Aktualności

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego poszukuje wolontariuszy

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego poszukuje wolontariuszy na ISU Mistrzostwa Świata Juniorów w Short Tracku, które odbędą się w dniach 2 – 4 marca 2018 roku w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Nabór prowadzony jest tylko do dnia 5 lutego i tylko on-line. Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/mistrzostwa-swiata-juniorow-w-short-tracku-trwa-nabor-wolontariuszy-/

W tym samym miejscu zamieszczona jest prezentacja przygotowana specjalnie dla kandydatów na wolontariuszy, w której przedstawione są obszary i zadania, z którymi będą mogli się zmierzyć.

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

LEŚNICTWO (S) – EGZAMINY 2017/2018

Egzaminy 2017/2018 – sesja zimowa

Rok I – 01 sem.
Zoologia  E – dn. 25.01.2018 r.  godz.  10.00dr inż. Dorota Zawadzka
Chemia – dn. 31.01.2018r.   godz. .10.00 –  dr inż. Katarzyna Sikora
Matematyka i statyst. matem.  E – dn. r.   godz. – dr Joanna Gonicka
Dendrologia  E – dn. r.  godz. dr inż. Jacek Adamczyk
Fizyka dn.  godz.  – dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ
Propedeutyka dn. godz. – dr inż. Stanisław Dobrowolski
Meteorologia i klimat. leśna – dn.  godz.  – dr Mariusz Siedlecki
Informatyka – dn.  godz.  – dr Jan Rogowski

Rok II – 03 sem.
Dendrometria  – dn.  r.  godz. 00dr inż. Dariusz Pieniak
Maszynoznawstwo leśne E – dn. 23.01.2018 r.   godz.  12.00dr inż. Zbigniew Neugebauer
Ekologiczne podst. HL  E – dn.  r.  godz. 00 dr inż. Stanisław Dobrowolski
Entomologia leśna  E – dn.  r.  godz. 00 prof. dr hab. Sławomir Mazur
Podstawy łowiectwa – dn.  godz.  – dr inż. Piotr Ozga
Fitopatologia leśna E – dn. dr inż. Tomasz Kuc

Rok III – 05 sem.
Użytkowanie lasu  E –  dn. 24.01.2018 r. godz. 11.00dr inż. Zbogniew Neugebauer
Ochrona lasu  E – dn. godz. – dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
System inform. przestrz. – dn.  godz. – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Socjologia / psychologiadn.   r.  godz. .00– dr hab. Andrzej Majer, prof. nadzw. UŁ
Podstawy urządzania lasu  E -dn. 22 01.2018 r.  godz.  – dr inż Katarzyna Żak

Rok IV – 07 sem.
Prawo i administracja dn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski, prof UŁ
Ekonomia Filozofia/Etyka – dn. godz.  – dr hab, Lech Płotkowski, prof. UŁ
Systemy inf. przestrz.dn. godz.  – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Zarządzanie gospodarstwem leśnym  Edn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski
Edukacja przyrodniczo-leśna- dn. godz. – dr hab. Izabela Kałucka, prof. nadzw. UŁ
Filozofia/Ekonomia/Etyka – dn. godz. dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ

 

 

 

 

 

 

Posted in: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Zmiana procedur przeprowadzania egzaminów licencjackich i magisterskich

Zgodnie z Zarządzeniami nr 68 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06-04-2016 r. w sprawie: zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury anty plagiatowej i ich archiwizacji
w Uniwersytecie Łódzkim zmianie ulegają procedury przeprowadzania
egzaminów licencjackich i magisterskich.

Uruchomiony został moduł APD (Archiwum Prac Dyplomowych) powiązany z systemem USOS i USOSWEB, służący do przechowywania i weryfikacji prac dyplomowych studenta.

pdf  Instrukcja korzystania z modułów (APD) dla Opiekuna pracy/Promotora – Kierującego pracą

pdf  Instrukcja korzystania z modułów APD dla Kierującego pracą i recenzentów

pdf  Instrukcja korzystania z modułów APD dla studentów

pdf  Dodatkowa informacja do instrukcji APD dla studentów

 

Logowanie do modułu odbywa się za pośrednictwem strony: https://apd.uni.lodz.pl

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Stypendium rektora

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
W roku akademickim 2017/2018 wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą generowane w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów od 25.09.2017 do 15.10.2017. Wygenerowany za pomocą systemu wniosek wraz z oświadczeniem i załącznikami należy złożyć w okresie od 16.10.2017 do 23.10.2017 w Dziekanacie Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pok. 02

Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do stypendium rektora dla najlepszych studentów wylicza się średnią ważoną z roku studiów z roku akademickiego 2016/2017.

