Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego poszukuje wolontariuszy

Archiwum dla Administracja podyplomowa (niestacjonarne)

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego poszukuje wolontariuszy

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego poszukuje wolontariuszy na ISU Mistrzostwa Świata Juniorów w Short Tracku, które odbędą się w dniach 2 – 4 marca 2018 roku w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Nabór prowadzony jest tylko do dnia 5 lutego i tylko on-line. Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/mistrzostwa-swiata-juniorow-w-short-tracku-trwa-nabor-wolontariuszy-/

W tym samym miejscu zamieszczona jest prezentacja przygotowana specjalnie dla kandydatów na wolontariuszy, w której przedstawione są obszary i zadania, z którymi będą mogli się zmierzyć.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Stypendium rektora

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
W roku akademickim 2017/2018 wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą generowane w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów od 25.09.2017 do 15.10.2017. Wygenerowany za pomocą systemu wniosek wraz z oświadczeniem i załącznikami należy złożyć w okresie od 16.10.2017 do 23.10.2017 w Dziekanacie Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pok. 02

Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do stypendium rektora dla najlepszych studentów wylicza się średnią ważoną z roku studiów z roku akademickiego 2016/2017.

Wszystkie osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego 2016/2017 (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe) muszą być potwierdzone zaświadczeniami. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcie punkty nie zostaną przyznane.
Szczegółowe warunki przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 • Starając się o stypendium rektora należy zaliczyć rok studiów do 30 września 2017 r. (zaliczenie roku nie może być warunkowe). Zgodnie z regulaminem sesji – wszystkie oceny muszą być wpisane w systemie USOSweb najpóźniej ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. 24.09.2017 r.
 • O stypendium rektora może się starać student, który otrzymał za rok studiów w roku akademicki 2016/2017 średnią ważoną ocen, nie mniejszą niż 4,00. Średnia ocen jest wyliczana zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UŁ.
 • Student studiujący na kilku kierunkach może otrzymać świadczenia tylko na jednym kierunku, wskazanym przez studenta.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolski,jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.


Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo nieobejmujące wymaganych załączników mogą pozostać nierozpatrzone.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczeni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innym wydziale niż Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Niezłożenie zaświadczenia albo złożenie go po 23 października jest jednoznaczne z niespełnieniem warunku uzyskania punktów za wysoką średnią ocen.

Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademickim, na który został złożony wniosek o stypendium rektora tzn. wniosek złożony w roku akademickim 2017/2018 powinien zawierać osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2016/2017.

Za poszczególne rodzaje osiągnięć: średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe przyznane może być nie więcej niż po 50 punktów. Punkty te sumują się. Całkowita suma punktów stypendialnych nie może przekroczyć 200 punktów.

Stypendium Rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ. Stypendium przyznawane jest w skali czterostopniowej. Wysokość stypendium i jego zróżnicowanie dla poszczególnych stopni ustala Rektor w porozumieniu z URSS.

Stypendium Rektora przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane jest na podany numer konta bankowego studenta począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Wypłaty dokonywane są do końca każdego miesiąca, za wyjątkiem stypendium za październik, które jest wypłacane do końca listopada.

Od negatywnej decyzji UKS-S można odwołać się najwcześniej w dniu jej otrzymania, ale nie później niż 14 dni od jej odbioru.

Wniosek za w/w stypendium Rektora należy złożyć w dziekanacie Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3 maja 65/67 pok. 02

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

STUDENCKIE GRANTY BADAWCZE

Szanowni Studenci, poniżej informacje dotyczące Studenckich Grantów Badawczych.

Szczegóły są dostępne na stronie Projektu studenckiegranty.uni.lodz.pl

 

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku (2017/2018)

Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2017/2018  dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2017 r. – Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akademickim 2017/2018  dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2017 r. – Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w Filii UŁ

logo-footer

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego – 2016/2017. dla wszystkich studentów Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się 13 października 2016r. (czwartek) o godz. 11:00.

Serdecznie Zapraszamy.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Rekrutacja na studia podyplomowe

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych – 2016/2017
Podyplomowe Studia:

 • Administracji Sądowej i Mediacji
 • Zarządzanie w strukturach Administracji
 • Agrobiznes

NABÓR TRWA do 30 września 2016r.

