Aktualności

Stypendium rektora

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
W roku akademickim 2017/2018 wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą generowane w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów od 25.09.2017 do 15.10.2017. Wygenerowany za pomocą systemu wniosek wraz z oświadczeniem i załącznikami należy złożyć w okresie od 16.10.2017 do 23.10.2017 w Dziekanacie Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pok. 02

Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do stypendium rektora dla najlepszych studentów wylicza się średnią ważoną z roku studiów z roku akademickiego 2016/2017.

Wszystkie osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego 2016/2017 (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe) muszą być potwierdzone zaświadczeniami. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcie punkty nie zostaną przyznane.
Szczegółowe warunki przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

  • Starając się o stypendium rektora należy zaliczyć rok studiów do 30 września 2017 r. (zaliczenie roku nie może być warunkowe). Zgodnie z regulaminem sesji – wszystkie oceny muszą być wpisane w systemie USOSweb najpóźniej ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. 24.09.2017 r.
  • O stypendium rektora może się starać student, który otrzymał za rok studiów w roku akademicki 2016/2017 średnią ważoną ocen, nie mniejszą niż 4,00. Średnia ocen jest wyliczana zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UŁ.
  • Student studiujący na kilku kierunkach może otrzymać świadczenia tylko na jednym kierunku, wskazanym przez studenta.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolski,jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.


Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo nieobejmujące wymaganych załączników mogą pozostać nierozpatrzone.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczeni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innym wydziale niż Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Niezłożenie zaświadczenia albo złożenie go po 23 października jest jednoznaczne z niespełnieniem warunku uzyskania punktów za wysoką średnią ocen.

Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademickim, na który został złożony wniosek o stypendium rektora tzn. wniosek złożony w roku akademickim 2017/2018 powinien zawierać osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2016/2017.

Za poszczególne rodzaje osiągnięć: średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe przyznane może być nie więcej niż po 50 punktów. Punkty te sumują się. Całkowita suma punktów stypendialnych nie może przekroczyć 200 punktów.

Stypendium Rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ. Stypendium przyznawane jest w skali czterostopniowej. Wysokość stypendium i jego zróżnicowanie dla poszczególnych stopni ustala Rektor w porozumieniu z URSS.

Stypendium Rektora przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane jest na podany numer konta bankowego studenta począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Wypłaty dokonywane są do końca każdego miesiąca, za wyjątkiem stypendium za październik, które jest wypłacane do końca listopada.

Od negatywnej decyzji UKS-S można odwołać się najwcześniej w dniu jej otrzymania, ale nie później niż 14 dni od jej odbioru.

Wniosek za w/w stypendium Rektora należy złożyć w dziekanacie Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3 maja 65/67 pok. 02

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

VII edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła

Szanowni Państwo,

w związku z naborem na wolontariat w trakcie VII edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival. 2017, który odbędzie się 29-1 października w Łodzi, chcielibyśmy poinformować studentów o tej inicjatywie. W trakcie festiwalu, studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia przy organizacji jednego z największych wydarzeń kulturalno-artystycznych oraz odbycia praktyk studenckich. Więcej informacji dostępne jest na naszej stronie internetowej:

http://lightmovefestival.pl/wolontariat-lmf/

zachęcam również do naszego wydarzenia w serwisie Facebook:

https://www.facebook.com/events/1145095618896345/

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →

Plan 2017/18 Leśnictwo niestacjonarne

Rok akademicki – 2017/2018

Terminy zjazdów LEŚNICTWO: semestr zimowy: – Uwaga ! zmiany

rok I – sem. 01;

X – 14-15; 28-29;
XI – 04-05; 18-19;
XII – 02-03 16-17;
I –  2018 – 13-14; 20-21; 27-28;
II – 3-4

rok II – sem. 03;

X – 28-29;
XI – 04-05; 18-19;
XII – 02-03; 16-17;
I – 2018 – 13-14;  27-28;
II 3-4

rok III – sem. 05

X – 07-08; 21-22;
XI – 04-05; 25-26;
XII – 09-10;
I – 2018 – 20-21;

rok IV – sem. 07

X – 07 ; 21 ;
XI – 04-05; 25-26;
XII – 09-10;
I – 2018 – 20-21;

UWAGA !

rok I – sem. 01
dn. 2017 r.

rok II – sem. 03
dn. 2017 r.

rok III – sem. 05
dn. .2017 r.

rok IV – sem. 07

dn. 2017 r.

