Uchwała Senatu UŁ w sprawie zmian w programach studiów prowadzonych w Filii.

Archiwum dla Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia)

Uchwała Senatu UŁ w sprawie zmian w programach studiów prowadzonych w Filii.

Incydentalne zmiany w programach studiów związanych z obowiązującym w RP
stanem epidemii

Uchwała nr 752 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego.

Załącznik – Wydział Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne)

Zostaw komentarz (0) →

Studenckie praktyki zawodowe

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje dotyczące zasad odbywania studenckich praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2.

Zarządzenie dziekana

Poniżej znajduje się:

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Stypendia i zapomogi dla studentów UŁ – pakiet informacji

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18-06-2020 r.

Przedstawiamy zasady składania wniosków o zapomogi, stypendia socjalne oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. Mowa głównie o tych świadczeniach, które będą udzielane w roku akademickim 2020/2021. Poniżej zamieszczono garść informacji dla wszystkim zainteresowanych studentów i doktorantów.

Stypendium socjalne

Wnioski należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, Sprawy Bytowe, ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź.

Dokumenty można składać również poprzez skrzynkę podawczą dostępną w COSiD SB (poniedziałek–piątek, 7.30–14.00)od 1 lipca br. Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie.

Z powodu bieżącej sytuacji epidemicznej zachęcamy studentów do wysyłania wniosków drogą pocztową.

Prosimy o korzystanie z generatora dokumentów – ułatwi on skompletowanie wniosku.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wygenerowany w USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w COSID w taki sam sposób, jak wnioski o przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski należy składać od 1 lipca br.

Wnioski o zapomogę

· na rok akademicki 2019/2020

Wypełnione formularze ze strony oraz wygenerowane i podpisane wnioski z systemu USOSweb można składać mailowo do 30 września br. na odpowiedni adres ze strony.

· na rok akademicki 2020/2021

Tury w USOSweb dla wniosków o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2020/21 będą otwarte od 1 października 2020 r.

Wnioski o stypendium rektora

Termin składania wniosków będzie podany we wrześniu na stronie.

Decyzje o terminach i sposobie przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów, którzy podejmą studia na I roku w roku akademickim 2020/21, zostaną podjęte w późniejszym terminie. Prosimy śledzić najnowsze komunikaty na stronie.

Wezwania do uzupełnienia dokumentów będą wysyłane pocztą elektroniczną na adres uniwersytecki studenta.

Wszystkie informacje są udzielne drogą mailową lub telefoniczną. Kontakt telefoniczny jest dostępny w godz. 9:00–13:00 codziennie z wyłączeniem środy.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Wznowienie opłat za usługi edukacyjne UŁ.

Informujemy, że z dniem 31 maja 2020 r. skończył się okres zawieszenia obowiązku uiszczenia opłat za usługi edukacyjne wprowadzony Zarządzeniem nr 107 Rektora UŁ z dnia 31 marca 2020 r. Dla studentów oznacza to obowiązek uregulowania tych opłat w terminach przesuniętych o okres zawieszenia, czyli termin 15 kwietnia zostaje przesunięty na 15 czerwca 2020 r., a termin 15 maja na 15 lipca 2020 r. itd. 

Przypominamy, że opłaty za usługi edukacyjne zostały obniżone o 20% – w przypadku opłaty ustalonej za jeden semestr, a o 10% – w przypadku opłaty ustalonej za cały rok. Studenci mogą sobie potrącić należną im zniżkę już od pierwszej należnej raty. Procent nalicza się od całej kwoty i odejmuje od wysokości pierwszej raty. Jeśli zniżka jest wyższa od pierwszej raty, wtedy różnica przechodzi na ratę kolejną itd. 

Od 1 czerwca 2020 r. wznawia się również naliczanie odsetek od nieuregulowanych zaległości lub nieterminowych wpłat, w związku z czym zaleca się studentom ich niezwłoczne uregulowanie.

Studenci, którzy znaleźli się obecnie w trudnej sytuacji materialnej mają prawo ubiegać się o ulgi określone w odpowiednich uchwałach Senatu UŁ (416 z 15 kwietnia 2019 r. albo w przypadku cudzoziemców – w 417 z 15 kwietnia 2019 r.)

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Apel Rektora UŁ ws. sytuacji epidemiologicznej.

