 00dr inż. Zbigniew Neugebauer
Ochrona lasu  E – dn. 24.02.2020 r. godz. 18.00dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
System inform. przestrz. – dn.  godz. – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Socjologia / psychologiadn.   r.  godz. .00– dr Tomasz Krakowiak
Podstawy urządzania lasu  E -dn.  r.  godz.  – dr inż Katarzyna Żak

Rok IV – 07 sem.
Prawo i administracja dn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski, prof UŁ
Ekonomia Filozofia/Etyka – dn. godz.  – dr hab, Lech Płotkowski, prof. UŁ
Systemy inf. przestrz.dn. godz.  – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Zarządzanie gospodarstwem leśnym  Edn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski
Edukacja przyrodniczo-leśna- dn. godz. – dr hab. Wojciech Jurasz, prof. UŁ
Filozofia/Ekonomia/Etyka – dn. godz. dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ

W kategorii: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →
Page 1 of 5 12345