Aktualności

Rekrutacja – kierunek LEŚNICTWO – studia stacjonarne, inżynierskie 2017/2018

LEŚNICTWO – studia stacjonarne – inżynierskie

II REKRUTACJA – od 14.07 do 17.08. 2017 r.  – Elektroniczna rejestracja

  Link rekrutacyjny:     https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!!
Kandydaci zakwalifikowani w I rekrutacji  na studia LEŚNICTWO
– składają dokumenty w wersji papierowej w Filii UŁ do – 22 lipca 2017

Kierunek – LEŚNICTWO – uruchomiony – zakończona I  rekrutacja Matematyka lub Biologia – wymagana na Świadectwie Dojrzałości

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów
poniedziałek – piątek godz. 8 – 15
sobota – 9 – 13

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pokój 2
tel. (44) 724 97 20,

Rekrutacja – 2016/2017
1. Internetowa rektutacja strona http://rekrutacja.uni.lodz.pl
2. wymagane dokumenty;
– ś
wiadectwo dojrzałości
– 2 fotografie
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)
– kserokopia dowodu osobistego (czytelna)

Posted in: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne

Leave a Comment (0) →

Turystyka i rekreacja – rekrutacja

Pierwszy etap rekrutacji na Turystykę i rekreacje zamknęliśmy.

Przyjęliśmy chętnych i ruszamy z drugim etapem. Będzie on miał charakter ciągły, czyli tych z Was którzy się zgłoszą przyjmiemy natychmiast.

Zapraszamy.

Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

Po zarejestrowaniu w systemie prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dziekanatu Filii UŁ. (osobiście lub przesłanie pocztą)

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów
poniedziałek – piątek godz. 8 – 15
sobota – 9 – 13

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pokój 2
tel. (44) 724 97 20,

Posted in: Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

LEŚNICTWO – niestacjonarne, inżynierskie 2017/2018

LEŚNICTWO – studia niestacjonarne – inżynierskie

od 9 maja do 18 września 2017 –  Rekrutacja
Link rekrutacyjny: https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!! Kandydaci po zalogowani w systemie rekrutacji na studia leśnictwo – niestacjonarne – proszę o niezwłoczne złożenie dokumentów w dziekanacie Filii UŁ – wymagane – Świadectwo Dojrzałości

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów
poniedziałek – piątek godz. 8 – 15
sobota – 9 – 13

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pokój 2
tel. (44) 724 97 20,

Rekrutacja – 2017/2018
1. Internetowa rektutacja strona http://rekrutacja.uni.lodz.pl
2. wymagane dokumenty;
– ś
wiadectwo dojrzałości
– 2 fotografie
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)
– kserokopia dowodu osobistego (czytelna)

 

Posted in: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Ogólne

Leave a Comment (0) →

II Rekrutacja

Turystyka i rekreacja II REKRUTACJA – Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

Po zarejestrowaniu w systemie prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dziekanatu Filii UŁ. (osobiście lub przesłanie pocztą)

UWAGA !!!
Kandydaci zakwalifikowani w I rekrutacji składają dokumenty w wersji papierowej w Filii UŁ do – 22-07-2017 r.

Posted in: Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Oferty pracy w UŁ

profesor nadzwyczajny

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki,

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w wymiarze pełnego etatu w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki leśne w zakresie leśnictwa

DATA OGŁOSZENIA: 13.07.2017r.

TERMIN ZGŁASZANIA OFERT: 31.08.2017r.

LINK DO STRONY: www.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: leśnictwo, biologia,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

Posiadają:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie leśnictwa,
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej w zakresie leśnictwa,
 • Aktywność naukowa udokumentowana publikacjami oraz udział w konferencjach naukowych.

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

 • podanie do Rektora UŁ z prośbą o zatrudnienie,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.uni.lodz.pl),
 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wykaz publikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. z 2016r., poz. 1842 wraz ze zm./

Dokumenty można składać elektronicznie na adres filiaul@uni.lodz.pl lub za pośrednictwem poczty. Adres składania dokumentów: Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2017r.

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →

Oferty pracy w UŁ

profesor nadzwyczajny

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki,

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w wymiarze pełnego etatu w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, nauki ekonomiczne

DATA OGŁOSZENIA: 13.07.2017r.

TERMIN ZGŁASZANIA OFERT: 31.08.2017r.

LINK DO STRONY: www.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: prawo, administracja, zarządzanie, geografia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

Posiadają:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu),

w zakresie nauk prawnych (prawo, nauki o administracji), w zakresie nauk o Ziemi

 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej,
 • aktywność naukowa udokumentowana publikacjami oraz udział w konferencjach naukowych,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej (wykłady oraz opiece nad pracami dyplomowymi).

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

 • podanie do Rektora UŁ z prośbą o zatrudnienie,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www.uni.lodz.pl),
 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wykaz publikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. z 2016r., poz. 1842 wraz ze zm./

Dokumenty można składać elektronicznie na adres filiaul@uni.lodz.pl lub za pośrednictwem poczty. Adres składania dokumentów: Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2017r.

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →

Zmiana procedur przeprowadzania egzaminów licencjackich i magisterskich

Zgodnie z Zarządzeniami nr 68 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06-04-2016 r. w sprawie: zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury anty plagiatowej i ich archiwizacji
w Uniwersytecie Łódzkim zmianie ulegają procedury przeprowadzania
egzaminów licencjackich i magisterskich.