Szanowni Państwo,

Pracownicy, Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego,

zwracam się do Państwa z apelem i serdeczną prośbą o bezwzględne przestrzeganie moich zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa osobistego pracowników i interesantów na Uniwersytecie Łódzkim. W szczególności bardzo proszę o ograniczenie wizyt w budynkach administracyjnych uczelni tylko do załatwienia spraw absolutnie niezbędnych, niemożliwych do rozstrzygnięcia drogą zdalną, niegromadzenie się, zachowywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z rozmówcami i współpracownikami, rygorystyczne wypełnianie zaleceń dziekanów dotyczących przebywania w obiektach wydziałowych, pracy w laboratoriach, korzystania z bibliotek oraz podczas badań terenowych.

Mój apel ma związek z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce w ostatnich dniach, w tym w województwie łódzkim. Jestem głęboko przekonany, że dotychczasowe działania władz UŁ, a przede wszystkim zrozumienie ograniczeń i przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa przez naszą społeczność akademicką spowodowało, iż na naszym uniwersytecie nie wystąpiło większe ognisko zakażeń, a stwierdzone przypadki infekcji i COVID-19 miały szczęśliwie łagodny przebieg. Ufam, iż stosując się do zaleceń bezpiecznej pracy i zasad jej organizacji zawartych we wprowadzonych regulaminach, unikniemy kwarantanny pracowników lub studentów i ich rodzin, a także przeżywania osobistych dramatów wynikających z infekcji koronawirusem.

Pozostając z wyrazami szacunku, życzę wszystkim dużo zdrowia.

Antoni Różalski

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

IV edycja konkursu Instytutu Metropolitalnego na najlepsze prace dyplomowe

LOGO IM.png

Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Metropolitalnego zapraszamy studentów uczelni do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Pragniemy wyróżnić i nagrodzić najlepsze prace dyplomowe w dwóch kategoriach: 

(1) najlepsza praca licencjacka/inżynierska oraz 
(2) najlepsza praca magisterska.

Mamy nadzieję, że konkurs zmotywuje młodych członków społeczności akademickiej do dalszych prac związanych z problematyką przestrzeni miejskiej. 

W bieżącej edycji Konkursu będą przyjmowane prace, obejmujące następujące zagadnienia: ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego, kształtowanie ładu przestrzennego, mieszkalnictwo, rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych, rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego, ochrona klimatu, środowiska i przyrody, demokracja miejska i partycypacja społeczna, turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne, organizacja edukacji przez samorządy, ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi, polityka społeczna miast.

Zapraszamy serdecznie studentów do nadsyłania ich w formie elektronicznej na adres konkurs@im.edu.pl do dnia 10 lipca 2020 r.!

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: http://im.edu.pl/konkurs/regulamin

Z poważaniem,
dr Jakub H. Szlachetko
Prezes Instytutu Metropolitalnego

unnamed-4.png

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA SEMESTR LETNI 2019/2020

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA SEMESTR LETNI  2019/2020                 DOTYCZY TYLKO KIERUNKÓW

– gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych

– leśnictwo  Filia w Tomaszowie Mazowieckim

– informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

– analiza danych na Wydziale Matematyki i Informatyki

NIE DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY POBIERAJĄ STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że od 5 maja 2020 r. od godz. 12.00 do 12.05.2020 r zostanie otwarta dodatkowa tura składania wniosków o stypendium rektora dla kierunków:

– gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych

– leśnictwo Filia w Tomaszowie Mazowieckim

– informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

– analiza danych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Tura zostanie uruchomiona, ponieważ studenci tych kierunków ukończyli studia (3,5 letnie inżynierskie) w związku z czym pozostały nam dodatkowe miejsca na semestr letni 2019/20 r.

Wnioski będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

05.05 od godz. 12.00 do 12.05.2020 r. – rejestracja wniosków przez platformę USOSweb – wydrukowany i podpisany przez studenta wniosek należy zeskano-wać lub zrobić zdjęcie i odesłać najpóźniej do 12 maja 2020 r. do KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO
na
adres email:

Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych:

studia I stopnia licencjat kod programu  DLGP(14)_N  tylko 6 semestr,  inżynier kod programu DIGP(14) tylko semestr 4 i semestr 6.
magdalena.siemienczuk@geo.uni.lodz.pl

studia II stopnia  tylko 2 rok DUGP(14)_N, etap L-19/20  DUGP(14)4

kinga.napiora@geo.uni.lodz.pl

Leśnictwo Filia w Tomaszowie Mazowieckim

filiaul@uni.lodz.pl

Informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej  monika.filipkowska@fis.uni.lodz.pl

 Analiza danych na Wydziale Matematyki i Informatyki

agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl

Harmonogram prac koordynatorów i UKSS.