Koszt studiów wynosi 3.500 zł. Istnieje możliwość płatności w 7 ratach (7 x 500 zł). 

WYMAGANE DOKUMENTY – druki do pobrania w dziekanacie
a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
b) oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
-wydany przez szkołę wyższą;
c) kwestionariusz osobowy;
d) 2 zdjęcia legitymacyjne;
e) zobowiązanie do pokrycia kosztów;
f) ksero dowodu osobistego(na jednej stronie);
g) teczka aktowa (jasna) na dokumenty.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
w dniach i godzinach:
poniedziałek – piątek – 8.00-15.00
sobota – 9.00 – 13.00

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pok. 2
tel. (44) 724 97 20,   e-mail: filiaul@uni.lodz.pl

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych i naukowo–dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego.

 Wymogi formalne, jakie muszą spełnić uczestnicy Studium to:

 – ukończenie studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) udokumentowane dyplomem.

W kategorii: Administracja podyplomowa (niestacjonarne)

Zostaw komentarz (0) →

Oferta pracy

 

121

 

DUNAPACK EUROBOX POLSKA Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem opakowań   z tektury falistej. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, będącej częścią Prinzhorn Holding, największego branżowego producenta papieru, tektury falistej i opakowań w Europie Środkowej. W Polsce jesteśmy obecni od 1998 r. a nasz zespół liczy ponad  270 pracowników.

Aktualnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Pracownik pomocniczy na produkcji
Miejsce pracy: Przesiadłów k. Ujazdu (pow. tomaszowski)

Do zadań zatrudnionej osoby będą należeć prace pomocnicze na produkcji, w tym odbieranie gotowych opakowań z maszyn i układanie na paletach.

WYMAGANIA:

 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji,
 • Dokładność i rzetelność,
 • Umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na okres min. 3 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@dunapack-eurobox.pl

lub zgłoszenia osobiste pod adresem:

Eurobox Polska Sp. z o.o.

Przesiadłów 1

97-225 Ujazd

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dodać klauzulę: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę EUROBOX Polska  Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą  z dn. 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych Dz..U. .Nr 133 poz. 883)”.

 

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Oferta pracy

Firma produkcyjna HSV Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zatrudni pracownika do działu
administracyjno-księgowego na stanowisko Pracownik biurowy/Asystent księgowości.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe (preferowana rachunkowość)
• min 1 rok doświadczenia w obszarze księgowości
• znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i Outlook
• znajomość Ustawy o Rachunkowości, przepisów podatkowych
• systematyczność i dokładność
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność pracy pod presją czasu
• samodzielność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy
• zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
• otwartość na wiedzę i odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych
obowiązków
• znajomość języka angielskiego
Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

Prosimy o przesyłanie CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) jak również na
przetwarzanie moich danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.” – biuro@hsv.pl

 

a_brzekowska@uml_lodz_pl

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Komunikat Rektora UŁ

KOMUNIKAT REKTORA UŁ
z dnia 27.04.2016r.
w sprawie godzin rektorskich

 1. W dniu 29 kwietnia 2016 r. zarządzam godziny rektorskie we wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych UŁ. od godz. 12:30 do godz. 17:00.
 2. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Zgodnie z delegacją, zawartą w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, w art. 186 ust. 1, Rektor w porozumieniu z samorządem studentów posiada prawo do ustalenia ścisłych kryteriów obowiązujących w danym roku akademickim. Poniżej podajemy podstawowe kryteria, które student ubiegający się o świadczenie musi spełnić:

