Aktualności

Z żalem informujemy

Z głębokim żalem informujemy, że w nocy z 20 na 21 kwietnia, odszedł od nas dr Robert Wiluś, nasz Przyjaciel, Współpracownik, Nauczyciel i Kolega. Przez całe swoje zawodowe życie związanym
z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Nauk Geograficznych, Instytutem Geografii Miast i Turyzmu.

Człowiek wielkiego serca, naukowiec i wielki przyjaciel młodzieży. Prowadził szereg zajęć dydaktycznych również w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

W uznaniu zasług w trakcie długoletniej, pełnej oddania pracy na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Nauk Geograficznych, a także całego łódzkiego i polskiego środowiska geograficznego odznaczony został m.in. Złotą Odznaką UŁ, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką PTG.

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →

Konkurs im. Pierwszego Rektora UŁ prof. T. Kotarbińskiego

Łódź, dnia 16.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

sytuacja epidemiczna w Polsce, oprócz wielu osobistych tragedii ludzkich, spowodowała między innymi odwołanie dużej liczby wydarzeń kulturalnych. Uniwersytet Łódzki, jako organizator Konkursu im. Pierwszego Rektora UŁ prof. T. Kotarbińskiego, musiał rozważyć możliwości pracy nad VI edycją tego przedsięwzięcia. Część zgłoszeń już nadeszła, ale zdajemy sobie sprawę, że duża liczba badaczy chciałby nadesłać jeszcze swoje prace. Do tej pory nie było to możliwe, w związku z niemożnością dopełnienia przez zgłaszających wszystkich wymagań regulaminu. Dlatego zmieniliśmy nasz regulamin w taki sposób, by prace
i zgłoszenia można było wysyłać do nas drogą elektroniczną, na adres nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl.

Zdecydowaliśmy również o przedłużeniu terminu zgłaszania prac do 30 czerwca 2020 roku. Liczymy, że to przesunięcie pozwoli wszystkim chętnym wziąć udział w tegorocznym konkursie na najlepszą pracę humanistyczną w Polsce.

Jesteśmy oczywiście świadomi, że również i ten krok może nie być wystarczający. Nie wiemy kiedy dokładnie powrócimy do normalnego funkcjonowania. Nie chcemy jednak się poddawać. Nagroda, w ciągu ostatnich lat, zintegrowała środowisko polskich humanistów i zrobiła wiele dobrego dla promocji tego obszaru nauki. Bądźmy więc dobrej myśli. Wszelkie aktualne informacje o Konkursie znajdą Państwo na stronie www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

Życzymy Państwu zdrowia i wszystkiego dobrego, do zobaczenia na Gali!

Prof. Antoni Różalski
Przewodniczący Kapituły Konkursu
Rektor UŁ

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW na semestr letni 2019/2020

W związku  z  sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz decyzję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie odwołania wszystkich zajęć dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego do 14 kwietnia 2020 r.

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów informuje, że dodatkowa tura
zostanie uruchomiona po wznowieniu zajęć dla studentów na Uniwersytecie
Łódzkim, o czym poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA SEMEST LETNI  2019/2020

DOTYCZY TYLKO

– gospodarki przestrzennej na
Wydziale Nauk Geograficznych

– leśnictwa  Filia w Tomaszowie Mazowieckim

– informatyki na Wydziale Fizyki i
Informatyki

– analiza danych na Wydziale
Matematyki i Informatyki

NIE
DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY POBIERAJĄ STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM
2019/20

Centrum
Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja
Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że 18 marca 2020 r.
zostanie otwarta dodatkowa tura składania wniosków o stypendium rektora dla
kierunków:

– gospodarka
przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych

– leśnictwo
Filia w Tomaszowie Mazowieckim


informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki

– analiza
danych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Tura
zostanie uruchomione, ponieważ studenci tych kierunków ukończyli studia (3,5
letnie studia inżynierskie) w związku z czym pozostały nam dodatkowe miejsca na
semestr letni 2019/20 r.

Wnioski będą
przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

 1. 18.03–24.03.2020 r. – rejestracja wniosków
  przez platformę USOSweb oraz drukowanie i składanie zarejestrowanych wniosków w
  formie papierowej wraz z oświadczeniem w dziekanacie swojego wydziału;
 2. 25.03-28.03.2020 r. – tworzenie list
  rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na
  lata, tryb i formę studiów);
 3. 30.03.2020 r. – przesłanie gotowych
  list rankingowych do COSiD- SB
 4. 01.04.2020 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S
 5. Wypłata świadczeń nastąpi 24.04.2020 r.
  z wyrównaniem za III 2020 r.

Student, aby
otrzymać stypendium rektora na semestr letni  2019/2020, powinien:

Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę
„Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w
zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.

Następnie Student będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku,
na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.

Obowiązkiem Studenta jest weryfikacja danych osobowych
zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne
lub nieuzupełnione, powinien zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału w celu
ich uzupełnienia.

Student zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego,
na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do
formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Student nie wykonuje żadnych
kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Student chce zmienić numer konta,
zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto
bankowe studenta. Bez podania numeru konta Student nie zostanie przepuszczony
przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że
wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w
terminie do 24 .03.2020 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na
jedno konto podane przez studenta.

Student ubiegający się o stypendium rektora musi uzyskać
wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i
programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2019 r.,
zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych.

Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki
2018/2019, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Stypendium rektora może być
przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na
który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum
4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w
ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez
Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być
wypełnione zgodnie z informacją na ekranie. Ważona średnia ocen jest wyliczana
zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych (§30 ust. 3-5).

Student wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe, pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone
przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją
zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia
z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który student składa
wniosek, tzn. za okres 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. W USOSweb dostępny jest
załącznik nr 11 do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane
pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć
do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11 nie będą brane pod
uwagę, Komisja będzie przyznawać 0 pkt). Student zobowiązany jest do poprawnego
uzupełnienia pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz
„Data” przy każdym osiągnięciu.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Student musi
„Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności Student nie może wprowadzać żadnych
zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które
zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Student źle uzupełnił wymagane pola) i
tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy”
z informacją, co należy poprawić.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków
we wniosku, w którym Student wskazał dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne
lub sportowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy”, za pośrednictwem
platformy USOSweb. Student otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o
takiej samej treści, jak w USOSweb.

Po spełnieniu przez Studenta wymaganych formalności, po tym
jak otrzymał wniosek „Cofnięty do poprawy”, Student ponowne musi
„Zarejestrować” wniosek w USOSweb.

Po zarejestrowaniu
wniosku Student:

drukuje wniosek wraz z oświadczeniem z systemu USOSweb
(wygenerowany w pliku pdf);

podpisuje wniosek i oświadczenie oraz potwierdza
własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów
potwierdzających uzyskane osiągnięcia;

do 24.03.2020 r. w Dziekanacie swojego Wydziału składa
wniosek, oświadczenie i komplet dokumentów potwierdzających uzyskane
osiągnięcia.

Zgodnie Regulaminem świadczeń stypendialnych, w przypadku
złożenia wniosku o stypendium rektora w formie papierowej po 24.03.2020 r.,
wnioski będą rozpatrywane negatywnie.

Na Ekranie „0”
Student zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej
kierunków studiów z innych uczelni w kraju.
  Każde ukończone studia z UŁ zostaną
automatycznie zaciągnięte przez system. Stypendium
rektora przysługuje na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i
jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Posted in: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →
Page 4 of 50 «...23456...»