 1. 11.05-12.05.2020 r. – tworzenie list rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na lata, tryb i formę studiów);
 2. 13.05.2020 r. – przesłanie gotowych list rankingowych do COSiD- SB
 3. 14.05.2020 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S
 4. Wypłata świadczeń nastąpi 22.05.2020 r. z wyrównaniem od marca 2020 r.

Dziekanat do listy rankingowej dołącza zeskanowane wnioski w formie PDF z zaznaczeniem, które wnioski zawierają osiągnięcia naukowe.

Wnioski w formie papierowej Dziekanat jest zobowiązany do przesłania do COSiD po  zakończeniu przez UŁ pracy zdalnej.

Student, aby otrzymać stypendium rektora na semestr letni  2019/2020, powinien:

Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.

Następnie Student będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku, na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.

Obowiązkiem Studenta jest weryfikacja danych osobowych zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne lub nieuzupełnione, powinien skontaktować się z Dziekanatem swojego Wydziału w celu ich uzupełnienia.

Student zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Student nie wykonuje żadnych kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Student chce zmienić numer konta, zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto bankowe studenta. Bez podania numeru konta Student nie zostanie przepuszczony przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w terminie do 10 .05.2020 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na jedno konto podane przez studenta.

Student ubiegający się o stypendium rektora musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2019 r., zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych.

Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki 2018/2019, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum 4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być wypełnione zgodnie z informacją na ekranie. Ważona średnia ocen jest wyliczana zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych (§30 ust. 3-5).

Student wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który student składa wniosek, tzn. za okres 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. W USOSweb dostępny jest załącznik nr 11 do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11 nie będą brane pod uwagę). Student zobowiązany jest do poprawnego uzupełnienia pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz „Data” przy każdym osiągnięciu.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Student musi „Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności Student nie może wprowadzać żadnych zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Student źle uzupełnił wymagane pola) i tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy” z informacją, co należy poprawić.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków we wniosku, w którym Student wskazał dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne lub sportowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy”, za pośrednictwem platformy USOSweb. Student otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o takiej samej treści, jak w USOSweb.

Po spełnieniu przez Studenta wymaganych formalności, po tym jak otrzymał informację „wniosek cofnięty do poprawy”, Student ponowne musi „Zarejestrować” wniosek w USOSweb.

Po zarejestrowaniu wniosku Student:

drukuje wniosek wraz z oświadczeniem z systemu USOSweb (wygenerowany w pliku pdf);

podpisuje wniosek i oświadczenie oraz potwierdza własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia;

SKANUJE LUB ROBI ZDJĘCIE  I WYSYŁA NA ADRES EMAILOWY KOORDYNATORA  WYDZIAŁOWEGO   W  DZIEKANACIE – wskazany wyżej.

Do 10.05.2020 r.  STUDENT MOŻE WYSŁAĆ SKAN LUB ZDJĘCIA WNIOSKU oraz komplet dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium rektora  po 10.05.2020 r., wnioski będą rozpatrywane negatywnie.

Na Ekranie „0” Student zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej kierunków studiów z innych uczelni w kraju za granicą. Każde ukończone studia z UŁ zostaną automatycznie zaciągnięte przez system.

Stypendium rektora przysługuje na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Treść dokumentu

W kategorii: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne

Zostaw komentarz (0) →

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW na semestr letni 2019/2020

W związku  z  sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz decyzję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie odwołania wszystkich zajęć dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego do 14 kwietnia 2020 r.

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów informuje, że dodatkowa tura
zostanie uruchomiona po wznowieniu zajęć dla studentów na Uniwersytecie
Łódzkim, o czym poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA SEMEST LETNI  2019/2020

DOTYCZY TYLKO

– gospodarki przestrzennej na
Wydziale Nauk Geograficznych

– leśnictwa  Filia w Tomaszowie Mazowieckim

– informatyki na Wydziale Fizyki i
Informatyki

– analiza danych na Wydziale
Matematyki i Informatyki

NIE
DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY POBIERAJĄ STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM
2019/20

Centrum
Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja
Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że 18 marca 2020 r.
zostanie otwarta dodatkowa tura składania wniosków o stypendium rektora dla
kierunków:

– gospodarka
przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych

– leśnictwo
Filia w Tomaszowie Mazowieckim


informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki

– analiza
danych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Tura
zostanie uruchomione, ponieważ studenci tych kierunków ukończyli studia (3,5
letnie studia inżynierskie) w związku z czym pozostały nam dodatkowe miejsca na
semestr letni 2019/20 r.