Uruchomiony został moduł APD (Archiwum Prac Dyplomowych) powiązany z systemem USOS i USOSWEB, służący do przechowywania i weryfikacji prac dyplomowych studenta.

pdf  Instrukcja korzystania z modułów (APD) dla Opiekuna pracy/Promotora – Kierującego pracą

pdf  Instrukcja korzystania z modułów APD dla Kierującego pracą i recenzentów

pdf  Instrukcja korzystania z modułów APD dla studentów

pdf  Dodatkowa informacja do instrukcji APD dla studentów

 

Logowanie do modułu odbywa się za pośrednictwem strony: https://apd.uni.lodz.pl

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Stypendium rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok, na który składa wniosek o przyznanie stypendium rektora wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Zgodnie z delegacją, zawartą w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, w art. 186 ust. 1, Rektor w porozumieniu z samorządem studentów posiada prawo do ustalenia ścisłych kryteriów obowiązujących w danym roku akademickim. Poniżej podajemy podstawowe kryteria, które student ubiegający się o świadczenie musi spełnić:

 1. Obowiązkiem Studenta jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów od 01.10.2016 r. Wygenerowaną wersję papierową wniosku i oświadczenia wraz załącznikami należy złożyć w Dziekanacie swojego Wydziału najpóźniej do dnia ustalonego w zarządzeniu rektora UŁ w sprawie określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów UŁ w danym roku akademickim. Zarządzenie to zostanie podane do wiadomości Studentów we wrześniu 2016 r. (Studencie pamiętaj – brak podpisu powoduje nieważność wniosku!)
 2. Podstawowym kryterium rozpatrywanym przez UKS-S jest uzyskanie przez studenta ważonej średniej ocen, wyliczanej  za rok akademicki poprzedzający rok akademicki, na który student złożył wniosek, nie mniejszej niż 4,0000.
 3. Student musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30 września. Podstawą obliczenia średniej ocen są oceny z egzaminów oraz oceny z innych, określonych przez rady wydziałów. Wykaz przedmiotów, o których wyżej mowa dla poszczególnych kierunków dziekan podaje do wiadomości przed rozpoczęciem roku akademickiego w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce.
 4. Dodatkowe osiągnięcia studenta naukowe, artystyczne lub sportowe są punktowane zgodnie z załącznikiem nr 11 do obowiązującego Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Obowiązkiem Studenta jest udokumentowanie osiągnięć zgodnie z informacjami przypisanymi danemu osiągnięciu w załączniku nr 11, np. w sprawie konferencji krajowej do wniosku dołączyć kopie materiałów pokonferencyjnych (abstrakt) oraz certyfikat potwierdzający czynny udział i tytuł wygłoszonego referatu, posteru. WAŻNE! Pod uwagę UKS-S bierze tylko osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok, na który student składa wniosek, a więc w okresie 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. Jeżeli student nie spełnia kryterium uzyskania średniej ocen nie mniejszej niż 4,0000, a posiada dodatkowe osiągnięcia, Komisja nie może przyznać mu stypendium, ponieważ Student nie spełnia wtedy wymaganych kryteriów do przyznania świadczenia zgodnie z przepisami Regulaminu pomocy materialnej.
 5. Stypendia w pierwszej turze przyznawane są dla 9% najlepszych studentów danego kierunku studiów, którzy złożyli wnioski do dnia ustalonego w zarządzeniu rektora UŁ w sprawie określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów UŁ w danym roku akademickim. Następnie, po zebraniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (zał. nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej) UKS-S rozdysponowuje 1% puli środków przeznaczonych na ten cel.
 6. Wysokość stypendium i jego zróżnicowanie dla poszczególnych stopni ustala Rektor w porozumieniu z URSS na podstawie dokonanej po procedurze rankingowej kalkulacji przedstawionej przez UKS-S. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości studentów po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, w listopadzie 2016 r.
 7. Studencie pamiętaj, żeby na wygenerowanym wniosku sprawdzić dane osobowe i adresowe oraz swój numer konta, na który chcesz otrzymywać wypłaty stypendium.

Pozostałe informacje:

 1. Informujemy, że student niespełniający podstawowego kryterium uzyskania średniej nie mniejszej niż 4,0000, a wykazujący dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe otrzyma decyzję negatywną w sprawie przyznania świadczenia.
 2. Zgodnie z §20 ust. 4 Regulaminu „Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na kolejnym kierunku studiów (dotyczy również studentów innych uczelni, którzy uzyskali zgodę na studiowanie kolejnego kierunku w UŁ), świadczenia, o których mowa w § 5 ust 1 lit. a-e oraz ust. 2 lit. a-e nie przysługują, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. „ wyjaśniamy: jeżeli student ukończył studia pierwszego stopnia-licencjat, na drugim kierunku studiów pierwszego stopnia nie może otrzymać świadczeń, natomiast świadczenia przysługują studentowi na studiach drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, a więc prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Odpowiednio, jeżeli student ukończył studia uzupełniające magisterskie lub studia jednolite magisterskie, na drugim kierunku studiów drugiego stopnia lub  studiów jednolitych magisterskich nie może otrzymać świadczeń, natomiast świadczenia przysługują studentowi na studiach trzeciego stopnia-doktoranckich.

 1. Kto może się ubiegać o stypendium rektora dla najlepszych studentów?
  1. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w  §28, może ubiegać się student: studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, jednakże nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
  2. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w  §28,  może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w §28 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
  3. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
 2. Średnią ocen wylicza się jako średnią ważoną według zasad określonych obowiązującym Regulaminie studiów. Wyliczenie średniej następuje na podstawie danych z USOS. W przypadku braku ocen w USOS należy wyznaczyć średnią na podstawie ocen wpisanych do indeksu, w karcie okresowych osiągnięć lub na podstawie protokołów egzaminacyjnych.
 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca włącznie, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.
 4. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych UE.

Załączniki:

 1. Regulamin
 2. Załącznik nr 11 – dotyczący punktacji za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

 

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 35 12345...»