Wszystkie osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego 2016/2017 (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe) muszą być potwierdzone zaświadczeniami. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcie punkty nie zostaną przyznane.
Szczegółowe warunki przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

  • Starając się o stypendium rektora należy zaliczyć rok studiów do 30 września 2017 r. (zaliczenie roku nie może być warunkowe). Zgodnie z regulaminem sesji – wszystkie oceny muszą być wpisane w systemie USOSweb najpóźniej ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. 24.09.2017 r.
  • O stypendium rektora może się starać student, który otrzymał za rok studiów w roku akademicki 2016/2017 średnią ważoną ocen, nie mniejszą niż 4,00. Średnia ocen jest wyliczana zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UŁ.
  • Student studiujący na kilku kierunkach może otrzymać świadczenia tylko na jednym kierunku, wskazanym przez studenta.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolski,jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.


Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo nieobejmujące wymaganych załączników mogą pozostać nierozpatrzone.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczeni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innym wydziale niż Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Niezłożenie zaświadczenia albo złożenie go po 23 października jest jednoznaczne z niespełnieniem warunku uzyskania punktów za wysoką średnią ocen.

Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademickim, na który został złożony wniosek o stypendium rektora tzn. wniosek złożony w roku akademickim 2017/2018 powinien zawierać osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2016/2017.

Za poszczególne rodzaje osiągnięć: średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe przyznane może być nie więcej niż po 50 punktów. Punkty te sumują się. Całkowita suma punktów stypendialnych nie może przekroczyć 200 punktów.

Stypendium Rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ. Stypendium przyznawane jest w skali czterostopniowej. Wysokość stypendium i jego zróżnicowanie dla poszczególnych stopni ustala Rektor w porozumieniu z URSS.

Stypendium Rektora przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane jest na podany numer konta bankowego studenta począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Wypłaty dokonywane są do końca każdego miesiąca, za wyjątkiem stypendium za październik, które jest wypłacane do końca listopada.

Od negatywnej decyzji UKS-S można odwołać się najwcześniej w dniu jej otrzymania, ale nie później niż 14 dni od jej odbioru.

Wniosek za w/w stypendium Rektora należy złożyć w dziekanacie Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3 maja 65/67 pok. 02

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Instytut Nauk Leśnych – Informacja dotycząca praktyk zawodowych

Instytut Nauk Leśnych

Informacja dotycząca praktyk zawodowych na kierunku Leśnictwo studia stacjonarne i niestacjonarne.

Miejsce praktyki odpowiadające wymogom Regulaminu Praktyk studenci powinni znaleźć we własnym zakresie. Szczególną uwagę proszę zwrócić na punkt 3 par. 1 Regulaminu.

Do końca czerwca studenci powinni złożyć Umowę o Organizację Praktyki Studenckiej zawartą pomiędzy Uczelnią a Zakładem Pracy przyjmującym studenta na praktykę. Umowa powinna być podpisana ze strony Uczelni przez Dyrektora Instytutu Nauk Leśnych, a ze strony Zakładu przez Kierownika jednostki, wraz z pieczęcią imienną tej osoby. Druki Umowy są  załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 7 z 29.10.2010 r, Dzienniczki Praktyk przekażę wszystkim zainteresowanym na początku marca.

Zgodnie z punktem 5 par. 1. Regulaminu praktyk, Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na zaliczenie praktyki. Studenci chcący skorzystać z tej możliwości muszą najpóźniej do końca kwietnia złożyć podanie do Dyrektora Instytutu z prośbą o wyrażenie zgody na zaliczenie praktyki. Do podania muszą być dołączone koniecznie następujące alternatywne dokumenty:

– świadectwo pracy – w przypadku zatrudnienia na pełnym lub części etatu; na świadectwie musi być podany okres zatrudnienia, z którego będzie wynikać iż przepracowano co najmniej 20 dni po 8 godzin pracy,

– zaświadczenia o świadczeniu pracy w ramach umowy zlecenia podpisanego Kierownika jednostki wraz z pieczęcią imienną; na zaświadczeniu musi być podana liczba przepracowanych godzin. Do zaliczenia praktyk powinno być co najmniej 160 godzin.

Zaliczenie odbywać się będzie zgodnie z paragrafem 6. Regulaminu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wymienione tam dokumenty. Należy je przedstawić w trakcie rozmowy zaliczeniowej, która jest niezbędna do uzyskania wpisu do indeksu. Rozmowa zaliczeniowa obowiązuje zarówno osoby, które odbędą praktykę w Zakładach Pracy, jak i te, które uzyskają zgodę Dyrektora  na zaliczenie praktyki na podstawie p 5  par. 1. Osoby zaliczające praktyki na podstawie pracy nie są zobowiązane do przedstawienia dziennika praktyk.

 

Opiekun Studenckich

Praktyk Zawodowych

dr inż. Zbigniew Neugebauer

dr inż. Katarzyna Żak

 

Regulamin Praktyk do pobrania w zakładce „Pliki do pobrania”

Posted in: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 39 12345...»