Wnioski będą
przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

 1. 18.03–24.03.2020 r. – rejestracja wniosków
  przez platformę USOSweb oraz drukowanie i składanie zarejestrowanych wniosków w
  formie papierowej wraz z oświadczeniem w dziekanacie swojego wydziału;
 2. 25.03-28.03.2020 r. – tworzenie list
  rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na
  lata, tryb i formę studiów);
 3. 30.03.2020 r. – przesłanie gotowych
  list rankingowych do COSiD- SB
 4. 01.04.2020 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S
 5. Wypłata świadczeń nastąpi 24.04.2020 r.
  z wyrównaniem za III 2020 r.

Student, aby
otrzymać stypendium rektora na semestr letni  2019/2020, powinien:

Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę
„Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w
zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.

Następnie Student będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku,
na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.

Obowiązkiem Studenta jest weryfikacja danych osobowych
zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne
lub nieuzupełnione, powinien zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału w celu
ich uzupełnienia.

Student zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego,
na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do
formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Student nie wykonuje żadnych
kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Student chce zmienić numer konta,
zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto
bankowe studenta. Bez podania numeru konta Student nie zostanie przepuszczony
przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że
wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w
terminie do 24 .03.2020 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na
jedno konto podane przez studenta.

Student ubiegający się o stypendium rektora musi uzyskać
wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i
programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2019 r.,
zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych.

Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki
2018/2019, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Stypendium rektora może być
przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na
który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum
4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w
ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez
Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być
wypełnione zgodnie z informacją na ekranie. Ważona średnia ocen jest wyliczana
zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych (§30 ust. 3-5).

Student wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe, pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone
przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją
zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia
z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który student składa
wniosek, tzn. za okres 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. W USOSweb dostępny jest
załącznik nr 11 do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane
pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć
do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11 nie będą brane pod
uwagę, Komisja będzie przyznawać 0 pkt). Student zobowiązany jest do poprawnego
uzupełnienia pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz
„Data” przy każdym osiągnięciu.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Student musi
„Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności Student nie może wprowadzać żadnych
zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które
zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Student źle uzupełnił wymagane pola) i
tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy”
z informacją, co należy poprawić.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków
we wniosku, w którym Student wskazał dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne
lub sportowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy”, za pośrednictwem
platformy USOSweb. Student otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o
takiej samej treści, jak w USOSweb.

Po spełnieniu przez Studenta wymaganych formalności, po tym
jak otrzymał wniosek „Cofnięty do poprawy”, Student ponowne musi
„Zarejestrować” wniosek w USOSweb.

Po zarejestrowaniu
wniosku Student:

drukuje wniosek wraz z oświadczeniem z systemu USOSweb
(wygenerowany w pliku pdf);

podpisuje wniosek i oświadczenie oraz potwierdza
własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów
potwierdzających uzyskane osiągnięcia;

do 24.03.2020 r. w Dziekanacie swojego Wydziału składa
wniosek, oświadczenie i komplet dokumentów potwierdzających uzyskane
osiągnięcia.

Zgodnie Regulaminem świadczeń stypendialnych, w przypadku
złożenia wniosku o stypendium rektora w formie papierowej po 24.03.2020 r.,
wnioski będą rozpatrywane negatywnie.

Na Ekranie „0”
Student zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej
kierunków studiów z innych uczelni w kraju.
  Każde ukończone studia z UŁ zostaną
automatycznie zaciągnięte przez system. Stypendium
rektora przysługuje na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i
jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W kategorii: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Informacja – zarządzenie Rektora UŁ

Informujemy o zarządzeniu nr 94 Rektora UŁ z dnia 2.03.2020 r. w sprawie:
wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Treść aktu znajduje się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Własnych Lex pod linkiem:  https://baw.uni.lodz.pl/d/31399/5/

zarz. nr 94 z 2.03.2020 r..pdf

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →
Page 2 of 6 12345...»