Aktualności

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku (2018/2019)

INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2018/2019 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2018r.

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”(Course of OSH in University of Lodz) tj:

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim.

Nie ma możliwości „przepisania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już Szkolenie BHP w UŁ) – zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do „Szkolenia z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”, dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta, przyjętych w ramach programu Socrates-Erasmus itp.

Szczegółowe zasady i tryb realizowania szkolenia określa – Zarządzenie nr 155 Rektora UŁ z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: zasad i trybu szkolenia studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akademickim 2018/2019  dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2018 r. – Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Logowanie
Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do systemu USOSweb.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2018/2019 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na uczelnianej platformie e-learningowej został umieszczony e-kurs dla przedmiotu „Prawo autorskie”:

  • wersja szkolenia w j. polskim kurs „Prawo autorskie 2018”

  • wersja szkolenia w j. angielskim kurs „Training course in copyright 2018”

Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki.

E-kurs „Prawo autorskie” jest przeznaczony do samokształcenia. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi studenci powinni rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu.

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu

Aby zaliczyć e-kurs „Prawo autorskie” w Uniwersytecie Łódzkim należy:

  • otworzyć stronę WWW https://moodle.uni.lodz.pl
  • zalogować się na platformie eCampus UŁ
  • wejść do e-kursu Prawo autorskie 2018 i zarejestrować się, używając klucza dostępu
  • zapoznać się z umieszczonymi w e-kursie materiałami
  • rozwiązać test zaliczeniowy złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru
  • Po zaliczeniu testu wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS

Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2018/2019  dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2018 r. – Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Logowanie
Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do systemu USOSweb.

 

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Ubezpieczenie NNW 2018/2019

Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A.  W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), natomiast w przypadku pracowników istnieje możliwość wyboru jednego z trzech wariantów ubezpieczenia: za 125 zł, 65 zł lub 45 zł (szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wariantów znajdują się na stronie  www.nnw-studentow.pl).

Ubezpieczenie można zawrzeć:

  • w przypadku studentów i doktorantów – wyłącznie poprzez stronę internetową:  www.nnw-studentow.pl   i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. (wówczas ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki),
  • w przypadku pracowników –  albo poprzez stronę internetową  www.nnw-studentow.pl  i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. albo przez zgłoszenie się do Działu Płac UŁ i zadeklarowanie do dnia 16 listopada br. chęci zawarcia ubezpieczenia i potrącenia składki z wynagrodzenia  (w obydwu tych przypadkach  ubezpieczenie również zawarte jest na cały rok akademicki).

Ponadto dla doktorantów i nauczycieli akademickich przewidziano możliwość dodatkowego ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu wykonywania działalności dydaktycznej (składka 5 zł).

Z poważaniem,
Jarosław Grabarczyk
Zastępca Kanclerza UŁ

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

LEŚNICTWO (Z) – EGZAMINY 2018/2019

Rok I – 02 sem.
Mikologia dn. dr inż. Tomasz Kuc
Nauka o surowcu drzewnym – dn r. godz. .00dr inż. Zbigniew Neugebauer
Fizjologia roślin drzewiastychEdn.  r.   godz..00 dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek
– Botanika leśna dn.  r. godz.  dr inż. Jacek Adamczyk
– Fitosocjologia leśna Edn.  r.godz. .00 – dr inż. Krzysztof Olejniczak
S
tatystyka matematyczna dn.  r. godz. .00dr Joanna Gonicka
Geomatyka w leśnictwie dn.  godz.  dr inż. Grzegorz ZajączkowskiRok II – 04 sem.
Typologia leśnaEdn.  godz.  – dr inż. Stanisław Dobrowolski
– Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwoEdn. . godz. – dr hab. Jan Kowalczyk, prof. UŁ
Szczegółowa Hodowla lasuE – dn. 15.06.2019 r.  godz. 10.00dr inż. Piotr Ozga
Entomologia leśna E dn. r. godz.prof. dr hab. Sławomir Mazur
– Produkcyjność lasu dn.  dr inż. Dariusz Pieniak
Praktyka zawodowa dn. r.  r. godz. .00  dr inż. Zbigniew Neugebauer; dr inż. Katarzyna Żak