PLAN semestr ZIMOWY 2017/2018 w zakładce Plan zajęć

Posted in: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

LEŚNICTWO (Z) – Egzaminy 2016/2017

Egzaminy 2016/2017 – sem. letni

Rok I
Mikologia – dn.  godz.
Nauka o surowcu drzewnym dn. . godz. dr inż. Zbigniew Karaszewski
Statystyka matemat. dn. 21.09.2017 r. godz. 15.15 dr Joanna Gonicka 
Botanika leśna  dn. . godz. – dr inż. Jacek Adamczyk
Fizjologia roślin drzewiastych E dn. . (piątek) godz.  – dr hab. Małgorzata Arasimowicz-Jelonek
Hydrologia dn.   r. godz.  – dr Przemysław Tomalski –
Gleboznawstwo leśne E  dn. . godz. dr inż. Adam Cieśla
Fitosocjologia leśna E dn. godz. – dr
Geomatyka leśna dn.  r. godz.- dr inż Grzegorz Zajączkowski

Rok II
Fitopatologia leśna – dn.  godz. –
Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwo  E dn. godz.
Entomologia Leśna E
Produkcyjność lasu dn.dr inż. Dariusz Pieniak
Typologia E – dn.  r.  . godz. – dr inż. Adam Cieśla
Szczegółowa HL E – dn. . godzdr inż. Bartosz Pewniak

Rok III
Użytkowanie lasu  E – dn. .  godz. – dr inż. Zbigniew Neugebauer
Urządzanie lasu Edn. 30.09.2017 r. godz. 12.00   – dr inż. Katarzyna Żak
Inżynieria leśna E –  dn.   r. godz.   – dr inż. Józef Szewczyk
Ergonomia i ochr. pracy  dn. r. godz.  . – dr hab.
Lektorat  dn. . godz.
Ekonomika leśnictwa  dn. prof. dr hab. Stanisław Zając

Rok IV

Zarządzanie gospodarstwem leśnym E – dn. – prof. dr hab. Stanisław Zając

Egzaminy 2016/2017 –  sem. zimowy

Rok I – 01 sem.
Dendrologia  E – dn. – r. godz.  – dr inż. Jacek Adamczyk
Zoologia – dn. – r. godz.  – dr inż. Dorota Zawadzka
Chemia  E – dn.  r. godz.  – dr inż. Katarzyna Sikora-Łępicka
Fizyka – dn. r. godz.  dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ
Matematyka E – dn. r. godz.  – dr inż. Krzysztof Lisiecki
Informatyka – dn. r. godz.  – dr inż. Bartosz Pewniak
Meteorologia i klimatologia leśna -dn. r.prof. dr hab. Marek Jóźwiak

Rok II – 03 sem.
Podstawy łowiectwa  dn. r.  godz. – dr inż. Piotr Ozga
Dendrometria  – dn.  godz. – dr inż. Dariusz Pieniak
Maszynoznawstwo -dn. r. godz. .00  – dr inż. Zbigniew Neugebauer
Ogólna hodowla lasu  E – dn. godz. – dr inż. Andrzej Matysiak
Entomologia leśna E – dn.  – prof. dr hab. Sławomir Mazur
EPHL – dn. r.  – dr inż. Bartosz Pewniak
Fitopatologia leśna E – dn.

Rok III – 05 sem.
Socjologia – dn.  – dr Tomasz Krakowiak
Systemy inform. przest. – dn.  godz. – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
lektorat  – dn.  godz. – mgr Joanna Matysiak
Ochrona lasu  E – dn. – dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
Podstawy urządzanie lasu  E –  dr  inż. Katarzyna Żak
Użytkowanie lasu  E – dn. r.  godz..00dr inż Zbigniew Neugebauer

Rok IV – 07 sem.
Prawo i administracja  dn.  r. – prof. dr hab. Stanisław Zając
Historia leśnictwa – dn.  godz.
Inżynieria leśna – dn. godz. – dr inż. Józef Szewczyk
Informatyka w leśnictwie – dn. r. godz. – dr inż. Bartosz Pewniak

 

 

 

 

Posted in: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

dr Joanna Gonicka – egzaminy poprawkowe, wpisy, konsultacje

08-09-2017 r. godz. 16:00 konsultacje dla studentów,

21-09-2017 r. o godz. 15:15 odbędzie się egzamin z matematyki i statystyki – dla studentów studiów stacjonarnych z kierunków zarządzanie i leśnictwo.

23-09-2017 r. o godz.12:00 – egzamin poprawkowy dla studentów studiów niestacjonarnych z kierunków zarządzanie i leśnictwo

Posted in: Ogólne, Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →
Page 5 of 37 «...34567...»