 1. Obowiązkiem Studenta jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów w dniach 01.10.2015 – 15.10.2015. Wygenerowaną wersję papierową podania wraz załącznikami należy złożyć w dziekanacie najpóźniej do dnia 20.10.2015. (Studencie pamiętaj – brak podpisu powoduje nieważność wniosku!)
 2. Podstawowym kryterium rozpatrywanym przez UKS-S jest uzyskanie przez studenta średniej ocen, wyliczanej arytmetycznie za rok akademicki poprzedzający rok akademicki, na który student złożył wniosek, nie mniejszej niż 4,0000.
 3. Student musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30 września. Podstawą obliczenia średniej ocen są oceny z egzaminów oraz oceny z innych, określonych przez rady wydziałów, przedmiotów z wyjątkiem wychowania fizycznego. Wykaz przedmiotów, o których wyżej mowa dla poszczególnych kierunków dziekan podaje do wiadomości przed rozpoczęciem roku akademickiego w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce.
 4. Dodatkowe osiągnięcia studenta naukowe, artystyczne lub sportowe są punktowane zgodnie z załącznikiem nr 11 do Regulaminu. Obowiązkiem Studenta jest udokumentowanie osiągnięć zgodnie z informacjami przypisanymi danemu osiągnięciu w załączniku nr 11, np. w sprawie konferencji krajowej do wniosku dołączyć kopie materiałów pokonferencyjnych (abstrakt) oraz certyfikat potwierdzający czynny udział i tytuł wygłoszonego referatu, posteru. WAŻNE! Pod uwagę UKS-S bierze tylko osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok, na który student składa wniosek, a więc w okresie 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. Jeżeli student nie spełnia kryterium uzyskania średniej ocen nie mniejszej niż 4,0000, a posiada dodatkowe osiągnięcia, Komisja nie może przyznać mu stypendium, ponieważ nie zastosowałaby się do przepisów Regulaminu.
 5. Stypendia w pierwszej turze przyznawane są dla 9% najlepszych studentów danego kierunku studiów, którzy złożyli wnioski do dnia 20 października. Następnie, po zebraniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy UKS-S rozdysponowuje 1% puli środków przeznaczonych na ten cel. Wnioski złożone po terminie 20 października będą rozpatrywane w późniejszym terminie w obu turach.
 6. Studencie pamiętaj, żeby na wygenerowanym wniosku sprawdzić dane osobowe i adresowe oraz swój numer konta, na który chcesz otrzymywać wypłaty stypendium (uzupełnienie w przypadku jego braku bądź zmiana nr konta jest możliwa w dziekanacie bądź drogą emailową w Centrum Obsługi Studenta).

Pozostałe informacje:

 1. Informujemy, że student niespełniający podstawowego kryterium uzyskania średniej nie mniejszej niż 4,0000, a wykazujący dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe otrzyma decyzję negatywną w sprawie przyznania świadczenia.
 2. Zgodnie z §20 ust. 4 Regulaminu „Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na kolejnym kierunku studiów (dotyczy również studentów innych uczelni, którzy uzyskali zgodę na studiowanie kolejnego kierunku w UŁ), świadczenia, o których mowa w § 5 ust 1 lit. a-e oraz ust. 2 lit. a-e nie przysługują, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. „ wyjaśniamy: jeżeli student ukończył studia pierwszego stopnia-licencjat, na drugim kierunku studiów pierwszego stopnia nie może otrzymać świadczeń, natomiast świadczenia przysługują studentowi na studiach drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, a więc prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra.Odpowiednio, jeżeli student ukończył studia uzupełniające magisterskie lub studia jednolite magisterskie, na drugim kierunku studiów drugiego stopnia lub  studiów jednolitych magisterskich nie może otrzymać świadczeń, natomiast świadczenia przysługują studentowi na studiach trzeciego stopnia-doktoranckich.
 1. Kto może się ubiegać o stypendium rektora dla najlepszych studentów?
  1. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w  § 28, może ubiegać się student: studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, jednakże nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
  2. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w  § 28,  może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w § 28 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
  3. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
 2. Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną według zasad określonych w §33 ust. 1 lit. a-c, f oraz ust. 2-4 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 06.06.2012 r. Wyliczenie średniej następuje na podstawie danych z USOS. W przypadku braku ocen w USOS należy wyznaczyć średnią na podstawie ocen wpisanych do indeksu, w karcie okresowych osiągnięć lub na podstawie protokołów egzaminacyjnych.
 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca włącznie, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.
 4. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych UE.

 

Załączniki:

 1. Regulamin
 2. Zarządzenie Rektora nr 118 z dnia 07-09-2015 w sprawie: określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015/2016
 3. Załącznik nr 11 – dotyczący punktacji za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
 4. Szczegółowy opis procesu składania wniosku – Komunikat dla studentów o sposobie składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →
Page 1 of 2 12