Rok III – 06 sem. 
Ochrona przyrody – E – dn.   r.  godz..00dr inż. Dorota Zawadzka
– Urządzanie lasu Edn. r.    godz..00  – dr inż. Katarzyna Żak
Ochrona lasu –  – dn.   godz.  dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
– Inżynieria leśna E – dn.  r.  . godz.   – dr inż. Józef Szewczyk –
–Ergonomia i ochrona pracy dn.  . godz.  –  dr hab. Krzysztof Leszczyński –
– Lektorat – j angielski – dn.   r. godz.
Praktyka zawodowa – dn.   r. godz. .00 – dr inż. Katarzyna Żak; dr inż. Zbigniew Neugebauer

Posted in: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

INSTYTUT NAUK LEŚNYCH – kierunek LEŚNICTWO

Jubileusz 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

 W dniu 15 kwietnia – w ramach obchodów 70-lecia RDLP w Łodzi – leśnicy oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Łodzi zorganizowali w nadleśnictwie Piotrków sadzenie lasu 70-lecia.

Oprócz leśników Ziemi Łódzkiej wzięli udział również przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych oraz wielu organizacji społecznych, jak również reprezentanci Polskiego Związku Łowieckiego, Straży Pożarnej, a także nasi studenci leśnictwa
i wykładowcy – członkowie Koła PTL z przedstawicielami władz Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczystość rozpoczęła się prezentacją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pana Edwarda Janusza poświęconą 70-letniej działalności RDLP w Łodzi oraz racjonalnego użytkowania lasu. W dalszej części seminarium głos zabrała Pani Anna Święcicka-Kujawiak Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Piotrków w sprawie submisji drewna cennego, jako elementu użytkowania lasu.

Po wykładzie ponad 150 osób spotkało się w lesie Leśnictwa Przygłów aby uczcić to święto sadząc drzewa dla kolejnych pokoleń. Razem udało nam się odnowić ponad 1 ha leśnej powierzchni sadząc na niej około 9 tysięcy sadzonek 1-letniej sosny. Głównym punktem obchodów jubileuszu powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi tego dnia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego wspólnie dokonali Pani Wojewoda Województwa Łódzkiego Jolanta Chełmińska i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Pan Edward Janusz. Pod tablicą umieszczono symboliczną tubę z aktem erekcyjnym, na którym znalazły się podpisy wszystkich uczestników jubileuszu.

Na zakończenie wykonano pamiątkową fotografię wszystkich uczestników.

Dzień ten był świętem wszystkich leśników, przyrodników, miłośników lasu, a także całego społeczeństwa, bo lasy to nasze wspólne dobro.

Tekst: Patrycja Szustakowska – studentka II-go roku leśnictwa Instytutu Nauk Leśnych UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

_DSC0463 - Kopia

JUBILEUSZ RDLP W ŁODZI

70. rocznicę powstania łódzkiej dyrekcji świętowali leśnicy 22 maja podczas uroczystej narady w Łodzi. Zaproszenie dyrektora otrzymali wszyscy pracownicy RDLP w Łodzi.

 

Posted in: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Drodzy Studenci Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim,

Koło Naukowe Administracji Publicznej
i Zarządzania Publicznego
zaprasza
wszystkich studentów na swoje pierwsze spotkanie merytoryczne:

Brexit
– jak to się stało i co dalej?

31.05.2019 (piątek) w godz. 16.30-19.00 w
Filii UŁ (Aula 2)

Spotkanie
będzie miało charakter dyskusyjnego klubu filmowego. Jego program obejmuje
wprowadzenie, projekcję filmu Brexit” w reżyserii Tobyego Henyesa (2019)
oraz dyskusję.

Serdecznie zapraszam w imieniu Koła!

Michał Rupniewski

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →
Page 3 of 45 12345...»