Akty prawne

Zarządzenia wewnętrzne Wydziału Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim:

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenia MNiSW

UCHWAŁY RADY INSTYTUTU TURYSTYKI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Uchwały Filialnej Komisji ds. Jakości Kształcenia

SYLABUSY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA